KNTB logo

O oddělení

ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE

Oddělení se skládá z těchto úseků: ATB (antibiotické) středisko, klinická bakteriologie, střevní a nozokomiální nákazy, parazitologie, TBC nákazy, serologie a imunologie, PCR laboratoře, virologie, mykologie, minivarna a umývárna, příjem vzorků a expedice výsledků.


ODBORNÁ CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ 

 • Antibiotické středisko: konzultace ATB terapie, sledování resistencí, ATB politika
 • Klinická bakteriologie: diagnostika bakteriálních infekcí (kultivace a identifikace bakteriálních původců a testování citlivosti na ATB)
 • Střevní a nozokomiální nákazy: průkaz střevních patogenů, vyšetřování materiálu dodávaného ústavním epidemiologem
 • Parazitologie: diagnostika parazitárních infekcí
 • TBC nákazy: mikroskopický, kultivační, biochemický průkaz M. tuberculosis a atypických kmenů TBC včetně stanovení citlivosti vůči základním tuberkulostatikům
 • PCR laboratoř: průkaz bakterií a virů metodou PCR (genová sonda)
 • Serologie + imunologie: průkaz antigenů a protilátek serologickými a imunologickými metodami
 • Virologie: serologická diagnostika virových infekcí
 • Mykologie: mikroskopický a kultivační průkaz mykologických nákaz
 • Minivarna a umývárna: příprava roztoků, dekontaminace, mytí, sterilizace materiálu
 • Expedice: příjem vzorků a expedice výsledků, telefonické hlášení výsledků 

NABÍZENÉ SLUŽBY

ATB středisko: Primář nebo zastupující lékař provádí schvalování vázaných ATB, konzultační a konsiliární činnost v rámci cílené antibiotické terapie, založené na výsledcích mikrobiologického vyšetření. Kontrola efektivity léčby.

Konzultační služby:
 Primář nebo zastupující lékař provádí konzultační činnost v telefonické formě. Jde o hlášení pozitivních nálezů u závažných stavů, a s tím spojená konzultace ATB léčby, sdělování výsledků vyšetření pro jednotlivé odesílající lékaře a možnost konzultace léčby ATB nebo její změny.
Laboranti poskytují informace o způsobu odběru biologického materiálu a hlášení výsledků.

Přítomnost lékaře OLM při odběru závažného biologického materiálu: 
V pracovní dny po předchozí telefonické domluvě na tel. 57 755 3136, 57 755 3279 je lékař OLM přítomen při odběru závažného biologického materiálu na pracovištích KNTB, a.s.

Přítomnost lékaře OLM při odběru mikrohemokultury u novorozenců:
 V pracovní dny po předchozí telefonické domluvě na tel. 57 755 3136, 57 755 3279 je lékař OLM přítomen při odběru mikrohemokultury u novorozenců v KNTB, a.s. 

Vyšetření sterility infuzních roztoků, očních kapek, stěrů z nemocničního prostředí, kontrola sterilizátorů.

Vyšetření sterility hotových transfuzních přípravků a kontrolu sterility stěrů z loketní jamky u dárců krve.

Vyšetření biologického materiálu na bakteriologii pro veterinární žadatele - 
samoplátci.  

Vyšetření HIV pro samoplátce
, případně i vystavení Certifikátu za úhradu v jazyce anglickém a ruském.

Interním i externím žadatelům poskytujeme speciální odběrové soupravy 
na vyšetření chlamydií, mykoplasmat, transportní média pro Helicobacter pylori a chřipku A+B.

Externím žadatelům poskytujeme odběrové soupravy,
 podle počtu zaslaných vyšetření, distribuce se koná první týden v měsíci.

Studentům středních, vyšších a vysokých škol 
poskytujeme možnost odborné praxe a odborného vedení v oboru : Lékařská mikrobiologie. 

Spolupořádáme 
 odborné Konference, Semináře.

ANTIBIOTICKÉ STŘEDISKO

Antibiotické středisko (AS)
je koordinační, metodický a řídící orgán, který odpovídá za praktickou realizaci antibiotické politiky v KNTB. Antibiotické středisko je součástí oddělení lékařské mikrobiologie - viz MP-019 Schvalování vázaných antimikrobních léčiv v KNTB.


Provozní doba – Schvalování vázaných ATB
pondělí - pátek 7.00 – 15.20 hod
sobota, neděle, svátky žádanky neschvalujeme

Antibiotické středisko:

 • rozhoduje o zařazení ATB léčiva do skupin vázaných ATB
 • rozhoduje o vydání vázaného ATB léčiva lékárnou
 • doporučuje, metodicky řídí a konzultuje změny předepsaných ATB v případě neúspěchu léčby pomocí stávajícího léčiva
 • průběžně sleduje a vyhodnocuje výskyt multirezistentních bakterií
 • vede dokumentaci o své činnosti


Antimikrobiální léčiva dále jen ATB se dělí na volná a vázaná.

Volná ATB
ATB neuvedená v seznamu vázaných antibiotik se považují za volná ATB a mohou být indikována kterýmkoliv lékařem. Jsou volně dostupná v lékárně. O schválení jejich vydání AS nerozhoduje.

Vázaná ATB

Za vázaná ATB se považují přípravky, které jsou takto taxativně označeny v Číselníku VZP a dále přípravky přiřazené do této skupiny na nemocniční úrovni AS.

Postup při vydávání vázaných ATB

Vydat vázané ATB lékárnou je možné na základě řádně vyplněné el. žádanky, která je následně schválena odpovědným pracovníkem AS.
Po schválení AS je informace elektronicky přenesena do nemocniční lékárny a je připraveno vychystání a vydání ATB.
Bez předchozí konzultace bude žádanka potvrzena jen v takovém případě, kdy pracovník AS na základě informací, které po své linii může o pacientovi získat, shledá indikaci jako odpovídající.

Změna indikace ATB

Při neúspěchu léčby (především přetrvávající symptomy infekčního onemocnění) je indikována změna ATB a tento krok je doporučeno konzultovat s AS, které při doporučení změny přihlíží již k aktuálnímu kultivačnímu nálezu, současné epidemiologické situaci, celkovému stavu pacienta a ostatním zásadám účelné farmakoterapie.

Sledování multirezistentních bakterií

AS je povinno průběžně sledovat výskyt multirezistentních bakterií v KNTB - MRSA, VRE, ESBL pozitivní enterobakterie a při průkazu jejich vyšší četnosti je povinno informovat příslušné oddělení a spolupracovat při řešení situace s útvarem nemocničního hygienika.

AKREDITACE, KONTROLA KVALITY

Pracoviště je registrováno v Programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR a splňuje předpoklady pro rozvoj kvality svých služeb v SZÚ - Centrum pro kvalitu ve zdravotnictví a Společností pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP.

Pracoviště dne 23. 6. 2011 úspěšně splnilo podmínky NASKL AUDITU I pro oblast 802 - pracoviště lékařské mikrobiologie.

Pracoviště dne 19. 6. 2012 úspěšně splnilo podmínky NASKL AUDITU II pro oblast 802 - pracoviště lékařské mikrobiologie.

Pracoviště dne 4. 6. 2014 úspěšně splnilo podmínky NASKL AUDITU II pro oblast 802 - pracoviště lékařské mikrobiologie.

Pracoviště dne 30. 6. 2016 úspěšně splnilo podmínky NASKL AUDITU II pro oblast 802 - pracoviště lékařské mikrobiologie.

Pracoviště dne 7. 6. 2018 úspěšně splnilo podmínky NASKL AUDITU II pro oblast 802 - pracoviště lékařské mikrobiologie.

Pracoviště dne 19. 6. 2020 úspěšně splnilo podmínky NASKL AUDITU II pro oblast 802 - pracoviště lékařské mikrobiologie.
 


Vzdělávání - Akreditace

Pracoviště získalo akreditaci podle ustanovení § 13 odst.1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., ve znění předpisů k uskutečňování vzdělávacího programu pro specializační obor Lékařská mikrobiologie, platnost do 16.7.2022.
Pracoviště získalo akreditaci podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb., ve znění předpisů k uskutečňování praktické části vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – Mikrobiologie, platnost do 31.10.2024.
Pracoviště získalo akreditaci podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb., ve znění předpisů k uskutečňování praktické části vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání Zdravotní laborant – Mikrobiologie, platnost do 31.10.2024.


Kontrola kvality

Pracoviště je ve spektru prováděných bakteriologických a serologických vyšetření zařazeno do systému Externího hodnocení kvality Akreditačního centra Státního zdravotního ústavu v Praze (EHK AP OLM) a v oblasti imunologie v Systému externí kontroly kvality (SEKK) Pardubice.
V častých pravidelných kontrolách dosahujeme trvale výborných výsledků. Od Střediska pro kvalitu laboratoří SZÚ Praha jsme obdrželi Certifikát správné diagnostiky, který každoročně obnovujeme.
Kontrola kvality vyšetření izolátů v zúčastněných laboratořích zajišťuje mezinárodně uznávaný systém NEQUAS (UK), jeho certifikát o kvalitě vlastníme.

Mezinárodní spolupráce

Antibiotické středisko je zapojeno prostřednictvím Národní referenční laboratoře SZÚ Praha do evropského systému EARSS - Evropská studie antimikrobiální rezistence a surveillance -systému pro monitorování rezistence invazivních bakteriálních kmenů S.pneumoniae, E.coli, S.aureus, E.faecalis, E.faecium, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa (likvor, krevní řečiště).

Vědecko-výzkumná činnost

Od roku 2009 se podílíme na GRANTU: Molekulárně-biologická analýza a klinický význam širokospektrých betalaktamáz v podmínkách České republiky ve spolupráci s LF UP Olomouc a Ústavem mikrobiologie LF UP v Olomouci.

Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

KNTB logo Budoucnost Baťovky

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.