Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace zveřejněné o Krajské nemocnici T. Bati, a. s. jako povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb. a příslušné prováděcí vyhlášky
 
 
Název povinného subjektu:
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
 
 
Důvod a způsob založení:
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (dále také „KNTB“) byla založena v právní formě akciové společnosti (zakladatelem) Zlínským krajem dne 31. 8. 2005, a to za účelem poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované, diagnostické, léčebné, preventivní a lékárenské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče v souladu s platnou právní úpravou. Vedle tohoto hlavního předmětu činnosti KNTB, a. s. provozuje další činnosti, ke kterým má příslušné živnostenské oprávnění.
 
KNTB je tak poskytovatelem zdravotních služeb, jehož činnost se řídí právní úpravou v této oblasti především zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Činnost společnosti jako obchodní korporace je pak upravena zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 
 
 
Organizační struktura:
Orgány společnosti:
Valná hromada, resp. jediný akcionář, jehož působnost vykonává Rada Zlínského kraje
Představenstvo
Dozorčí rada
 
Vedení společnosti:
 
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA
 
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA PRO OBLAST EKONOMICKOU
 
ČLEN PŘEDSTAVENSTVA PRO OBLAST LÉČEBNÉ A OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE
 
NÁMĚSTEK LÉČEBNÉ PÉČE
 
NÁMĚSTKYNĚ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE
 
NÁMĚSTKYNĚ PRO PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ
 
NÁMĚSTKYNĚ PRO EKONOMIKU A FINANCE
 
PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁMĚSTEK
 
NÁMĚSTEK PRO OBCHOD
 
NÁMĚSTEK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
 
TISKOVÝ MLUVČÍ A VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KOMUNIKACE A MARKETINGU
 
Zdravotnická oddělení:
Klinická oddělení, specializovaná centra
 
 
 
Kontaktní spojení:
 
Tel.: 577 551 111
Fax: 577 552 107
 
Kontakty jednotlivých útvarů zde: https://www.kntb.cz/vedeni-nemocnice
 
 
Kontaktní poštovní adresa a adresa pro osobní návštěvu:
 
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Havlíčkovo nábřeží 600
Zlín
762 75
 
 
Úřední hodiny:
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. není správním úřadem ani orgánem veřejné moci, a nemá proto úřední hodiny pro veřejnost stanoveny. Osobní návštěvu, která se netýká samotného poskytování zdravotních služeb, ale vyřízení administrativních záležitostí či podnětů, je proto s příslušným oddělením vhodné domluvit telefonicky v běžné pracovní době.
 
 
 
Internetová adresa: www.kntb.cz
 
Adresa podatelny:
 
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Havlíčkovo nábřeží 600
Zlín
762 75
 
Elektronická adresa podatelny: bnzlin@bnzlin.cz
 
Datová schránka: upjeuej
 
Případné platby lze poukázat:
číslo účtu: 151203067/0300 vedený u ČSOB
transparentní účet pro peněžité dary: 217202973/0300 vedený u ČSOB
 
IČO: 27661989
 
Plátce daně z přidané hodnoty: CZ27661989
 
 
 
Žádosti o informace:
 
Pro poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím neexistuje žádný speciální formulář. Žádost lze podávat písemně na adresu ředitelství KNTB, Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, případně e-mailem na adresu: bnzlin@bnzlin.cz.
 
Postup vyřízení je následující:
1. Žádost je podána dnem, kdy byla doručena do KNTB.
2. Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
3. Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce postupu vyřízení žádosti o informaci podle zákona, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží.
4. V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do třiceti dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti.
5. V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti KNTB žádost bude odložena a takto odůvodněná skutečnost sdělena do 7 dnů od dne doručení žadateli.
6. KNTB poskytne požadovanou informaci do patnácti dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně nebo nahlédnutím do spisu. Lhůtu pro poskytnutí informací je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Žadatel bude o prodloužení lhůty i jeho důvodech včas prokazatelně informován.
7. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací má žadatel právo podat odvolání prostřednictvím KNTB.
8. Při poskytování informací o zdravotním stavu pacientů a dalších skutečnostech, o kterých se její zaměstnanci dozvěděli v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, je KNTB, a. s. vázána povinnou mlčenlivostí ve smyslu platné právní úpravy.
 
Postup pro vyřizování stížnosti na zdravotní služby zde: https://www.kntb.cz/postup-pri-vyrizovani-stiznosti
 
 
Předpisy:

Přehled nejdůležitějších právních předpisů na úrovni zákonů, popř. mezinárodních smluv vztahujících se buď k činnosti a rozhodování KNTB, a. s. zejména jako poskytovatele zdravotních služeb nebo upravujících přístup k informacím (vše v platném znění):

• Sdělení MZV č. 96/2001 Sb. m. s., o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně
 
• Zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 
• Zákon č. 373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách

• Zákon č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

• Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích

• Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách

• Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

• Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství

• Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

• Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

• Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Uvedené předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí na právním odboru nemocnice, budova ředitelství, Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, 5. etáž, dveře č. 5.10 v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hod. (vhodné po předchozí tel. domluvě) nebo obecně na této internetové stránce:
https://www.zakonyprolidi.cz/
 
 
Vydané právní předpisy:
 
KNTB nemá věcnou ani formální působnost pro vydávání právních předpisů.
 
 
Výroční zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacím: viz text níže. 

Zpráva o činnosti v rámci poskytování informací v předchozím kalendářním roce (2012):

počet podaných žádostí o informace: 6
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

Záznamy o vyřízení žádostí podaných v r. 2012

Zpráva o činnosti v rámci poskytování informací v předchozím kalendářním roce (2013):


počet podaných žádostí o informace: 2
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

Záznamy o vyřízení žádostí podaných v r. 2013

Záznamy o vyřízení žádostí podaných v r. 2014

Zpráva o činnosti v rámci poskytování informací v předchozím kalendářním roce (2014):


počet podaných žádostí o informace: 3
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

Záznamy o vyřízení žádostí podaných v r. 2015

Zpráva o činnosti v rámci poskytování informací v předchozím kalendářním roce (2015):
počet podaných žádostí o informace: 6
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1
počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

 Záznamy o vyřízení žádostí podaných v r. 2016

Zpráva o činnosti v rámci poskytování informací v předchozím kalendářním roce (2016):

počet podaných žádostí o informace: 4
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 3
počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

 Žádost a odpověď,tonery,tiskárny

 Dotaz k ubytovnám
 Odpověď k ubytovnám

 Žádost o poskytnutí informací
 Odpověď
 
Zpráva o činnosti v rámci poskytování informací v roce 2017:

počet podaných žádostí o informace: 3
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 2
počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 1
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0


Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2018


počet podaných žádostí o informace: 0
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
Poznámka: v průběhu roku 2018 byly řešeny pouze dvě žádosti formálně sice uplatněné dle zákona č. 106/1999 Sb., které se však obsahově týkaly záležitostí nespadajících pod definici informace dle § 3 zákona č. 106/1999 Sb. Šlo o dotazy k obecnému postupu nemocnice v oblasti úhrad některých vyšetření či dotazy k obecně známým údajům (účinnosti zákona č. 106/1999 Sb.).

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2019

 Žádost o informace-trans.přípravky
 Odpověď na žádost-trans.přípravky
 Příloha k odpovědi-trans.přípravky

 Žádost + odpověď-protokol o otvírání


 Žádost - smlouva, informační panely
 Odpověď - smlouva, informační panely
 Příloha - smlouva, informační panely

 Žádost - autorizační certifikát
 Odpověď - autorizační certifikát
 Příloha - certifikát-anonymizováno


Zpráva o činnosti v rámci poskytování informací v roce 2019:

počet podaných žádostí o informace: 3
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1
počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0


Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2020:


 Žádost o informaci podle Zákona č. 106/1999 Sb. - přeprava 
 Odpověď na žádost o informaci podle Zákona č. 106/1999 Sb. - přeprava

 Žádost o informaci dle z. č. 106 - testy Covid
 Odpověď na žádost o informaci dle z.č. 106 - testy Covid

 Žádost dle zákona č. 106 - projekt v areálu
 Odpověď na žádost dle z .č. 106 - projekt v areálu
 Odpověď na žádost dle z .č. 106 - Tabulka k dotazu 2

 Žádost dle zákona č. 106 - zdr. materiál, testy Covid
 Odpověď dle zákona č. 106 - zdr.materiál, testy Covid
 Odpověď dle zákona č. 106 - zdr.materiál, testy Covid

 Žádost a odpověď dle zákona č. 106-obsazenost lůžek aj.


Zpráva o činnosti v rámci poskytování informací v roce 2020:
 
počet podaných žádostí o informace: 5
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1
počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 1, kdy stížnost podána z důvodu neposkytnutí všech informací, které žadatel požadoval. Vyřešeno dle § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. tím, že informace byly v požadované lhůtě dodatečně poskytnuty.
 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2021:


 Žádost o informaci podle zákona-seznam zaměstnanců
 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti-seznam zaměstnanců

 Žádost o informaci dle zákona č. 106 a odpověď-vakcinace

 Žádost o informace podle zákona - inkontinenční pomůcky
 Odpověď na žádost - inkontinenční pomůcky

 Žádost o informace dle zákona - vnitřní předpisy
 Odpověď na žádost, odmítnutí - vnitřní předpisy

 Žádost a odpověď dle zákona-průměrné denní počty

 Žádost a rozhodnutí dle zákona-studie Covid

 Žádost a odpověď dle zákona-endometrióza

 Žádost a odpověď dle zákona-údaje o KNTB

 Žádost a odpověď, rozhodnutí dle zákona-dialýza

Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn