Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

KNTB logo

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace zveřejněné o KNTB, a. s. jako povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb. a příslušné prováděcí vyhlášky.

Název povinného subjektu:
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 

Důvod a způsob založení:
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (dále také „KNTB“) byla založena v právní formě akciové společnosti (zakladatelem) Zlínským krajem dne 31. 8. 2005, a to za účelem poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované, diagnostické, léčebné, preventivní a lékárenské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče v souladu s platnou právní úpravou. Vedle tohoto hlavního předmětu činnosti KNTB, a. s. provozuje další činnosti, ke kterým má příslušné živnostenské oprávnění.
KNTB je tak poskytovatelem zdravotních služeb, jehož činnost se řídí právní úpravou v této oblasti především zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Činnost společnosti jako obchodní korporace je pak upravena zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Organizační struktura:
Orgány společnosti:
Valná hromada, resp. jediný akcionář, jehož působnost vykonává Rada Zlínského kraje
Představenstvo
Dozorčí rada
Vedení společnosti:

 • PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
 • ČLEN PŘEDSTAVENSTVA PRO OBLAST EKONOMICKOU
 • ČLEN PŘEDSTAVENSTVA PRO OBLAST LÉČEBNÉ A OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE
 • NÁMĚSTEK LÉČEBNÉ PÉČE
 • NÁMĚSTKYNĚ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE
 • NÁMĚSTKYNĚ PRO PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ
 • NÁMĚSTKYNĚ PRO EKONOMIKU A FINANCE
 • PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁMĚSTEK NÁMĚSTEK PRO OBCHOD
 • NÁMĚSTEK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
 • TISKOVÝ MLUVČÍ A VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KOMUNIKACE A MARKETINGU

Zdravotnická oddělení:
Klinická oddělení, specializovaná centra

Podrobněji zde: https://www.kntb.cz/vedeni-nemocnice

Kontaktní spojení:
Tel.: 577 551 111
Fax: 577 552 107
E-mail: bnzlin@bnzlin.cz

Kontakty jednotlivých útvarů zde:
https://www.kntb.cz/vedeni-nemocnice

Kontaktní poštovní adresa a adresa pro osobní návštěvu:
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Havlíčkovo nábřeží 600 Zlín 762 75

Úřední hodiny:
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. není správním úřadem ani orgánem veřejné moci, a nemá proto úřední hodiny pro veřejnost stanoveny. Osobní návštěvu, která se netýká samotného poskytování zdravotních služeb, ale vyřízení administrativních záležitostí či podnětů, je proto s příslušným oddělením vhodné domluvit telefonicky v běžné pracovní době.

Telefonní čísla:
www.kntb.cz/vedeni-nemocnice

Internetová adresa:
www.kntb.cz

Adresa podatelny:
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín 

Elektronická adresa podatelny:
bnzlin@bnzlin.cz

Datová schránka:
upjeuej

(Požadavky na technické parametry fyzických nosičů dat a přijímaných datových zpráv)

Případné platby lze poukázat:
číslo účtu: 151203067/0300 vedený u ČSOB
transparentní účet pro peněžité dary: 217202973/0300 vedený u ČSOB

IČO:
27661989

Plátce daně z přidané hodnoty:
CZ27661989

Dokumenty:
www.kntb.cz/dokumenty-uverejnovane-dle-zakona-c-902012-sb-o-obchodnich-korporacich

Žádosti o informace:
Pro poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím neexistuje žádný speciální formulář. Žádost lze podávat písemně na adresu ředitelství KNTB, Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, případně e-mailem na adresu: bnzlin@bnzlin.cz.

Postup vyřízení je následující:

 1. Žádost je podána dnem, kdy byla doručena do KNTB.
 2. Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 3. Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce postupu vyřízení žádosti o informaci podle zákona, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží.
 4. V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do třiceti dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti.
 5. V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti KNTB žádost bude odložena a takto odůvodněná skutečnost sdělena do 7 dnů od dne doručení žadateli.
 6. KNTB poskytne požadovanou informaci do patnácti dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně nebo nahlédnutím do spisu. Lhůtu pro poskytnutí informací je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Žadatel bude o prodloužení lhůty i jeho důvodech včas prokazatelně informován.
 7. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací má žadatel právo podat odvolání prostřednictvím KNTB. 8. Při poskytování informací o zdravotním stavu pacientů a dalších skutečnostech, o kterých se její zaměstnanci dozvěděli v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, je KNTB, a. s. vázána povinnou mlčenlivostí ve smyslu platné právní úpravy.

Postup pro vyřizování stížnosti na zdravotní služby zde:
www.kntb.cz/postup-pri-vyrizovani-stiznosti 

Předpisy:
Přehled nejdůležitějších právních předpisů na úrovni zákonů, popř. mezinárodních smluv vztahujících se buď k činnosti a rozhodování KNTB, a. s. zejména jako poskytovatele zdravotních služeb nebo upravujících přístup k informacím (vše v platném znění):

 • Sdělení MZV č. 96/2001 Sb. m. s., o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně
 • Zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • Zákon č. 373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách
 • Zákon č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích
 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Uvedené předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí na právním odboru nemocnice, budova ředitelství, Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, 5. etáž, dveře č. 5.10 v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hod. (vhodné po předchozí tel. domluvě) nebo obecně na této internetové stránce: https://www.zakonyprolidi.cz/

Vydané právní předpisy:
KNTB nemá věcnou ani formální působnost pro vydávání právních předpisů.
Výroční zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacím: viz text níže.

Zpráva o činnosti v rámci poskytování informací v předchozím kalendářním roce (2012):
počet podaných žádostí o informace: 6
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0 počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
Záznamy o vyřízení žádostí podaných v r. 2012

Zpráva o činnosti v rámci poskytování informací v předchozím kalendářním roce (2013):
počet podaných žádostí o informace: 2
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
Záznamy o vyřízení žádostí podaných v r. 2013

Zpráva o činnosti v rámci poskytování informací v předchozím kalendářním roce (2014):
počet podaných žádostí o informace: 3
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0 výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
Záznamy o vyřízení žádostí podaných v r. 2014

Zpráva o činnosti v rámci poskytování informací v předchozím kalendářním roce (2015):
počet podaných žádostí o informace: 6
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1
počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0 výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
Záznamy o vyřízení žádostí podaných v r. 2015

Zpráva o činnosti v rámci poskytování informací v předchozím kalendářním roce (2016):
počet podaných žádostí o informace: 4
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 3
počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
0 opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
Záznamy o vyřízení žádostí podaných v r. 2016

Zpráva o činnosti v rámci poskytování informací v roce 2017:
počet podaných žádostí o informace: 3
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 2
počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 1
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2018 
počet podaných žádostí o informace: 0
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní z počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
Poskytování informací podle zastoupení: 0
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
Poznámka: v průběhu roku 2018 byly řešeny pouze dvě žádosti formálně sice uplatněné dle zákona č. 106/1999 Sb., které se však obsahově týkaly záležitostí nespadajících pod definici informace dle § 3 zákona č. 106/1999 Sb. Šlo o dotazy k obecnému postupu nemocnice v oblasti úhrad některých vyšetření či dotazy k obecně známým údajům (účinnosti zákona č. 106/1999 Sb.).

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístuk inforpu macím v roce 2019

Zpráva o činnosti v rámci poskytování informací v roce 2019:
počet podaných žádostí o informace: 3
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1
počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2020:

Zpráva o činnosti v rámci poskytování informací v roce 2020:
počet podaných žádostí o informace: 5
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1
počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudnmíi řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 1, kdy stížnost podána z důvodu neposkytnutí všech informací, které žadatel požadoval. Vyřešeno dle § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. tím, že informace byly v požadované lhůtě dodatečně poskytnuty.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2021:

Žádost o informaci podle zákona-seznam zaměstnanců
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti-seznam zaměstnanců

Žádost o informaci dle zákona č. 106 a odpověď-vakcinace

Žádost o informace podle zákona - inkontinenční pomůcky
Odpověď na žádost - inkontinenční pomůcky

Žádost o informace dle zákona - vnitřní předpisy
Odpověď na žádost, odmítnutí - vnitřní předpisy

Žádost a odpověď dle zákona-průměrné denní počty

Žádost a rozhodnutí dle zákona-studie Covid

Žádost a odpověď dle zákona-endometrióza

Žádost a odpověď dle zákona-údaje o KNTB

Žádost a odpověď, rozhodnutí dle zákona-dialýza

Žádost dle zákona č. 106-VZ v r.2022
Odpověď VZ v r. 2022

Žádost dle zákona č. 106-smlouvy, právní služby
Odpověď právní služby
AK Rezek Petráš-právní zastoupení
AK Konečný.zip
AK Konečný-výpověď smluv.pdf

Žádost dle zákona č. 106-smlouvy, admin VZ.pdf
Odpověď admin.VZ.pdf
AK Petráš Rezek-administrace VZ IROP 26.pdf
Euro Enteprise, Expirit.zip
MT Legal.zip
RTS.zip
VIA Consult.zip

Žádost dle zákona č. 106-smlouvy SW, JŘBU.pdf
Odpověď SW, JŘBU.pdf
OR CZ.zip
OR NEXT.zip
Stapro.zip
JŘBU.zip
Tesco SW x KNTB - sml servis FAMA+ 85753.pdf

Žádost dle zákona č. 106-kyber.bezpečnost.pdf
Odpověď-kyber.pdf
ZLKSEC.zip

Žádost dle zákona č. 106-uchování dat.pdf
Odpověď-uchovávání dat.pdf
Smlouva TESCO SW.docx
Dod.č.1 TESCO SW.docx
ZLKSEC.zip

Zpráva o činnosti při poskytování informací v roce 2021:
počet podaných žádostí o informace: 15
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 7
počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 1
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 1 (stížnost podána s tím, že se žádost týká informací dle zákona a nikoliv dotazů na budoucí rozhodnutí či názory. Stížnost byla vyřízena s tím, že povinný subjekt přistoupil na názor žadatelky a odpovědi/informace poskytnul). 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2022:

 Žádost dle zákona č. 106-počet stomií.pdf
 Odpověď-počet stomií.pdf

Žádost dle zákona č. 106-výroční zprávy.pdf
Odpověď dle zákona č. 106-výroční zprávy.pdf

Žádost dle z. č. 106-omezovací prostředky.pdf
Odpověď dle z.č. 106-omezovací prostředky.pdf
Omezovací prostředky 2017.pdf
Omezovací prostředky 2018.pdf
Omezovací prostředky 2019.pdf
Omezovací prostředky 2020.pdf
Omezovací prostředky 2021.pdf
Omezovací prostředky 2022.pdf

Žádost a odpověď dle zákona č. 106-zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Krycí list
Příloha č. 1 KD - ČP
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy TDS
Příloha č. 3 - Kvalifikační dokumentace

Žádost dle z. č. 106-počty pacientů.pdf
Odpověď dle z. č. 106-počty pacientů.pdf

Žádost dle z.č. 106-milostivé léto.pdf
Odpověď dle z.č.106-milostivé léto.pdf

Žádost dle z.č. 106-doprovod.pdf
Odpověď dle z. č. 106-doprovod.pdf

Zpráva o činnosti při poskytování informací v roce 2022
počet podaných žádostí o informace: 7
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2023:
Žádost a odpověď dle z. č. 106-stížnosti, spory.pdf
Příloha k odpovědi dle z.č. 106-stížnosti, spory.xlsx

Žádost a odpověď dle z.č.106-parkoviště.pdf

Žádost dle z. č. 106-úhrady.pdf
Odpověď dle z.č.106-úhrady.pdf

Žádost dle z.č. 106-omez.prost., hosp. 2022.pdf
Odpověď dle z. č. 106-omez. prostr., hosp. 2022.pdf
Příloha odpovědi-soupis OP 2022.pdf

Žádost dle z. č. 106-VZ, administrace,nabídky,ceny.pdf
Odpověď, rozhodnutí dle z.č. 106-VZ administrace,nabídky,ceny.pdf

Žádost dle z.č. 106-personální vybavení VZ.pdf
Odpověď, rozhodnutí dle z. č.106-personální vybavení VZ.pdf

Zpráva o činnosti při poskytování informací v roce 2023

počet podaných žádostí o informace: 6
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 2
počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0

výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0

počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2024

Žádost dle z.č. 106-opatření
Odpověď dle z.č. 106-odmítnutí

Žádost dle z.č. 106-oznámení na OSPOD
Odpověď dle z.č. 106 oznámení na OSPOD

 

 

Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

KNTB logo Budoucnost Baťovky