Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.

KNTB logo

Informace o odběru, zasílání vzorků

ZÁSADY SPRÁVNÉHO ODBĚRU A TRANSPORTU VZORKŮ

Obecné zásady bezpečnosti práce s biologickým materiálem

jsou obsaženy ve Vyhlášce MZ 306/2012, kterou se upravují podmínky předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.
 • Každý biologický materiál je nutno považovat za potenciálně infekční.
 • Žádanky ani vnější strana zkumavky (odběrového systému) nesmí být  kontaminovány biologickým materiálem.
 • Vzorky od pacientů s přenosnými virovými onemocněními nebo multirezistentní nozokomiální nákazou mají být viditelně označeny.
 • Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorků do laboratoře nemohlo dojít k rozlití vzorku, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku.
 • Vnitřní prostor transportních boxů musí být pravidelně dezinfikován.
 • Materiály použité při odběru se likvidují podle předpisů jako infekční materiál.

Hlavní zásady odběru biologického materiálu pro mikrobiologická vyšetření

 
 • Odběr musí být proveden ve správnou dobu, pokud možno před začátkem ATB léčby.
 • Odběr musí být proveden ze správného místa.
 • Biologický materiál musí být odebrán do sterilních nádobek vyráběných komerčně.
 • Odběrové nádobky, zkumavky musí být zřetelně označeny.
 • Některé odběry je třeba opakovat.
 • Vzorky je třeba co nejrychleji dopravit do laboratoře a zpracovat.

Obecné podmínky transportu biologického materiálu
 • Transport biologického materiálu k mikrobiologickému vyšetření má být co nejrychlejší.
 • Svoz biologického materiálu od externích žadatelů má být prováděn tak, aby byly dodrženy časové limity pro stabilitu vzorků.
 • Každé zdržení zmenšuje možnost úspěšné diagnostiky, zejména v případě růstově náročných bakterií.
 • Relativně nejlépe vydrží bakterie podmínky a dobu transportu v tekutém materiálu a v hemokulturách.
 • Tuhý materiál a tkáně, které mohou zaschnout, je vhodné transportovat ve sterilním fyziologickém roztoku nebo v bujonu.
 • Nejvhodnější pro déletrvající transport je použití vatového tamponu s transportní půdou.
 • Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit transport vzorků v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložka v létě, vytemperování boxu na pokojovou teplotu v zimě).
Skladování biologického materiálu před transportem do laboratoře

Po odebrání vzorků a jejich řádném označení jsou odběrové nádobky skladovány tak, aby byly dodrženy podmínky preanalytické fáze, které jsou určeny typem požadovaných vyšetření.

Uchování vzorku v době, kdy laboratoř není dostupná, nejdéle však do 24 hodin:
 
Pokojová teplota  +18°C až +22°C
bakterie na tamponu v transportním půdě AMIES
hemokultivační lahvičky + 22 °C nebo + 37°C
likvor na bakteriologii

Chladničková teplota +4°C až +8°C

cizorodý materiál, tekutý materiál
sputum, BAL, aspirát
moč
stolice
likvor na serologii, PCR
krev venozní

Chyby při odběru, skladování a transportu biologického materiálu
 • Nevhodné odběrové nádobky, zkumavky.
 • Zkumavky s biologickým materiálem nebyly dostatečně označeny.
 • Zkumavky s biologickým materiálem byly tímto materiálem potřísněny.
 • Prodloužení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře.
 • Biologický materiál byl vystaven přímému slunečnímu světlu, teplu nebo mrazu.

POUŽÍVANÉ ODBĚROVÉ SYSTÉMY

Likvor, tekutý materiál, cizorodý materiál...
 • sterilní zkumavka - plast 10 ml


   
Venozní krev/sérum 
 • zkumavka na separaci séra s akcelerátorem srážení + gel 
 • uzavřený odběrový systém VACUETTE na separaci séra

(velikost zkumavky volíme podle počtu požadovaných vyšetření)

 
 
 
Sputum, aspirát, BAL, tkáň...
 • sterilní kontejner se šroubovacím uzávěrem - plast 30 ml
   
 
 
Stolice na Clostridium difficile, Helicobacter pylori,
virové průjmy - Rota+Adeno+Astro+Noroviry, Enteroviry, Stolice na parazity
 • sterilní kontejner s lopatičkou a šroubovacím uzávěrem - plast 30 ml
 
 
 
Výtěr z krku, nosu, rekta, ran...
vatový tampon na plastové tyčince v transportní půdě AMIES
Výtěr z ucha, nosohltanu...
 • vatový tampon na drátku v transportním půdě AMIES
 
  
 
Výtěr na PCR, na TBC
 • vatový tampon na plastové tyčince BEZ transportní půdy
 
 
 
Výtěr na Chlamydie
 • speciální odběrový vatový tampon COPAN Chlamydia - k vyzvednutí na příjmové laboratoři  OLM
 
 
 
Výtěr na Mykoplasmata
 • speciální odběrové médium Mycoplasma IST - k vyzvednutí na příjmové laboratoři OLM
 
 
Hemokultura
 • hemokultivační lahvička BACTEC - aerobní, anaerobní, dětská, mykologickáMoč 
 • sterilní zkumavka - plast 10 ml, 15 ml


  
URICULT

 

Anaeroby 

 • odběr v přítomnosti lékaře z OLM, nebo vatový tampon na plastové tyčince v transportní
  půdě AMIES – ihned dopravit do laboratoře
 
Biopsie ze žaludeční sliznice na Helicobacter pylori 
 • speciální transportní médium - k vyzvednutí na příjmové laboratoři OLM
 
Výtěr na chřipku
 • speciální transportní médium - k vyzvednutí na příjmové laboratoři OLM
 
MOP, nátěr na sklíčko, Lepex...
 • mikroskopické podložní sklíčko 

POŽADAVKOVÉ LISTY - ŽÁDANKA

Požadavkové listy (žádanky) mohou mít formu papírovou nebo elektronickou v NIS.

Interní žadatelé (lůžková oddělení a ambulance KNTB) používají elektronickou žádanku v NIS FONS AKORD.

Externí žadatelé používají univerzální žádanku vydanou VZP, typ 06 nebo K nebo upravené žádanky podle místních potřeb schválené pojišťovnou.
Požadavek na vyšetření lze v ojedinělých případech poslat na jakémkoliv typu žádanky, pokud bude splňovat všechny formální náležitosti.


 Žádanka na vyšetření
 El.žádanka na vyšetření


Za správnost vypsání žádanky odpovídá všeobecná sestra/lékař, který žádanku vypisuje.
Za potvrzení správnosti údajů na žádance odpovídá lékař požadující vyšetření. Veškeré údaje na žádance i na štítku zkumavky (odběrové nádobky) musí být vyplněny čitelně.                  
Přepisovaná, nesrozumitelná nebo nečitelná žádanka nemusí být akceptována.

Povinné údaje na štítku zkumavky (odběrové nádobky)
 
 • jméno a příjmení pacienta
 • rodné číslo nebo číslo pojištěnce
 • druh biologického materiálu nebo požadovaného vyšetření

Povinné údaje na žádance

 
 • jméno a příjmení pacienta
 • rodné číslo nebo číslo pojištěnce nebo datum narození
 • adresa místa pobytu pacienta
 • typ zdravotní pojišťovny
 • identifikační číslo zdravotnického pracoviště (IČP)
 • základní diagnóza - kódem MKN 10
 • titul, jméno a příjmení lékaře požadující vyšetření : čitelně vypsat rukou nebo otisknout jmenovku a identifikační číslo (IČL)  + vždy podpis lékaře
 • odbornost lékaře nebo oddělení požadující vyšetření
 • razítko zdravotnického zařízení žadatele nebo oddělení
 • kontakt na žadatele - adresa, telefon, fax
 • datum a hodina odběru
 • druh biologického materiálu
 • požadovaný druh vyšetření
 • označení akutního vyšetření STATIM
 

Nepovinné údaje na žádance
 • můžete uvést doplňující klinické informace o pacientovi, anatomickou specifikaci místa odběru, pobyt v exotické zemi, antibiotickou terapii 

PŘÍPRAVA PACIENTA PŘED ODBĚREM

Informovaný souhlas pacienta
V laboratoři se automaticky předpokládá souhlas pacienta z pracoviště, kde mu bylo vyšetření indikováno a dobrovolně se podrobil odběrovému postupu. Jediné vyšetření, které si vyžaduje dle Zákona 258/2000 Sb.,zvláštní informovaný souhlas pacienta, je vyšetření na průkaz HIV. Vyžádat si informovaný souhlas od pacienta má za povinnost ošetřující lékař.
 
Žádáme odběrové pracovníky, aby vždy ochotně a srozumitelně informovali pacienta o vhodnosti provedení vyšetření a způsobu odběru biologického materiálu.
Před odběrem vždy ověřte totožnost pacienta.
S ohledem na typ odebíraného vzorku a vyžadovaných informací zajistěte přiměřené soukromí pro pacienta.

Před odběrem srážlivé krve
 na sérologická, imunologická vyšetření by měl být pacient na lačno. Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná a velmi sladká jídla a alkohol.  Ráno před odběrem pacient nemá trpět žízní. Může vypít ¼ litru nesladkého čaje nebo vody.

Před odběrem šupin, nehtů 
na mykologické vyšetření by neměl pacient tato místa jeden den před odběrem ošetřovat mýdlem a nejméně 1 týden dezinfekčními a farmaceutickými přípravky.

Před odběrem moče
 na bakteriologické vyšetření by si měl pacient omýt zevní genitálie vodou a mýdlem.

Před odběrem výtěrů z krku a odběru sputa
 na bakteriologické vyšetření by neměl pacient 1 hodinu požít potravu - nejvhodnější je provést odběr ráno před hygienou ústní dutiny.

Před vyšetřením na Roupa dětského 
by neměl pacient 24 hodin před otiskem provádět omytí análního otvoru a odběr je nutno provést ráno před defekací.
 
Chyby vedoucí k hemolýze krevního vzorku
Hemolýza vadí řadě serologických vyšetření, neboť brání objektivnímu hodnocení a může zkreslit výsledek.
Hemolýzu působí :
- použití vlhké odběrové soupravy
- znečištění jehly nebo pokožky stopami ještě tekutého dezinfekčního roztoku
- použitím příliš úzké jehly, kterou se krev násilně nasává
- prudké vystřikování krve ze stříkačky do zkumavky
- prudké třepání krve ve zkumavce (i při nešetrném transportu krve ihned po odběru)
- transport krve při suboptimální teplotě (ponechání vzorků na slunci)
- uskladnění plné krve v mrazničce
- prodloužení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře

ODBĚR VZORKŮ NA BAKTERIOLOGII

Odběr krve
Při odběru krve na hemokultivaci se krev odebírá při vzestupu teploty nebo na začátku třesavky, případně dle potřeby, i když není teplota.
Optimální načasování odběru první série hemokultur je začátek popsaných příznaků.
Další série hemokultur se odebírají ve vhodných časových odstupech podle dynamiky klinických příznaků (kontinuální febrilie, intermitentní febrilie, katétrová infekce krevního řečiště).
Obecně se doporučuje odebrat nejméně dvě, optimálně tři série hemokultur. Odběr jedné hemokultury je nedostatečný. Ve většině případů by neměly být odebrány více než čtyři série hemokultur v průběhu 24 hodin.

Počet odebraných lahviček záleží na rozhodnutí ošetřujícího lékaře, počet odběrů v jedné sérii je : 1 ANAEROBNÍ lahvička a 1 AEROBNÍ lahvička (případně přidáváme MYKOLOGICKOU lahvičku).

Po dezinfekci kůže v místě vpichu se provádí stěr z kůže před odběrem hemokultury na bakteriologické vyšetření.
Přísně asepticky se odebírá venepunkcí 8 - 10 ml krve do speciálních kultivačních lahviček BACTEC AEROBNÍ (šedý vršek - modré okruží), ANAEROBNÍ (oranžový vršek – zlaté okruží), MYKOLOGICKY (zelený vršek – šedé okruží).
U dětí se odebírá přísně asepticky 1 - 3 ml krve do speciálních kultivačních lahviček BACTEC PEDES – dětská (růžový vršek - stříbrné okruží).
Do lahviček BACTEC se naočkuje přímo odebraná krev.
Nepřelepujte čárové kódy na lahvičce!  
Neposílejte v potrubní poště!

Zasílání hemokultur na OLM :
Pondělí – pátek   od 6,30 hod – do 18,30 hod
Sobota od 6,00 hod – do 14,00 hod

Zasílání hemokultur na OKBF :
Pondělí – pátek   od 18,30 hod – do 6,30 hod
Sobota od 14,00 hod až do pondělí 6,30 hod

Zasílání hemokultur ve svátky
je vždy zveřejněno na Intranetu KNTB 
                                                                                                                   
Při odběru mikrohemokultury se odebírá 0,2 ml krve novorozenců v přítomnosti lékaře z OLM – po telefonickém objednání na tel. 3136, 3279.

Odběr mozkomíšního moku

Přísně asepticky lumbální punkcí napíchněte míšní kanálek a z punkční jehly nechte samovolně odkapávat likvor do sterilní zkumavky, zasílejte 2-3 ml likvoru.
Nebo je možno odebraný likvor v injekční stříkačce vstříknout do lahvičky BACTEC aerobní - nikdy nevstřikujte pod tlakem. Ihned přinést do laboratoře.


Odběr primárně sterilních tekutin - punkce pleurální, peritoneální, z kloubu, ascites...
Zasílejte 5 ml vzorku ve sterilní zkumavce.

Odběr cizorodého materiálu - cévek, katetrů, kanyl, flexil, drénů, implantátů
Zasílejte 2-5 cm vyjmutého materiálu vloženého sterilní pinzetou do sterilní zkumavky nebo do sterilního kontejneru.

Odběr stolice
Pro vyšetření se používá rektálního výtěru. Pacient stojí (klečí) a opírá se o ruce (lokty) nebo leží. Vyzve se, aby zatlačil do konečníku, do kterého se mu zavede asi do hloubky 5 cm zvlhčený tampon a pootočí se jím. Po odběru se tampon vloží do zkumavky s transportní půdou.

Odběr stolice k průkazu toxinu Clostridium difficile
Odebírejte kousek stolice velikosti lískového ořechu umělohmotnou lopatičkou, která je součástí plastového kontejneru nebo zasílejte průjmovou stolici v plastovém kontejneru.  Dodat do laboratoře do 1 hodiny po odběru.

Odběr stolice na průkaz Helicobacter pylori

Odebírejte kousek stolice velikosti lískového ořechu umělohmotnou lopatičkou, která je součástí plastového kontejneru.
 
Odběr stolice na průkaz Campylobacter sp.
Odebírejte kousek stolice velikosti lískového ořechu umělohmotnou lopatičkou, která je součástí plastového kontejneru nebo zasílejte průjmovou stolici v plastovém kontejneru.
 
Odběr moči                                                                                                                             
Bakteriologické vyšetření moči má být provedeno do 2 hodin po odběru. Před odběrem je nezbytné důkladné omytí genitálu a zevního ústí močové roury vodou a mýdlem, popřípadě otření ústí vhodným antiseptikem. Při močení se nejčastěji odebírá střední proud moči, u uretritidy počáteční, u prostatitidy a postižení ledvin konečný. Další možností jsou katetrizace močového měchýře nebo vzácněji odběr moči suprapubickou punkcí – je nutno uvést na žádance.
necévkovaná moč: provádí se odběr 5 ml středního proudu moče do sterilní zkumavky
cévkovaná moč: odebírá lékař při cévkování močového měchýře do sterilní zkumavky nebo z nově zavedeného permanentního katetru (nutno uvést na žádance)

URICULT
: nádobka s tuhými půdami se smočí v odebrané moči

Moč na TBC: 
odebrat do sterilního kontejneru v množství cca 15 ml pokud možno 3 x po sobě, na žádanku uvést na TBC.
 
Odběr moči na Legionellu pneumoniae, Streptococcus pneumoniae
Zasílejte 5 ml moči ve sterilní zkumavce
 
Odběr biopsie na Helicobacter pylori
Při gastrofibroskopii se odebírají vzorky několika menších kousků žaludeční sliznice do transportního odběrového média pro H.P.- transportní médium je k vyzvednutí na příjmové laboratoři OLM.
 
Odběr sputa                                                                                                                                       
Sputum se odebírá ráno při prvním vykašlání. Před odběrem vzorku si pacient důkladně vypláchne ústa čistou pitnou vodou a potom zhluboka zakašle. Vykašlané sputum zachytí do sterilního kontejneru – sputovky. Pro záchyt mykobakterií se odebírá sputum nejméně 3 x po sobě, na žádanku je nutno uvést na TBC. Sputum je vazký sekret - nesmí být zaměněno za sliny.
 
Odběr BAL, aspirátů                                                                                                                                
Odběr provádějte v indikovaných případech, 10 ml vzorku zasílejte ve sterilním kontejneru, v případě vyšetření na mykobakteria nutno uvést na TBC. 
 
Odběr výtěrů                                                                                                                    
K provedení většiny výtěrů se používají sterilní vatové tampony na plastové tyčince nebo na drátku s vhodnou transportní půdou.
Pokud se požaduje vyšetření na mykobakteria TBC - výtěry, stěry se odebírají na sterilní vatové tampony BEZ transportní půdy.

Výtěr z tonzil
– sterilním tamponem se šroubovitým pohybem otře povrch obou mandlí, popřípadě špičkou tamponu hnis z ložisek.

Výtěr z nosohltanu
– sterilním tamponem na drátku zahnutým v úhlu 90 -110 ° po stlačení jazyka sterilní špachtlí provedeme stěr sliznice v klenbě nosohltanu.

Výtěr z laryngu – 
sterilním tamponem na drátku zahnutým v úhlu 120 -150 ° po stlačení jazyka sterilní špachtlí provedeme stěr z laryngu.

Výtěr z ucha
– opatrně se sterilním tamponem na drátku šroubovitým pohybem setře zvukovod nebo středouší.

Výtěr z dutiny nosní
– sterilním tamponem na drátku se šroubovitým pohybem setřou sliznice obou dolních nosních průduchů.

Výtěr ze spojivkového vaku
– zvlhčeným sterilním tamponem na drátku po odchlípení víčka se odebírá sekret ze spojivkového vaku, dále stěr z vřídků nebo jiných chorobných změn na okraji víček, spojivce.

Výtěr z ran a hnisavých kožních lézí
– sterilním tamponem na plastové tyčince se setře spodina při periferii rány, tampon by měl být sekretem řádně prosáknut + zhotovit nátěr na podložní sklíčko.

Výtěr z pochvy
 – provádí se za kontroly poševního zrcadla. Sterilním tamponem na plastové tyčince se nejčastěji dělají stěry z děložního čípku, případně klenby poševní + zhotovit 2 x nátěr MOP na podložní sklíčko. Výtěry zasíláme vždy v transportní půdě.
 
Odběr stěru z lochií, placenty a plodové vody
Zasílejte stěr na sterilním tamponu v transportním půdě.
 
Odběr hnisu, punktátu, žluče
Větší množství vzorku zasílejte ve sterilní zkumavce, je možné zhotovit i nátěr na podložní sklíčko. Nebo zasílejte na sterilním tamponu v transportní půdě, nebo vstříkněte žluč do lahvičky BACTEC anaerobní.
 
Odběr na anaerobní kultivaci                                                                                                        
Odběr se provádí při chirurgických výkonech (chirurgie, stomatochirurgie, oční oddělení, gynekologie) v přítomnosti lékaře z OLM - po telefonickém objednání na 3136, 3279. Vzorek se očkuje přímo při odběru na speciální kultivační půdy, do zkumavek s bujonem a zalévá se parafínem, udělá se nátěr na podložní sklíčko. Nebo zasílejte na sterilním tamponu v transportní půdě. Rychlý transport do laboratoře.

Odběr mateřského mléka
5 ml vzorku zasílejte ve sterilní zkumavce.

Odběr žaludeční nebo duodenální šťávy

5 ml vzorku zasílejte ve sterilní zkumavce.
 
Odběr na Chlamydie
Výtěry z endocervikálních stěrů a uretry odebírejte na speciální tampon COPAN Chlamydia - je k vyzvednutí na příjmové laboratoři OLM.

Odběr na Mykoplasmata
Výtěry z endocervikálních stěrů a uretry, kanyla, sputum odebírejte na sterilní tampon a vytřepejte do transportního média Mycoplasma IST - je k vyzvednutí na příjmové laboratoři OLM.

Odběr pitevního materiálu
Odběr sekčního vzorku k mikrobiologickému vyšetření vyžaduje rychlost provedení, použití sterilních nástrojů a aseptických principů.
Na začátku pitvy odebírá vzorky mikrobiolog - po objednání na tel. 3136, 3279.
 
Odběr biologického materiálu na mikroskopii                                                                                 
Tekutý biologický materiál (hnis, punktát…) po odběru naneste sterilním tamponem na mikroskopické podložní sklíčko – nejlépe 2 x, nechejte zaschnout, zasílejte v přepravním boxu pro mikroskopická sklíčka.

Odběr veterinárních vzorků
Biologický materiál dle lokalizace zasílejte ve sterilní zkumavce nebo na sterilním vatovém tamponu v transportní půdě.

ODBĚR VZORKŮ NA MYKOLOGII

ODBĚR VZORKŮ NA MYKOLOGII

Odběr šupin
Místo odběru dezinfikujte 70% alkoholem. Vzorky odebírejte výhradně z okrajové části ložiska. Odběr se provádí seškrabáváním jemných šupinek kůže sterilním skalpelem nebo ostrou lžičkou, zasílejte ve sterilní zkumavce.

Odběr vlasů, chlupů, vousů
Vzorky je nutno vytáhnout i s kořenovými váčky, zasílejte ve sterilní zkumavce.     

Odběr nehtů

Po dezinfekci 70% alkoholem seškrabte drobné částečky nehtu, zasílejte ve sterilní zkumavce. 

ODBĚR VZORKŮ NA PARAZITOLOGII

Odběr krve na průkaz protilátek
Krev odebírejte asepticky venepunkcí. Odběr je nejlépe provést na lačno. Odebírejte 4-6 ml krve do zkumavky na separaci séra (zkumavka s akcelerátorem srážení + gel nebo krystalky).

Odběr krve na malárii

Krev odebírejte asepticky venepunkcí. Odběr se provádí při vzestupu teplot. Odebírejte 4-6 ml krve do zkumavek s K3EDTA (zkumavka s nesrážlivým přípravkem).

Odběr stolice

Odebírejte kousek stolice velikosti lískového ořechu umělohmotnou lopatičkou, která je součástí plastového kontejneru.
Odběr provádějte nejlépe 3 x po sobě, např. pondělí, úterý, středa.

Roup dětský
Děti - LEPEX pomocí lepící pásky proveďte otisk perianálních řas a po strhnutí ji nalepte na podložní sklíčko, vzorek zasílejte na podložním sklíčku v přepravním boxu pro mikroskopická sklíčka.
Dospělí - provedte stěr análních řas Schuffnerovou tyčinkou, suspendujte ve fyziologickém roztoku na podložním sklíčku a nechte zaschnout, zasílejte podložní sklíčko v přepravním boxu pro mikroskopická sklíčka.
Odběr se provádí ráno před defekací, 24 hodin před stěrem nebo otiskem nesmí být prováděno omytí análního otvoru.

MOP

Odebírejte vždy nátěr poševního sekretu na 2 podložní sklíčka, nechte nátěr zaschnout a zasílejte v přepravním boxu pro mikroskopická sklíčka.

Odběr duodenální šťávy
5 ml odebraného vzorku zasílejte ve sterilní zkumavce, vzorek nesmí vychladnout!
Nutno ihned přinést do laboratoře!

Odběr sputa

Sputum se odebírá ráno při prvním vykašlání.
Před odběrem sputa si pacient důkladně vypláchne ústa čistou pitnou vodou a potom zhluboka zakašle.
Vykašlané sputum zachytí do sterilního plastového kontejneru - sputovky.

Vzorky ektoparazitů
Ektoparazity (blechy, vši) zasílejte ve sterilní zkumavce, řádně ji uzavřete.

Z těla vyloučení červi nebo jejich části
Části červů, vyloučené články zasílejte ve sterilní zkumavce s troškou fyziologického roztoku. 

ODBĚR VZORKŮ NA SEROLOGII, IMUNOLOGII

Odběr krve
Krev odebírejte asepticky venepunkcí. Odběr je nejlépe provést na lačno.
Odebírejte 4-6 ml krve do zkumavky na separaci séra (zkumavka s akcelerátorem srážení + gel nebo krystalky).

Odběr mozkomíšního moku
Přísně asepticky lumbální punkcí napíchněte míšní kanálek a z punkční jehly nechte samovolně odkapávat likvor do sterilní zkumavky, zasílejte 2-3 ml likvoru.
Ihned přinést do laboratoře!

Odběr synoviální tekutiny
5 ml punktátu z kloubu zasílejte ve sterilní zkumavce.

ODBĚR VZORKŮ NA PCR

Důležité upozornění: Při odběru vzorků pro PCR diagnostiku je nutné použití beztalkových rukavic!

Odběr sputa
Sputum se odebírá ráno při prvním vykašlání.
Před odběrem sputa si pacient důkladně vypláchne ústa čistou pitnou vodou a potom zhluboka zakašle. Vykašlané sputum se zachytí do sterilního plastového kontejneru - sputovky.

Odběr mozkomíšního moku

Přísně asepticky lumbální punkcí napíchněte míšní kanálek a z punkční jehly nechte samovolně odkapávat likvor do sterilní zkumavky, zasílejte 2-3 ml likvoru.
Ihned přinést do laboratoře.

Odběr BAL, aspiráty
Zasílejte 5 ml ve sterilní zkumavce nebo sterilním plastovém kontejneru.

Odběr výtěrů - z oka, krku, nosu, pustulka…
Zasílejte výtěry dle lokalizace na sterilním tamponu BEZ transportní půdy.

Odběr výtěrů – urogenitální trakt
Zasílejte výtěry dle lokalizace na sterilním tamponu BEZ transportní půdy.                                      
Pro vyšetření HPV je nutno provést odběr speciálním odběrovým kartáčkem Cyto-brusch a vložit do transportního média pro HPV – je k vyzvednutí na příjmové laboratoři OLM.
 
Odběr moči                                                                                                                                    
Zasílejte 5 ml moči ve sterilní zkumavce.

Odběr krve/sérum

Krev odebírejte asepticky venepunkcí. Odběr je nejlépe provést na lačno. Odebírejte 4-6 ml krve do zkumavky na separaci séra (zkumavka s akcelerátorem srážení + gel nebo krystalky).

Odběr krve/plasma

Krev odebírejte asepticky venepunkcí. Odběr je nejlépe provést na lačno. Odebírejte 4-6 ml krve do zkumavky s K3EDTA.

ODBĚR VZORKŮ NA VIROLOGII

Odběr stolice na ROTA+ADENO+NORO+ASTRO + ENTERO viry

Odebírejte kousek stolice velikosti lískového ořechu umělohmotnou lopatičkou, která je součástí plastového kontejneru nebo zasílejte průjmovou stolici v plastovém kontejneru.

Odběr výtěru z nosohltanu na chřipku A+B, RSV
Sterilní tampon vložte ústní dutinou do nosohltanu a několikerým jemným setřením odeberte vzorek, vložte do zkumavky s transportním médiem - k vyzvednutí v příjmové laboratoři OLM.

Odběr nosního aspirátu na chřipku A+B                                                                       
Pomocí odsávacího zařízení na odsávání nosu odeberte vzorek, do této tekutiny ponořte sterilní tampon a nechte 10 sek. nasáknout vzorkem, vložte tampon do zkumavky s transportním médiem – je k vyzvednutí na příjmové laboratoři OLM.

Odběr krve na průkaz protilátek
Krev odebírejte asepticky venepunkcí. Odběr je nejlépe provést na lačno.
Odebírejte 4-6 ml krve do zkumavky na separaci séra (zkumavka s akcelerátorem srážení + gel nebo krystalky).

ODBĚR VZORKŮ NA KONTROLU STERILITY

Stěr z prostředí
Stěry z různých lokalit prostředí zasílejte na tamponu v transportní půdě.

Kontrola sterilizátorů
Filtrační papírek s Bacillus sp. zasílejte v papírovém pouzdře v neporušeném PE sáčku.

Transfuzní přípravky
Zasílejte celý krevní vak v neporušeném obalu.

Stěr z loketní jamky dárců krve
Po řádné dezinfekci kůže zasílejte stěr z loketní jamky na tamponu v transportní půdě.

Ïnfuzní roztoky, oční kapky
Zasílejte v originálním balení.

Dezinfekční roztoky
10 ml naředěného dezinfekčního roztoku zasílejte ve sterilním plastovém kontejneru.
Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

KNTB logo Budoucnost Baťovky