Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Poskytování zdravotnické dokumentace

Poskytování zdravotnické dokumentace

Rámcová pravidla pro podání žádosti o kopie zdravotnické dokumentace a poskytování informací o zdravotním stavu

Kdo má dle zákona právo na informace o zdravotním stavu pacienta nebo kopie zdravotnické dokumentace:

  • pacient má právo na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě nebo v jiných zápisech vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu; má právo na kopie své zdravotnické dokumentace,
  • pacient má právo nahlížet v přítomnosti zdravotnického pracovníka do dokumentů, určit osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu, nebo vyslovit zákaz podávání těchto informací jakékoliv osobě, a to při přijetí k poskytování zdravotní péče nebo kdykoliv po přijetí. Pacient při určení osoby, která může být informována o jeho zdravotním stavu, zároveň může určit, zda této osobě náleží též práva na nahlížení, pořízení opisů, výpisů, nebo kopií. Pacient může určení osoby nebo vyslovení zákazu kdykoliv odvolat,
  • dále mají nárok na kopie dokumentace: zákonný zástupce pacienta, opatrovník, osoby určené zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba nebo osoby blízké zemřelému pacientovi, pokud pacient za svého života vůči některé z těchto osob nevyslovil zákaz,
  • osoby blízké pacienta (např. manžel/ka, děti, vnuci, sourozenci, rodiče, prarodiče) mají nárok na kopie dokumentace také v situaci, kdy se pacient s ohledem na svůj zdravotní stav sám k poskytování informací od počátku hospitalizace vyjádřit nemůže,
  • předávání kopií dokumentace oprávněným osobám či nahlížení do ní nesmí narušit poskytování zdravotních služeb.


Jak/kde lze požádat o kopie dokumentace:

  • žádost o ústní informace lze podat ústně na pracovišti, kde jsou /byly poskytovány související zdravotní služby,
  • žádost o nahlédnutí, zhotovení opisu, výpisu nebo kopie je nutno podat ústně/písemně na pracovišti, kde je (byl) pacient léčen, popř. je možno doručit žádost buď osobně anebo poštou na adresu:


Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
ředitelství
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín


či elektronickou poštou na e-mail: sekretariat@bnzlin.cz

K písemné žádosti je nutné přiložit:

  • kopii občanského průkazu,
  • v případě žádosti osoby blízké pacienta kopii dokladu dokazujícího vztah k pacientovi (např. rodný list, oddací list a jiné),
  • plnou moc, je-li k pořízení kopií dokumentace žadatel pacientem zmocněn.


Pořízení kopií je zpoplatněno dle platného ceníku uveřejněného na internetových stránkách nemocnice.

Lhůta pro poskytnutí dokumentace:

Lhůta k pořízení výpisů, opisů, kopií činí u výše uvedených osob dle zákona 30 dnů od obdržení žádosti oprávněné osoby. Vyžádané kopie, výpisy, opisy lze po domluvě vyzvednout buď osobně anebo je lze zasílat doporučenou poštou do vlastních rukou na Vámi uvedenou adresu.
Vzor, který je možné využít pro podání žádosti o zdravotnickou dokumentaci:

 Žádost o kopie/výpisy zdravotnické dokumentace nebo nahlížení do zdravotnické dokumentace

Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn