Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (dále jen KNTB, a. s.), IČ 27661989, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 4437, byla založena v právní formě akciové společnosti Zlínským krajem dne 31.8. 2005, a to za účelem poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované, diagnostické, léčebné, preventivní a lékárenské péče a dalších služeb souvisejících s poskytováním zdravotní péče v souladu s platnou právní úpravou. Vedle tohoto hlavního předmětu činnosti KNTB, a. s. provozuje další činnosti, ke kterým má příslušné živnostenské oprávnění.

Pro poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím neexistuje žádný speciální formulář. Žádost lze podávat písemně na adresu ředitelství KNTB, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, případně e-mailem na adresu: bnzlin@bnzlin.cz

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon)

1. Žádost je podána dnem, kdy byla doručena do KNTB, a. s.
2. Ze žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
3. Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce postupu vyřízení žádosti o informaci podle zákona, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží.
4. V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do třiceti dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti.
5. V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti KNTB, a. s., žádost bude odložena a takto odůvodněná skutečnost sdělena do 7 dnů od dne doručení žadateli.
6. KNTB, a. s. poskytne požadovanou informaci do patnácti dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně nebo nahlédnutím do spisu. Lhůtu pro poskytnutí informací je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Žadatel bude o prodloužení lhůty i jeho důvodech včas prokazatelně informován.
7. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací má žadatel právo podat odvolání prostřednictvím KNTB, a. s.
8. Při poskytování informací o zdravotním stavu pacientů a dalších skutečnostech, o kterých se její zaměstnanci dozvěděli v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, je KNTB, a. s. vázána povinnou mlčenlivostí ve smyslu platné právní úpravy.

Přehled nejdůležitějších právních předpisů na úrovni zákonů, popř. mezinárodních smluv vztahujících se buď k činnosti a rozhodování KNTB, a. s. zejména jako poskytovatele zdravotních služeb nebo upravujících přístup k informacím (vše v platném znění):

• Sdělení MZV č. 96/2001 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně
• Zákon č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
• Zákon č. 373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách
• Zákon č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
• Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích
• Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
• Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
• Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství
• Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
• Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
• Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Uvedené předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí na právním útvaru nemocnice, budova ředitelství, Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, 6. etáž, dveře č. 611 v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hod.

Rámcová informace o organizační struktuře

Orgány společnosti:
Valná hromada, jejíž působnost vykonává Rada Zlínského kraje
Představenstvo
Dozorčí rada

Vedení společnosti:
Představenstvo
Náměstek léčebné péče
Náměstek ošetřovatelské péče
Náměstek pro investiční rozvoj, provoz a informační systémy
Útvar člena představenstva pro oblast personálně–právní a obchodní
Útvar člena představenstva pro oblast ekonomickou

Zdravotnická oddělení:
Klinická oddělení, specializovaná centra

Zpráva o činnosti v rámci poskytování informací v předchozím kalendářním roce (2012):

počet podaných žádostí o informace: 6
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

Záznamy o vyřízení žádostí podaných v r. 2012

Zpráva o činnosti v rámci poskytování informací v předchozím kalendářním roce (2013):


počet podaných žádostí o informace: 2
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

Záznamy o vyřízení žádostí podaných v r. 2013

Záznamy o vyřízení žádostí podaných v r. 2014

Zpráva o činnosti v rámci poskytování informací v předchozím kalendářním roce (2014):


počet podaných žádostí o informace: 3
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

Záznamy o vyřízení žádostí podaných v r. 2015

Zpráva o činnosti v rámci poskytování informací v předchozím kalendářním roce (2015):
počet podaných žádostí o informace: 6
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1
počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

 Záznamy o vyřízení žádostí podaných v r. 2016

Zpráva o činnosti v rámci poskytování informací v předchozím kalendářním roce (2016):

počet podaných žádostí o informace: 4
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 3
počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0

 Žádost a odpověď,tonery,tiskárny

 Dotaz k ubytovnám
 Odpověď k ubytovnám

 Žádost o poskytnutí informací
 Odpověď
 
Zpráva o činnosti v rámci poskytování informací v roce 2017:

počet podaných žádostí o informace: 3
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 2
počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 1
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0


Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2018


počet podaných žádostí o informace: 0
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0
Poznámka: v průběhu roku 2018 byly řešeny pouze dvě žádosti formálně sice uplatněné dle zákona č. 106/1999 Sb., které se však obsahově týkaly záležitostí nespadajících pod definici informace dle § 3 zákona č. 106/1999 Sb. Šlo o dotazy k obecnému postupu nemocnice v oblasti úhrad některých vyšetření či dotazy k obecně známým údajům (účinnosti zákona č. 106/1999 Sb.).

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2019

 Žádost o informace-trans.přípravky
 Odpověď na žádost-trans.přípravky
 Příloha k odpovědi-trans.přípravky

 Žádost + odpověď-protokol o otvírání


 Žádost - smlouva, informační panely
 Odpověď - smlouva, informační panely
 Příloha - smlouva, informační panely

 Žádost - autorizační certifikát
 Odpověď - autorizační certifikát
 Příloha - certifikát-anonymizováno


Zpráva o činnosti v rámci poskytování informací v roce 2019:

počet podaných žádostí o informace: 3
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1
počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0


Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2020:


 Žádost o informaci podle Zákona č. 106/1999 Sb. - přeprava 
 Odpověď na žádost o informaci podle Zákona č. 106/1999 Sb. - přeprava

 Žádost o informaci dle z. č. 106 - testy Covid
 Odpověď na žádost o informaci dle z.č. 106 - testy Covid

 Žádost dle zákona č. 106 - projekt v areálu
 Odpověď na žádost dle z .č. 106 - projekt v areálu
 Odpověď na žádost dle z .č. 106 - Tabulka k dotazu 2

 Žádost dle zákona č. 106 - zdr. materiál, testy Covid
 Odpověď dle zákona č. 106 - zdr.materiál, testy Covid
 Odpověď dle zákona č. 106 - zdr.materiál, testy Covid

 Žádost a odpověď dle zákona č. 106-obsazenost lůžek aj.

Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn