Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

KNTB logo

Dotační projekty IROP

Integrovaný regionální operační program (IROP) byl schválen Evropskou komisí 4. června 2015. Široce zaměřený program směřuje k vylepšení kvality života v různých částech České republiky formou podpory rozvoje konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy a dalších oblastí.

Integrovaný regionální operační program stojí na zkušenostech předchozích let z realizace Integrovaného operačního programu (IOP) a Regionálních operačních programů (ROP). V podporovaných aktivitách došlo k určitým změnám a posunům, které reflektovaly vývoj ekonomiky a regionů v posledních letech a také evropské a národní strategické dokumenty. Obecně vzato bude oproti předcházejícímu období podpora poskytovaná v IROP více zaměřená na konkrétní tematické oblasti prokazatelně podporující konkurenceschopnost.

V IROP budou více využívány integrované nástroje, které představují způsob, jak koncentrovat prostředky EU ve specifických typech území a tím podpořit další rozvoj těchto oblastí a zároveň přispět k vyrovnání územních rozdílů.

Více na dotaceeu.cz

Důvodem předkládaných projektů je potřeba KNTB, a. s., jako nejvýznamnějšího zdravotnického zařízení Zlínského kraje, zajistit kvalitní a dostupnou péči nejen pro obyvatele města, ale celého kraje a jeho spádových oblastí. Cílem projektů je zajištění lékařské péče v souladu se standardy bezpečnosti provozu a evropskými standardy kvality péče. Naplněním těchto cílů a výstupem projektů bude doplnění, obnova a modernizace zdravotnického vybavení.  

ZVÝŠENÍ KVALITY PÉČE O ZVLÁŠTĚ OHROŽENÉ PACIENTY KOC KRAJSKÉ NEMOCNICE T. BATI, A.S.

Název projektu: Zvýšení kvality péče o zvláště ohrožené pacienty KOC Krajské nemocnice T. Bati, a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016647

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Předmětem projektu je pořízení moderních zdravotnických přístrojů, technologií a vybavení za účelem posílení péče o vysoce rizikové pacienty s onkologickou diagnózou, kteří jsou zvláště ohroženou skupinou z hlediska onemocnění COVID-19. Pořízené investice budou umístěny na pracovištích lékařských oborů Komplexního onkologického centra (KOC) KNTB, a. s. 

Cílem projektu je v rámci reakce na krizi související s COVID-19 posílit péči o zvláště rizikové skupiny pacientů. Díky pořízenému přístrojovému vybavení bude posílena schopnost KOC KNTB a.s. reagovat na uvedenou krizi a zajistit rozvoj péče a její potřebný rozsah a rostoucí kvalitu pro čím dál tím větší počet onkologických pacientů.

Díky investicím bude nemocnice lépe připravena čelit dalším hrozbám v oblasti infekčních nemocí tak, aby mohla být realizována péče o obzvláště ohrožené cílové skupiny pacientů - onkologicky nemocné pacienty.

ROZVOJ LABORATORNÍCH KAPACIT V KRAJSKÉ NEMOCNICI T. BATI, A. S.

Název projektu: Rozvoj laboratorních kapacit v Krajské nemocnici T. Bati, a. s.

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016675

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Předmětem projektu je pořízení moderních zdravotnických přístrojů, technologií a vybavení za účelem posílení odolnosti nemocnice v oblasti dostatečných kapacit laboratoří tak, aby byla schopná řešit hrozby plynoucí z pandemie COVID 19, případně z dalších budoucích pandemií jiných nemocí.  Součástí investice jsou také stavební úpravy budovy hematologicko-transfúzního oddělení.

Cílem projektu je posílit rozsah péče poskytované KNTB a. s. prostřednictvím rozvoje svých laboratorních kapacit tak, aby mohla pomoci snížit smrtnost pandemie, co nejvíce zefektivnit léčebný proces nemocných, zkrátit dobu léčení a snížit tak riziko trvalých následků u pacientů.

Díky pořízenému přístrojovému vybavení a rekonstrukci hematologického pracoviště v rámci projektu bude posílena schopnost nemocnice reagovat na uvedenou krizi a zajistit rozvoj péče a její potřebný rozsah.

MODERNIZACE URGENTNÍHO PŘÍJMU KRAJSKÉ NEMOCNICE T. BATI, A.S. V NÁVAZNOSTI NA SNÍŽENÍ DOPADU COVID-19

Název projektu: Modernizace urgentního příjmu Krajské nemocnice T. Bati, a.s. v návaznosti na snížení dopadu COVID-19

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016256

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Cílem projektu je posílení odolnosti páteřní sítě KNTB, a. s., zejména oddělení JIP, ARO, diagnostických a intervenčních pracovišť a navýšení laboratorních kapacit a dalších oddělení s ohledem na zmírnění dopadu pandemie COVID-19 a navýšení připravenosti pro snížení dopadů dalších podobných hrozeb. 

Prostřednictvím realizace projektu dojde ke stavebním úpravám a nákupu moderních zdravotnických přístrojů, které přinesou zkvalitnění léčby a terapeutických postupů, použitím nových a inovovaných metod s lepším efektem léčby, komfortnějším ve vztahu k pacientovi a zkrácení doby hospitalizace a tím zefektivnění výkonu daných oddělení.

KNTB ZLÍN - ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE I

Z Integrovaného regionálního operačního programu uspěla KNTB, a. s., s projektem „KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče I.“ v  31. výzvě Ministerstva pro místní rozvoj „Zvýšení kvality návazné péče“.

Důvodem předkládaného projektu je potřeba KNTB, a. s., jako nejvýznamnějšího zdravotnického zařízení Zlínského kraje, zajistit kvalitní a dostupnou návaznou péči nejen pro obyvatele města, ale celého kraje a jeho spádových oblastí. Cílem projektu je zajištění lékařské péče v souladu se standardy bezpečnosti provozu a evropskými standardy kvality návazné péče. Naplněním těchto cílů a výstupem projektu bude obnova a modernizace zdravotnického vybavení.

Operační program: Integrovaný regionální operační program
Prioritní oblast: PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: IP 9a: Investice do zdravotnické  a\ sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovnosti, pokud jde o zdravotní stav, podporu sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám
Specifický cíl: SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
Registrační číslo: Cz.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001365
Termín schválení: 8. 11. 2016
Termín ukončení: 31.12.2018
Kontaktní údaje: 577 551 111, bnzlin@bnzlin.cz
Odkaz na program: zde

KNTB ZLÍN - ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE II

Se svou žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu uspěla KNTB, a. s., Zlín, s projektem „KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče II.“ v  31. výzvě Ministerstva pro místní rozvoj „Zvýšení kvality návazné péče“.

Důvodem předkládaného projektu je potřeba KNTB, a. s., jako nejvýznamnějšího zdravotnického zařízení Zlínského kraje, zajistit kvalitní a dostupnou návaznou péči nejen pro obyvatele města, ale celého kraje a jeho spádových oblastí. Cílem projektu je zajištění lékařské péče v souladu se standardy bezpečnosti provozu a evropskými standardy kvality návazné péče. Naplněním těchto cílů a výstupem projektu bude obnova a modernizace zdravotnického vybavení.

Operační program: Integrovaný regionální operační program
Prioritní oblast: PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: IP 9a: Investice do zdravotnické  a\ sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovnosti, pokud jde o zdravotní stav, podporu sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám
Specifický cíl: SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
Registrační číslo: Cz.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001386
Termín schválení: 19. 10. 2016
Termín ukončení: 31.12.2018
Kontaktní údaje: 577 551 111, bnzlin@bnzlin.cz
Odkaz na program: zde

KNTB ZLÍN – VYSOCE SPECIALIZOVANÁ PÉČE PERINATOLOGIE

Se svou žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu uspěla KNTB, a. s., s projektem „KNTB Zlín – vysoce specializovaná péče perinatologie“ v  5. výzvě Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie“.

Globálním cílem předkládaného projektu je jednoznačná potřeba nemocnice zajistit kvalitní a dostupnou vysoce specializovanou péči perinatologického centra o nejzávažnější stavy vyskytující se v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí jak u matky, tak i plodu či novorozence, a to nejen pro pacientky Zlínského kraje, ale i jiných regionů ČR. Cílem projektu je také zajištění lékařské péče v souladu s evropskými standardy bezpečnosti provozu a kvality vysoce specializované péče. Doplnění, modernizace a obnova diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků zkvalitní péči, diagnostiku, léčbu a záchyt časných stádií onemocnění, přinese odpovídající diagnostické a terapeutické zázemí. Naplnění cílů přispěje i k zachování titulu Baby - Friendly Hospital, tedy oddělení přátelské vůči dětem, kterým se snaží umožnit úspěšný a zdravý start do života.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program          
Prioritní oblast: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám.
Specifický cíl: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
Registrační číslo: Cz.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0002150
Termín schválení: 20. 3. 2017
Termín ukončení: 31. 12. 2019
Kontaktní údaje: 577 551 111, bnzlin@bnzlin.cz
Odkaz na program: zde

KNTB ZLÍN - VYSOCE SPECIALIZOVANÁ PÉČE ONKOGYNEKOLOGIE

Cílem předkládaného projektu je zajistit zkvalitnění a zlepšení dostupnusti vysoce specializované péče v oboru onkogynekologie v KNTB, a. s., a to nejen pro pacientky Zlínského kraje, ale i přilehlých sousedních regionů. Cílem projektu je zajištění lékařské péče v souladu se standardy bezpečnosti provozu a evropskými standardy kvality vysoce specializované péče.

Díky modernizaci a obnově diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků, které budou pořízené v rámci tohoto projektu, bude možné dosáhnout standardních parametrů kvality péče k zajištění diagnostiky, léčby a záchytu časných stádií onkologických onemocnění. Konktrétně mezi pořizované přístroje budou například patřit: operační stoly, ultrazvukové přístroje nebo laparoskopické přístroje. Pořízené vybavení tak pomůže s návratem žen s onkologickou diagnózou zpět do života.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program
Prioritní oblast: PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: IP 9a: Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovnosti, pokud jde o zdravotní stav, podporu sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám
Specifický cíl: SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005503
Termín schválení: 10. 11. 2016
Termín ukončení: 31.12. 2018
Kontaktní údaje: 577 551 111, bnzlin@bnzlin.cz
Odkaz na program: zde

ZAJIŠTĚNÍ KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI KRAJSKÉ NEMOCNICE TOMÁŠE BATI ZLÍN A.S.

Název projektu: Zajištění kybernetické bezpečnosti Krajské nemocnice Tomáše Bati Zlín a.s.
Registrační číslo projektu
: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006977

Projekt je zaměřen na realizaci technických opatření, která zajistí zabezpečení významných informačních systémů a kritické informační infrastruktury nemocnice proti kybernetickým hrozbám. Cílem je tedy vytvořit robustní, škálovatelné a rozšiřitelné technologické provozní prostředí pro zpracování potřebných aplikací, schopné přenášet, uchovávat a zpracovávat bezpečně velké množství dat, které bude možno flexibilně prezentovat potřebným uživatelům.

Na projekt s celkovou výší výdajů 18 mil. Kč je poskytována finanční podpora z EU.

VYTVOŘENÍ EHEALTH PLATFORMY PRO KOMUNIKACI, VÝMĚNU A SDÍLENÍ INFORMACÍ MEZI POSKYTOVATELI ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB, PACIENTY A INFORMAČNÍMI SYSTÉMY KRAJSKÉ NEMOCNICE T. BATI, A.S. SPOJENÉ S TECHNOLOGICKOU PŘIPRAVENOSTÍ VAZBY NA DALŠÍ PROJEKTY EHEALTH

Název projektu: Vytvoření eHealth platformy pro komunikaci, výměnu a sdílení informací mezi poskytovateli zdravotních služeb, pacienty a informačními systémy Krajské nemocnice T. Bati, a.s. spojené s technologickou připraveností vazby na další projekty eHealth

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006464

Usilujeme o vytvoření informačního systému, který umožní efektivní komunikaci a přenos dat jak v rámci nemocnice, tak i mimo ni. V rámci projektu bude vytvořeno aplikační rozhraní pro zabezpečenou komunikaci s dalšími zdravotnickými zařízeními, lékaři, případně pacienty. Výstupem projektu bude nová komunikační a integrační platforma elektronizace (KIPE) umožňující přístup k vybraným integrovaným a zabezpečeným zdravotnickým informacím. Výstupy projektu přinesou žadateli i spolupracujícím subjektům růst dostupnosti, kvality, zabezpečení a efektivity.

Na projekt s celkovou výší výdajů 98 mil. Kč je poskytována finanční podpora z EU.

AGENDOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM KRAJSKÉ NEMOCNICE T. BATI, A.S.

Název projektu: Agendový informační systém Krajské nemocnice T. Bati, a.s.
Registrační číslo projektu
: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006191

Cílem projektu je zefektivnit vnitřní procesy nemocnice, a to prostřednictvím vybudování jednotného ekonomického systému a systému na řízení projektů. Pořízený systém umožní zefektivnit průběžný rozvoj, inovaci a integraci nových funkcionalit, modulů a aplikací informačního systému. Dále pak přispěje k minimalizaci závislosti na dominanci dodavatelů jednotlivých softwarových aplikací, zajistí vysokou míru kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti osobních dat dle příslušné legislativy.

Na projekt s celkovou výší výdajů 12 mil. Kč je poskytována finanční podpora z EU.

MATEŘSKÁ ŠKOLKA V AREÁLU KRAJSKÉ NEMOCNICE T. BATI, A. S.

Název projektu: Mateřská školka v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a. s.
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009968

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je výstavba a zřízení nové budovy zaměstnanecké mateřské školy KNTB. Projekt řeší nedostatečnou kapacitu mateřských škol ve městě a okolí, zřízených podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění. V areálu nemocnice vznikne nové zařízení, které zajistí předškolní vzdělávání dětem zaměstnanců nemocnice a bude připraveno přijímat i děti mladší 3 let.  Provozní doba MŠ bude odpovídat směnovému provozu zaměstnanců nemocnice. 

Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

KNTB logo Budoucnost Baťovky