Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Postup při vyřizování stížností

Postup při vyřizování stížností


 

Kde a jak lze podat stížnost na poskytování zdravotních služeb

 

(obecná informace)

 

Vážená paní, pane,

v rámci snahy o zajištění co nejvyšší kvality poskytovaných zdravotních služeb a také v souladu s naší zákonnou povinností Vám touto formou poskytujeme následující zobecnělé informace týkající se případného podání stížnosti na poskytování zdravotních služeb nebo na činnosti související se zdravotními službami v Krajské nemocnici T. Bati, a. s (dále jen „nemocnice“).

 

Stížnost je oprávněn podat:

 a)       pacient

 b)       zákonný zástupce pacienta nebo opatrovník

 c)       osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel (osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství. Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.)

 d)       osoba pacientem zmocněná

 

 

 Stížnost je možno adresovat následovně:

1.     písemně,

2.     faxem,

3.     e-mailem, 

4.     osobně

 

 

Písemně na adrese:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

ředitelství

Havlíčkovo nábřeží 600

762 75 Zlín

 Faxem na číslo: 577 552 107

E-mailem na:
uherek@bnzlin.cz


Osobně:
v podatelně Krajské nemocnice T. Bati, a. s. (budova č. 26 – ředitelství, přízemí) nebo

na právním odboru (budova č. 26 – ředitelství, 5. etáž, dv. č. 5.10).

Úřední hodiny podatelny: pracovní dny  Po - Pá 07.00 - 07.30 hodin a 09.00 - 14.45 hodin.

Úřední hodiny právního odboru: pracovní dny Po – Pá 7.00 – 14.30 hodin.

 

 

 

 

Z podané stížnosti musí být patrno:

·        jméno a příjmení stěžovatele

·        kontaktní adresa stěžovatele

·        předmět stížnosti (vylíčení podstatných skutkových okolností, které jsou podnětem k podání stížnosti)

·        podpis stěžovatele (u písemné formy)

 

V případě ústního podání stížnosti kterémukoliv ze zaměstnanců nemocnice, je o této stížnosti pořízen písemný záznam, který je zaměstnancem předán na ředitelství nemocnice a dále se stížnost řeší, jako by byla podána písemnou formou. Telefonické stížnosti se nepřijímají.

 

Každý stěžovatel má právo nahlížet do svého stížnostního spisu a pořizovat si z něj na svůj náklad kopie. Přání nahlédnout do stížnostního spisu zpravidla stěžovatel oznámí právnímu odboru telefonicky na tel. 577 552 300 nebo elektronicky na adresu vinklerova@bnzlin.cz v přiměřeném časovém předstihu.

Pokud stěžovatel nebude souhlasit s vyřízením stížnosti ze strany nemocnice, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který nemocnici udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zároveň přitom uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti samotnou nemocnicí. Příslušným správním orgánem pro tento účel je:

 

Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

 

 

MUDr. Jozef Macko, Ph.D.

náměstek pro léčebnou péči                                                                                                                                              

 

Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn