Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

KNTB logo

Jakou péči poskytujeme

Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ARIM) zajišťuje v KNTB Zlín anesteziologickou péči, intenzivní resuscitační péči o nemocné v ohrožení života a léčbu bolestivých stavů. Zajišťujeme péči i pacientům z širšího okolí nebo nemocnic nižšího typu Zlínského kraje. ARIM KNTB je akreditováno jako výukové pracoviště II. typu.

V anesteziologii pracoviště zajišťuje komplexní perioperační léčebnou péči pro polytraumatizované a neurochirurgické pacienty, hrudní a cévní chirurgii, dvoudutinové výkony, velké operace ve stomatochirurgii, péči o rizikově těhotné ženy, děti apod. V perioperační anesteziologické péči je kladen důraz na bezpečnost pacientů, multimodální monitoring a komplexní spektrum postupů regionální anestezie.

V intenzivní péči je na jednotkách intenzivní a resuscitační péče zajištěno plné spektrum péče o polytraumatizované kriticky nemocné, pacienty v septickém, kardiogenním nebo hemoragickém šoku a pacienty se selhávajícími životními funkcemi. Běžným standardem práce na ARIM KNTB je ultrazvuková diagnostika a navigace, podpora a náhrada orgánových funkcí, pokročilé techniky umělé plicní ventilace, multimodální monitorace u kraniotraumat a při selhávání oběhu, trombelastografie.

Jednotky následné a dlouhodobé intenzivní péče zajišťují vysoce specializovanou intenzivní lékařskou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči pacientům, u kterých došlo ke stabilizaci stavu po kritickém onemocnění, a dosud se neobnovila některá ze životních funkcí.

Naše pracoviště nabízí komplexní přípravu pacientů před operací a anestezií v anesteziologických ambulancích. Pracoviště léčby bolesti zajišťuje plné spektrum léčebných postupů v managementu akutní a chronické bolesti. Svými výsledky v léčbě kriticky nemocných nebo bolestivých stavů se řadí ke špičkovým pracovištím v ČR.

Paliativní péči pro hospitalizované pacienty zajišťuje Paliativní a podpůrný tým, péče o ambulantní pacienty je zajištěna v ambulanci Paliativní medicíny. Cílem paliativní péče není neléčit, ale tišit bolest, mírnit tělesné a duševní utrpení a zachovávat důstojnost pacienta, je vhodným doplněním léčby, jejichž hlavním cílem je pacienta vyléčit.

ANESTEZIE

ANESTEZIOLOGICKÁ ČÁST

Každoročně zajišťuje anestezii či analgosedaci u 13 000 pacientů. Poskytuje anesteziologickou péči všem operačním oborům vyjma kardiochirurgie. Jedná se o komplikované operace břišní a hrudní chirurgie, urologické, gynekologické, neurochirurgické, ortopedické a traumatologické operace, výkony plastické chirurgie, oční operace, operace v oblasti tváře, krku a dutiny ústní, nebo epidurální analgezii v průběhu porodu. Podává anestezii nebo analgosedaci k bezbolestnému provádění malých operačních, diagnostických a léčebných výkonů i v nechirurgických oborech, například při léčebných procedurách na interní klinice, endoskopiích, bronchoskopiích, na onkologii, při CT, MR nebo jiných diagnostických vyšetřeních. Kromě celkové anestézie poskytuje i různé typy svodné anestezie, od centrálních blokád v míšním kanále až po blokády periferních nervů za asistence ultrazvukové navigace při vyhledávání místa aplikace. Některé typy periferních blokád jsou již běžným standardem nabízeným u některých chirurgických výkonů. V denní praxi jsou rutinně využívány moderní metody vedení anestezie jako relaxometrie, BIS, hemodynamické monitorování nebo sledování spotřeby anestetik. Vytvoření doporučených postupů pro vedení anestezie u specifických, rizikových operací nebo vážně nemocných pacientů umožnilo zvýšit bezpečnost a kvalitu práce anesteziologů.

Nedílnou součástí anesteziologické péče je pooperační intenzivní sledování pacientů na dospávacím pokoji. Zde je zajišťována pooperační analgetizace a kontrola životních funkcí i případných pooperačních komplikací po dobu dvou hodin po operaci. V roce 2015 byla založena trvalá služba léčby akutní a pooperační bolesti (APS), která je nejvhodnějším prostředkem k zajištění kvalitní organizace analgetické terapie v KNTB. Nabízí nepřetržitý konzultační servis pro zdravotníky všech oborů a stará se o pacienty se zvláštními analgetickými metodami.

KOMPLEXNÍ RESUSCITAČNÍ PÉČE

JEDNOTKA INTENZIVNÍ RESUSCITAČNÍ PÉČE (ARIM I.)

Poskytuje vysoce specializovanou komplexní resuscitační péči. Na lůžkové oddělení přijímá pacienty po těžkých, nejčastěji dopravních, nehodách, nemocné s dechovou nedostatečností způsobenou zápalem plic, chronickou bronchitidou, astmatem, nemocné po úrazech hlavy, po cévních mozkových příhodách s bezvědomím, nemocné se srdečním selháváním, po srdečním infarktu, po kardiopulmonální resuscitaci, v septickém šoku a v neposlední řadě i po náročných a komplikovaných operačních výkonech.

Materiální a přístrojové zázemí ARIM I. je v evropském měřítku na vysoké úrovni. Odborné kvality personálu (lékařů i NLZP) splňují přísná měřítka a nároky na práci na resuscitačním oddělení vyššího typu, které plní mimo jiné úlohu konzultačního pracoviště pro oddělení ARO jiných zdravotnických zařízení a řeší komplikované případy selhávání vitálních funkcí pacientů. ARIM I. je vybaveno speciálními resuscitačními lůžky a dýchacími přístroji s možností invazivní i neinvazivní umělé a podpůrné plicní ventilace. Mimo standardní monitorování jsme schopni monitorovat také nitrolební a nitrobřišní tlak, krevní oběh a srdeční funkce přístroji pro invazivní i neinvazivní monitoraci hemodynamiky nebo mozkové funkce elektroencefalograficky. Při selhání ledvin nahrazujeme jejich funkci kontinuální hemodiafiltrací nebo intermitentní dialýzou. Rutinním postupem je komplexní ultrazvuková diagnostika v intenzivní péči. Ve spolupráci s Interní klinikou provádíme mechanickou podporu oběhu intraaortální balonkovou kontrapulzací. Oddělení je vybaveno přístroji pro bronchoskopii, analýzu krve (biochemický analyzátor), pro vyšetření krevní srážlivosti metodou trombelastografie, přístrojově je zabezpečeno dávkování léků a tekutin. Ve spolupráci s fyzioterapeuty je zajištěna rehabilitační péče o kriticky nemocné pacienty.

O nemocné se stará tým lékařů - intenzivistů a zvláště vyškolených zdravotních sester. Péče je tak náročná, že téměř každý pacient vyžaduje plnou pozornost jedné sestry po celých 24 hodin. Mimo léčebné postupy, rehabilitaci a umělou výživu je součástí léčby analgosedace, kdy si nemocný neuvědomuje plně tíži svého stavu, nevnímá bolest, ale přesto dokáže s ošetřujícím personálem spolupracovat. V nejlepším případě nemá pacient ani po dlouhodobém pobytu v resuscitační péči žádné negativní vzpomínky nebo si pobyt nepamatuje. Na oddělení probíhá ošetřovatelská péče podle konceptu bazální stimulace, kdy jsou částečně do péče o pacienty zainteresováni příbuzní. Velkou výzvou pro lékaře ARIM je práce v rámci Traumatologického centra, což přináší nutnost zajištění nových léčebných postupů a přístrojového vybavení. Vysoká erudice a zkušenosti lékařů vedou k rychle rostoucí vědecké a publikační aktivitě.

Návštěvy jsou po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem možné kdykoliv mimo noční hodiny. Prosíme však o dodržování návštěvní doby denně od 14:00 do 16:00 hodin.

PODPORA A STABILIZACE

JEDNOTKY INTENZIVNÍ PÉČE CHIRURGICKÝCH OBORŮ (ARIM II., ARIM III.)

ARIM II. a ARIM III. jsou oddělení intenzivní péče určené pro pacienty všech operačních oborů v KNTB, kteří vyžadují podporu a stabilizaci orgánových funkcí v souvislosti s operačním výkonem, těžkými úrazy, komplikovanými porody apod. Pečuje se zde o pacienty z chirurgie, traumatologie, urologie, ortopedie, neurochirurgie, gynekologie, stomatochirurgie a ORL. Oddělení poskytují nejen intenzivní monitoraci životních funkcí, ale také podporu činnosti srdce a oběhu, umělou plicní ventilaci, intenzivní výživu, péči o rány nebo rehabilitaci kriticky nemocných. Centralizovaná intenzivní péče představuje celosvětový trend, umožňuje nepřetržitou intenzivní péči o kritické pacienty, kdy je vyškolený personál v neustálém kontaktu s nemocnými.

Jednotky mají podobu boxového systému, což znamená, že každý pacient je podle své diagnózy umístěn buď do samostatného proskleného boxu, nebo do 2-3 lůžkového boxu. Toto rozdělení má velký význam pro soukromí pacientů, a hlavně pro minimalizaci rizika přenosu infekce mezi pacienty. Tomu přispívá i systém klimatizace, kdy je vzduch z každého boxu automaticky filtrován a čištěn. Součástí vybavení oddělení jsou čtyři přístroje pro umělou plicní ventilaci, defibrilátory, přístroj pro měření funkce srdce a další množství pomůcek pro dechovou rehabilitaci, podávání výživy apod. Lůžka jsou vybavena monitory životních funkcí, jsou elektricky nastavitelná, jejich samozřejmou součástí jsou antidekubitní a polohovací pomůcky. K dalšímu vybavení patří elektronické pumpy pro přesné dávkování infuzních roztoků a výživy a 2 až 3 dávkovače pro kontinuální podávání nezbytných léků.

Návštěvní hodiny: 14:00 - 16:00, po dohodě s ošetřujícím lékařem i v jiný čas. ARIM II. - tel.: 577 552 579, ARIM III. - tel.: 577 552 379.

PÉČE VE STABILIZOVANÉM STAVU PO KRITICKÉM ONEMOCNĚNÍ

JEDNOTKY NÁSLEDNÉ A DLOUHODOBÉ INTENZIVNÍ PÉČE (ARIM NIP, ARIM DIOP)

ARIM NIP

Zajišťuje vysoce specializovanou intenzivní lékařskou a ošetřovatelskou péči pacientům, u kterých došlo ke stabilizaci stavu po kritickém onemocnění. Oddělení je vybaveno přístroji pro kontinuální monitoraci vitálních funkcí, ventilačními přístroji, elektrickými polohovacími lůžky, antidekubitními matracemi, polohovacími pomůckami a přístroji pro přesné dávkování léků a infuzních roztoků. O nemocné se stará tým lékařů - intenzivistů a zvláště vyškolených zdravotních sester, každý pacient vyžaduje plnou pozornost personálu po celých 24 hodin. Mimo léčebné postupy, ošetřovatelskou péči a výživu je součástí péče intenzivní rehabilitace. Na oddělení probíhá ošetřovatelská péče podle konceptu bazální stimulace, jejímž cílem je pomoci pacientovi zvládnout co nejlépe složité období hospitalizace a podporovat jeho individuální vývoj, přičemž se snažíme do péče zapojit i nebližší příbuzné našich pacientů. Podrobnější informace o metodě Vám ochotně sdělí ošetřující lékaři a sestry.

Návštěvy na ARIM NIP jsou povoleny s ohledem na provoz oddělení, doporučená doba návštěv je 14.00 – 16.00 nebo po dohodě s ošetřujícím lékařem i v jiný čas. Tel. 577 552 081, 577 552 091, 577 552 093.

ARIM DIOP je určeno pro pacienty, kteří vyžadují dlouhodobější léčbu a rehabilitaci po stabilizaci kritického stavu a jejichž stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, ale stále je nutná intenzivní ošetřovatelská péče o dýchací cesty. Naše oddělení je vybaveno přístroji pro kontinuální monitoraci vitálních funkcí, elektrickými polohovacími lůžky, antidekubitními matracemi, polohovacími pomůckami a přístroji pro přesné dávkování léků a infuzních roztoků. Cílem poskytované péče je zajištění přechodu pacientů z resuscitačn a intenzivní péče do zařízení následné péče (LDN) či domácí péče. Odborné kvality personálu (lékařů i NLZP) jsou na vysoké úrovni, kvalita péče na NIP a DIOP snese ta nejpřísnější měřítka.

Návštěvy na ARIM DIOP jsou povoleny s ohledem na provoz oddělení, doporučená doba návštěv je 14.00 – 16.00 nebo po dohodě s ošetřujícím lékařem i v jiný čas. Tel. 577 552 066.

Ambulantní úsek ARIM
Součástí ambulantní složky ARIM jsou dvě anesteziologické ambulance, dvě ambulance pro léčbu bolesti, paliativní ambulance a Multidisciplinární tým podpůrné a paliativní péče.

PÉČE PO OPERACI

DOSPÁVACÍ POKOJ ARIM

  • Dospávací pokoj v budově č. 23 – kapacita 12 lůžek
  • Dospávací pokoj v budově č. 32 – kapacita 3 lůžka

Dospávací pokoje, jsou vybaveny monitorovanými lůžky na kterých je zajišťována bezprostřední pooperační péči o pacienty po výkonech v celkové i regionální anestezii. Slouží k zotavení a stabilizaci pacientů, jejichž stav nevyžaduje po výkonu specializovanou péči na jednotkách intenzivní péče.

Po převozu z operačního sálu jsou pacienti na dospávacím pokoji v péči erudovaného personálu ARIM trvale monitorováni, je zde poskytována léčba v návaznosti na provedený operační výkon. Nedílnou a důležitou součástí péče na dospávacím pokoji je léčba pooperační bolesti.

Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

KNTB logo Budoucnost Baťovky