Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

KNTB logo

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Krajská nemocnice T. Bati a.s. (dále také KNTB) nakládá s osobními údaji, přičemž tak činí mimo jiné a zejména v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). Níže uvádí KNTB jako správce své kontaktní údaje.

Kontaktní adresa správce:
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
IČ: 27661989
Tel.: 577 551 111
E-mail: bnzlin@bnzlin.cz
ID datové schránky: upjeuej

KNTB na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením o ochraně osobních údajů jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly zejména stanovené článkem 39 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a pro veřejnost je kontaktní osobou pro řešení dotazů, požadavků nebo žádostí týkající se nakládání s osobními údaji KNTB jako správcem.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Ing. Bc. Martina Hajdová
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín,
e-mail: poverenec@bnzlin.cz
telefon: +420 703 464 455

Nezbytné osobní údaje zpracovávané KNTB v souvislosti s její činností vykonávanou ve veřejném zájmu jsou shromažďovány a dále užívány ve většině případů na základě plnění právních povinností, které se na KNTB vztahují skrze příslušné právní předpisy, a dále pro plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo jiném, kterým je KNTB pověřena. Další nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány za účelem plnění uzavřeného vztahu mezi KNTB a subjekty osobních údajů. Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který je vždy vyjádřen svobodně, konkrétně, s náležitým informováním subjektu údajů a jednoznačným projevem vůle; součástí takového souhlasu je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není KNTB uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas; tím není dotčeno právo v jednotlivých případech nakládat s osobními údaji, resp. zpracovávat tyto i za pomoci zpracovatelů, kteří však vždy poskytují ochranu osobních údajů v úrovni minimálně stejné jako sama KNTB. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje skartovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění, popřípadě po dobu stanovenou jinými závaznými právními předpisy. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky můžete uplatnit prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů na výše uvedeném kontaktu.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.  

SOUBORY KE STAŽENÍ

Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

KNTB logo