Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

KNTB logo

Poučení dárců krve

OHROŽENÍ PŘÍJEMCE KREVNÍ TRANSFUZE

Léčba krví a krevními složkami přináší příjemci transfuze riziko přenosu infekční choroby od dárce krve! Pokud se u Vás po odběru krve objeví příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění, co nejdříve nás o této skutečnosti informujte, ať můžeme včas provést preventivní opatření a předejít postižení pozdějších příjemců.

Krví přenosných infekcí je celá řada. Z praktického hlediska jsou však nejvýznamnější infekční žloutenka typu B, infekční žloutenka typu C a AIDS.

Příjemce transfuze může být ohrožen i některými léky, které dárce užívá, nebo užíval. Dlouhodobě jsou z dárcovství vyřazeni lidé, kteří užívají některé z léčiv na léčbu akné, lupénky, vypadávání vlasů, zbytnění prostaty apod., patří mezi ně isotretinoin (např. Accutane, Roaccutane), etretinat (např. Tegison, Tigason), acitretin (např. Neotigason), finasterid (např. Finex, Penester, Propecia, Proscar).

Riziko přenosu infekce zvyšuje také pobyt v některých zemích. Za rizikový se považuje dlouhodobý pobyt v zemích s výskytem malárie, Chagasovy choroby, horečky Q a pobyt v zemích se zvýšeným výskytem infekčních nemocí. Mezi tyto země patří např. Afrika, Střední a Jižní Amerika, Dálný východ, Indonézie a Tichomoří. 

Riziko přenosu infekce se snažíme snížit:

 • Výběrem vhodného dárce
 • Vyšetřením odebrané krve
 • Neplacenými odběry krve (riziko přenosu infekčních nemocí je nižší, pokud není dárce motivován přímým finančním prospěchem)

VÝBĚR DÁRCE

Riziko výskytu nemoci přenosné krví trvale nebo dočasně zvyšuje například:

 • Rizikové sexuální chování
 • Pohlavní styk s osobou infikovanou HIV nebo nemocnou AIDS
 • Střídání náhodných sexuálních partnerů
 • Pohlavní styk mezi muži (platí i pro sexuální partnerku tohoto muže)
 • Pohlavní styk provozovaný pro peníze nebo drogy (prostituce)
 • Pohlavní styk s osobou provozující prostituci
 • Pohlavní styk s osobou, která užívá injekční drogy
 • Úzký kontakt s nemocným s infekční žloutenkou (společná domácnost, sexuální kontakt)
 • Výskyt Creutzfeldt-Jacobovy nemoci a jejích variant (vCJD = BSE, TSE) v rodině
 • Pobyt ve Velké Británii a Francii (nad 6 měsíců) v letech 1980-1996 (pro teoretické riziko variantní Creutzfeldt-Jacobovy nemoci); podání transfuze ve Velké Británii po roce 1980
 • Tetování, propichování uší, body piercing, akupunktura apod.
 • Potřísnění sliznice nebo poraněné kůže infekčním materiálem
 • Endoskopické vyšetření (např. žaludku, střev, močových a dýchacích cest)
 • Transfuze (podání transfuzního přípravku)
 • Léčba přípravky lidského původu, např. pro růstové a vývojové poruchy (lidský růstový hormon)
 • Operace
 • Neurochirurgický výkon s použitím štěpu tvrdé mozkové pleny, transplantace rohovky
 • Transplantace s použitím štěpu zvířecího původu, transplantace s použitím tkáně nebo buněk lidského původu
 • Pobyt v nápravném zařízení (vězení)
 • Léčba nebo sledování pro pohlavní chorobu
 • Toxikomanie a alkoholismus
 • Užívání injekčních drog, steroidů nebo hormonů nepředepsaných lékařem (i v minulosti)

VYŠETŘENÍ ODEBRANÉ KRVE

Kromě vyplnění předodběrového dotazníku, laboratorní kontroly a vyšetření zdravotnickým pracovníkem (pohovor) vyšetřujeme každou krev (plazmu, krevní destičky) odebranou k výrobě transfuzních přípravků na následující parametry:

 • Krevní skupina
 • Virologické markery
 • HBV (žloutenka B)     
 • HIV (původce AIDS)
 • HCV (žloutenka C)       
 • Syfilis (lues, příjice)
 • Screening erytrocytárních protilátek

K vyšetření Vámi darované krve používáme screeningové testy, které mají vysokou záchytnost některých infekcí přenosných krví (HIV, žloutenky typu B a C, Syphilis). V případě reakce v záchytovém testu označujeme standardně vzorek za „reaktivní“ a vydání transfuzních přípravků vyrobených z Vaší krve pozastavujeme přičemž reaktivní vzorek dále došetřujeme.

V případě, že po odběru výsledky krevních testů vykazují některé abnormality s významem pro dárcovo zdraví, dárce informujeme. Pokud je to nutné, zveme si pak sami dárce ke kontrolnímu odběru.

SAMOVYLOUČENÍ

Pokud si uvědomíte, že by Vaše krev mohla ohrozit příjemce transfuze, od odběru odstupte, nebo o této skutečnosti informujte pracovníky transfuzního oddělení či odběrového střediska. Transfuzní služba ČR se snaží co nejvíce přizpůsobit trendům Evropské unie, ke kterým patří i možnost tzv. "diskrétního samovyloučení po odběru".

Může také nastat situace, kdy se vaše krev stane pouze jednorázově v den odběru riziková, např. jednorázovou větší konzumací alkoholu a podobně. Dále je možné, že s námi z jakéhokoliv důvodu nechcete o této situaci mluvit ani ji uvádět v dotazníku pro dárce krve. I za těchto okolností můžete chránit příjemce před rizikem podání nevyhovující krve vlastním vyloučením.

POSTUP PŘI SAMOVYLOUČENÍ

Formulář Samovyloučení najdete na těchto místech:

 • Čekárna dárců krve - vedle pracovny lékaře
 • Předodběrový box
 • Místnost vstupu dárců na transfuzní oddělení

Do formuláře Samovyloučení napište své rodné číslo a datum. Své rozhodnutí potvrďte podpisem. Takto vyplněný formulář vhoďte do schránky označené nápisem SAMOVYLOUČENÍ. Schránka je umístěna v místnosti vstupu dárců na Hematologicko-transfuzní oddělení.

RIZIKA A PRÁVA DÁRCE KRVE

Odběr krve či krevních složek může ne zcela zdravého dárce poškodit, proto provádíme základní vyšetření, která slouží ke všeobecnému posouzení zdravotního stavu dárce. Všechny abnormální nálezy jsou dárci oznámeny. Za dočasné nebo trvalé vyřazení z dárcovství odpovídá lékař transfuzního zařízení a o těchto důvodech je dárce informován.

NEŽÁDOUCÍ REAKCE NA ODBĚR

Jako nežádoucí reakce na odběr se může objevit:

 • Krevní výron, modřina, riziko této komplikace lze snížit řádným stlačením místa vpichu po odběru
 • Mdloby, které jsou způsobeny pomalejším přizpůsobením krevního oběhu na změny při odběru nebo nepřiměřenou psychickou reakcí. Ke mdlobě dochází nejčastěji u unavených či hladovějících dárců a při příliš rychlém opuštění odběrového křesla.
 • U přístrojových odběrů (např. trombocytafereza), kde je krev mimotělně smíchána s protisrážlivým roztokem, může dojít vlivem kolísání hladiny vápníku k drobným svalovým záškubům (obvykle trnutí jazyka, mravenčení rtů apod.). Tyto příznaky musí pacient hlásit zdravotnickému personálu. 

Všechen materiál používaný k vlastnímu odběru krve i k odběru krve k laboratornímu vyšetření je zásadně k jednorázovému použití.  Žádné riziko přenosu jakékoli krví přenosné infekce na dárce nehrozí!

PRÁVA DÁRCE KRVE

Dárce má právo:

 • Kdykoliv změnit své rozhodnutí o darování krve a odstoupit od odběru
 • Klást dotazy ohledně dárcovství krve a okolností odběru
 • Na informace o významu dobrovolného a neplaceného dárcovství
 • Na podrobné vysvětlení metody a typu odběru krve a nebo jejích složek včetně možných rizik spojených s odběrem
 • Na podrobné vysvětlení důvodů, které brání darování krve či krevní složky pro možné ohrožení zdravotního stavu dárce či možné ohrožení zdraví příjemce transfuzního přípravku z nich vyrobeného
 • Vědět o způsobech předodběrového vyšetření (laboratorního a klinického) a o povinných vyšetřeních, kterým je podrobena darovaná krev
 • Vědět, jaké jsou možnosti dalšího zpracování a využití krve a krevních složek
 • Na informaci o tom, že odebraná krev a její složky budou použity uvedeným způsobem pouze v případě, že splní kritéria bezpečnosti a jakosti
 • Na informace o svém zdravotním stavu a výsledku povinných laboratorních vyšetření
 • Na soukromí při pohovoru s lékařem a během klinického vyšetření
 • Na ochranu před zneužitím jakýchkoliv informací týkajících se darování jeho krve a jeho zdravotního stavu
 • Na informaci o uchovávání osobních dat a dalších údajů o zdravotním stavu a o jejich ochraně před zneužitím dle platných zákonů

OCHRANA A BEZPEČNOST DAT

Vážení dárci, jsme si vědomi, že v dnešní době jsou některá soukromá a citlivá data snadno zneužitelná, ale máme velký zájem na tom, abyste nám zachovali i nadále přízeň a měli jistotu, že všechny informace (ať v elektronické či tištěné podobě) včetně výsledků Vašich vyšetření jsou evidovány při dodržování povinné mlčenlivosti dle platného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a při dodržování zásad lékařského tajemství budou používány v rámci transfuzní služby (např. referenční laboratoře pro infekční choroby, registr vyřazených dárců krve, registr dárců krve se vzácnou krevní skupinou aj.). Některé Vaše osobní údaje budou sděleny subjektům Českého červeného kříže pro potřeby odměňování dárců.

Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

KNTB logo Budoucnost Baťovky