KNTB logo

Studenti

Vážený studente, vážená studentko,
rádi bychom Vám přiblížili Neurologické oddělení KNTB ve Zlíně, které zvažujete jako své budoucí pracoviště. Připravili jsme pro Vás souhrn podstatných a zajímavých informací, které Vám představí nejen náš klinický provoz, ale také naše projekty, které mohou být pro Vás novým směrem ve Vaší profesní kariéře.

O nemocnici

KNTB je jednou z největších krajských nemocnic v České republice, na všech svých pracovištích zaměstnává více než 2400 lidí. Ročně hospitalizuje okolo 40 tisíc pacientů, k dispozici má téměř tisícovku lůžek, z toho zhruba 800 pro akutní péči a 200 pro následnou péči. Ročně se v KNTB provede zhruba 600 tisíc ambulantních vyšetření a okolo 15 tisíc operačních výkonů.

Historie
Historie naší nemocnice je silně spjata s Tomášem Baťou. Ten její založení inicioval a také zafinancoval, aby vzniklo ve Zlíně zařízení, které se postará o zaměstnance jeho firmy, kterých bylo na začátku 20. století již 10.000. Na podzim roku 1927 byly otevřeny první tři budovy, první pacient byl přijat 21. listopadu téhož roku. Zajímavostí také je, že při formování celé nemocnice a jejího fungování se vedení zlínské nemocnice inspirovalo americkou Mayo Clinic, která již po dobu více než 100 let patří mezi nejlepší nemocnice v USA.

Těšíme se, že naše nemocnice zanedlouho oslaví 100. výročí od svého založení. Buďte u toho s námi!

O neurologii
Neurologická onemocnění jsou velmi častá. Mají také významný socioekonomický dopad. Cévní mozkové příhody a nyní demence patří mezi tři nejčastější příčiny úmrtí. Roztroušená skleróza je jedna z nejvýznamnějších příčin invalidity u mladých lidí. Migrény a bolesti zad jsou jednou z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti. Řada neurologických onemocnění je dnes dobře léčitelná, takže neurologie přináší lékařů dobrý pocit z toho, že mohou spoustě pacientům pomoci.

O neurologickém oddělení
Na našem neurologickém oddělení jsou ošetřováni pacienti s onemocněním centrální a periferní nervové soustavy. Provádíme veškerou diagnostiku onemocnění centrální a periferní nervové soustavy (cévní onemocnění mozku, nádory, záchvatová onemocnění, demyelinizační onemocnění, neurodegenerativní onemocnění, neuropatie, aj.) a indikace neurochirurgické a intervenční léčby. Stěžejní oblastí je diagnostika a léčba akutních cévních mozkových příhod (včetně trombolýzy).
Neurologické oddělení má lůžkovou část (24 standardních lůžek, dalších 10 lůžek na jednotce intenzivní péče), specializované ambulance a vlastní diagnostickou část.

Neurologické oddělení poskytuje vysoce specializovanou neurologickou péči:

 • Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem, které se specializuje na diagnostiku a léčbu akutní CMP (laicky mrtvice). Zajišťujeme léčbu akutní CMP trombolýzou (pokud jsou splněna kritéria) pacientům Zlínského kraje (u CMP mimo okres Uherské Hradiště).
 • Centrum vysoce specializované péče o pacienty s roztroušenou sklerózou a neuromyelitis optica, které se zabývá diagnostikou, léčbou, konziliární a superkonziliární péčí o nemocné trpící demyelinizačními chorobami centrálního nervového systému, převážně roztroušenou sklerózou (RS), neuromyelitis optica (NMO), NMO a poruchami jejího širšího spektra (Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders – NMOSD) zahrnující mj. onemocnění asociované s protilátkami proti myelinovému oligodendrocytárnímu glykoproteinu (MOGAD). Zajišťujeme léčbu pacientům Zlínského kraje (okresy Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín). Naše MS centrum se spolupodílí na zadávání dat do celostátního registru Remus pacientů s roztroušenou sklerózou. Registr zabezpečuje sběr kvalitních, bezpečných a ucelených dat o RS v České republice (ČR). Pomáhá zmapovat reálnou situaci onemocnění v ČR. Dále zvyšujeme kvalitu poskytované péče účastí v prospektivních, multicentrických, dvojitě zaslepených studiích, které zkoumají účinnost a bezpečnost nových léčiv. Z účasti v těchto studiích profitují zejména pacienti, kteří nenaplňují úhradová kritéria k nasazení léčby, nebo změně původní biologické léčby při její neúčinnosti. Častá monitorace těchto pacientů ve spolupráci neurologa s radiologem a kardiologem minimalizují riziko nežádoucích účinků léčiv a zvyšují adherenci k léčbě.
 • Centrum pro léčbu bolestí hlavy – náplní práce je péče o pacienty s chronickou bolestí hlavy a zajištění cílené léčby pro pacienty s migrénou.

V současné době připravujeme technické plány pro vybudování nové neurologické JIP.
Plánem do budoucna je i vytvoření Alzheimer centra.

V naší nemocnici funguje dobrovolnické centrum, které zajišťuje také canisterapii. Na našem pracovišti se tak můžete setkat i se čtyřnohými „zdravotníky“.

Náš personál a podmínky jeho rozvoje
Na našem oddělení pracuje 21 lékařů, 30 všeobecných sester, 11 praktických sester, 11 sanitářů a další kolegové.

Vzdělávání lékařů
Přesto, že nejsme fakultní nemocnicí, věnujeme velkou pozornost vzdělávání lékařů, a to nejen po stránce klinické medicíny, ale také v oblasti výzkumu či digitalizace ve zdravotnictví. Mentoring mladých lékařů je zajištěn převážně třemi nejzkušenějšími pracovníky, primářem prof. Mikulíkem, zástupcem primáře MUDr. Procházkou a emeritním primářem našeho oddělení MUDr. Bartoníkem. Další specifické vzdělávání zajišťují kolegové na oddělení, jako je např. zaškolení v provádění EEG. V plánu je od roku 2024/2025 také organizace stáží našich lékařů a sester na jiných, specializovaných pracovištích v tuzemsku, případně v zahraničí.

Jsme zastánci kontinuálního vzdělávání a tomu přizpůsobujeme také naše aktivity. Vzdělávání věnujeme prostor každý den.

 • Na našich ranních „sedáncích“ praktikujeme tzv. journal club, kdy si představujeme novinky v neurologické léčbě publikované ve vědeckých časopisech, které přinášejí nový standard léčby.
 • Máme pravidelné větší semináře, a to buď v čase 12.30 -13.00, nebo po v rámci pracovní večeře.
 • Podporujeme účast na kurzech, seminářích, konferencích.

Na oddělení působí také výzkumné sestry, které koordinují přípravu a realizaci klinických studií, díky čemuž se můžeme podílet na podobě budoucí léčby neurologických onemocnění. Výzkumné sestry zajišťují organizaci studie, právní a etické úkony v naší nemocnici a dále spolupracují na studiích s lékaři a sestrami, kteří jsou do projektů zapojeni – vedou dokumentaci, provádějí screening pacientů vhodných pro zařazení do studie a vedou pečlivě veškeré záznamy o těchto pacientech.

Sestry a výzkumné sestry se např. loňský rok zúčastnily dvoudenního ošetřovatelského sympozia v Olomouci, účastnily se workshopů organizovaných Národní výzkumnou iktovou sítí Stroczech, mají také možnost vzdělávat se formou online modulů, které vytvořila mezinárodní iniciativa ANGELS a které jsou přeloženy a adaptovány na české prostředí.

Od října má naše oddělení také zcela novou pozici, a to manažerku klinického provozu, jejíž vzdělání v oblasti managementu zdravotnictví ji předurčuje pro tuto potřebnou práci. Její rolí je podpora vedení oddělení, sledování a vyhodnocování kvality poskytované péče a následná organizace takových kroků, které nám pomohou se stále zlepšovat, jako je např. organizace simulačního tréningu pro lékaře a sestry (viz níže). Dále zajišťuje vzdělávání pro naše pracovníky a podílí se na různých rozvojových projektech pro personál i pacienty. Je zároveň oporou pro naše zaměstnance v provozních a projektových aktivitách.

Zaměřujeme se na zlepšování kvality poskytované péče – pacient na prvním místě

Mezinárodní projekt monitorování a zlepšování iktové péče RES-Q
Souzníme se známým výrokem Petera Drucknera „Co nemůžete změřit, nemůžete zlepšit.“ Zlepšování péče, kterou poskytujeme našim pacientům, tedy opíráme o data. Jsme součástí mezinárodního projektu RES-Q [čti jako anglické rescue] pod hlavičkou Evropské iktové organizace a Světové iktové organizace, který se zaměřuje na měření a zlepšování iktové péče prostřednictvím mezinárodního registru. Tento registr, který používá asi 90 zemí světa, nám umožňuje sledovat, jak si vedeme a ukazuje přesně, v jakých parametrech je potřeba se zlepšit. Někdy je to věc tréningu, jindy věc logistiky, ale společně se snažíme náš systém i ve spolupráci s ostatními odděleními nemocnice nastavit tak, abychom zajistili pacientům tu nejlepší péči dle aktuálních doporučených lékařských a ošetřovatelských postupů. Díky mezinárodnímu charakteru projektu také můžeme srovnat péči v naší nemocnici oproti nemocnicím ve světě nebo péči v České republice oproti jiným zemím.

Budete se s námi podílet na zlepšování péče pro pacienty? Chcete být u toho, až se nám podaří dosáhnout na zlaté ocenění Evropské iktové organizace v oblasti kvality poskytované péče? Pracujeme na tom!

Simulační vzdělávání
V roce 2024 jsme na našem oddělení zahájili simulační tréning, který spočívá v tom, že si reálnou situaci vyzkoušíme v reálném prostředí nanečisto. Naším cílem bylo natrénovat logistiku akutního iktového pacienta tak, abychom minimalizovali „door-to-needle time“, neboli čas od příjezdu pacienta do nemocnice do podání trombolytické léčby. Jedná se o náročný proces, kdy je potřeba sladit práci širšího týmu – od komunikace se záchranáři, přes spolupráci s radiologickým oddělením a dalšími. Tento tréning umožní léčit pacienta s akutním iktem lépe a našemu personálu dodá nejen vědomosti o managementu iktu a rozdělení rolí v týmu, ale hlavně potřebnou sebejistotu v této akutní situaci.

Simulační trénink na našem oddělení, dne 31.1.2024

 

Jsme součástí Národní výzkumné iktové sítě STROCZECH

Naše neurologické oddělení se v červnu 2023 stalo součástí Národní výzkumné iktové sítě STROCZECH, která podporuje společnou realizaci tuzemských i mezinárodních akademických klinických studií v oblasti cévních mozkových příhod napříč iktovými centry v ČR. Vedoucím této výzkumné sítě je prof. Robert Mikulík, který je od 5/2023 primářem Neurologického oddělení KNTB. Tato síť funguje v rámci velké výzkumné infrastruktury CZECRIN, kterou vede Masarykova univerzita v Brně.

Do Národní výzkumné iktové sítě STROCZECH se zapojilo 24 iktových center v České republice. Vznikla také síť studijních koordinátorů a sester, působících v zapojených nemocnicích, díky tomu mohou koordinovaným způsobem vznikat z potřebných dat velké akademické studie, které mají potenciál změnit způsob, jak jsou cévní mozkové příhody léčeny.

Tím, že jsme se stali součástí sítě STROCZECH, se nám otevřely cesty k výraznému zlepšení péče o naše pacienty a výzkumných možností. Nyní můžeme provádět akademické klinické studie, které povedou k lepšímu pochopení cerebrovaskulárních onemocnění a k rozvoji nových a efektivnějších léčebných postupů, a to s metodickou i organizační podporou sítě.

Začlenění do STROCZECH také umožňuje našim lékařům a výzkumným týmům účastnit se špičkových výzkumných projektů, získat přístup k nejnovějším poznatkům v oblasti léčby cévních mozkových příhod a dalších cerebrovaskulárních onemocnění nebo mít přístup k zajímavým vzdělávacím aktivitám. Zároveň to představuje významný přínos pro naše pacienty, kteří budou mít přímý přístup k nejmodernějším léčebným postupům a klinickým studiím (např. díky zapojení do sítě má nyní naše nemocnice k dispozici nejnovější software pro vyhodnocování akutního iktu – tzv. CT perfuze).

Díky zapojení do sítě se našim zaměstnancům v minulém roce dostalo několik příležitostí v oblasti vzdělávání, jako byly certifikovaný kurz koordinátora klinického hodnocení léčiv, nebo workshopy zaměřené na vzdělávání v oblasti výzkumu, ošetřovatelství v neurologii, hodnocení neurologických škál a další.

V současné době pracujeme na třech výzkumných projektech v rámci sítě StroCzech:

 1. E-Stroke
  Studie e-Stroke je založená na multimodálním CT vyšetření pacientů s podezřením na CMP a jeho vyhodnocením pomocí umělé inteligence. Hlavními cíli studie je ověřit prediktivní hodnotu CT parametrů, jako je CT perfuze nebo stav kolaterálních cév, na soběstačnost pacientů 3 měsíce po CMP, a dále, zda zavedení vyšetření CT perfuze do běžné klinické praxe povede ke zvýšení počtu pacientů s rekanalizační léčbou. 
 1. Testování mobilní aplikace pro pacienty Život po CMP
  Tato studie vznikla s cílem otestovat nově vyvinutou aplikaci Život po CMP, která se snaží zlepšit kvalitu iktové péče pomocí monitorování stavu pacienta od propuštění z nemocnice. V této aplikaci pacienti vyplňují každý týden jeden ze 4 klinicky validovaných testů, jako např. modifikovaná Rankinova škála. Studie sleduje počty pacientů, kteří jsou schopní a ochotní si aplikaci nainstalovat, pacientů, kteří vydrží s aplikací interagovat po celou dobu trvání studie, funkčnost aplikace a zpětnou vazbu od pacientů. Na základě analýzy těchto dat bude posuzována proveditelnost zařazení mobilní aplikace do klinické praxe.
 1. OSCAR – automatická extrakce dat
  Studie Optimizing Stroke CARe through developing automated data entry (OSCAR) vznikla s cílem snížit administrativní zátěž nemocničního personálu spojenou s manuálním zadaváním dat o kvalitě iktové péče. Proto je vyvíjen nástroj na bázi umělé inteligence, který bude umět sám informace v textu vyhledávat a zadávat místo člověka. V rámci studie OSCAR bude tento nástroj trénován na stovkách propouštěcích zpráv, aby potom sám uměl nahradit člověka při monitorování poskytované péče.

Další projekty na našem oddělení, které pomáhají pacientům

STROKE BOOK neboli Příručka pro pacienty s CMP
Letos v únoru jsme vydali a slavnostně pokřtili Příručku pro pacienty s CMP a jejich rodiny, kterou jsme připravili ve spolupráci se Skupinou veřejného zdraví Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Je to další krok ke zlepšení péče o naše pacienty.
Brožuru, jejíž účelem je usnadnit pacientům Zlínského kraje i jejich rodinám těžkou životní situaci, ve které se ocitli, připravilo 18 odborníků z různých oblastí – lékaři, sestry, výzkumníci i nelékařští zdravotničtí a sociální pracovníci, kteří pomáhají pacientům po pominutí akutní fáze cévní mozkové příhody s návratem do života. Kromě pacientů využijí příručku i jejich rodinní příslušníci, zejména ohledně rad, jak komunikovat a pracovat s pacienty, kterým přetrvávají některé následky. Příručka obsahuje také telefonní čísla na Neurologické oddělení KNTB i na organizace, poskytující následnou péči o pacienty.
Příručka je k dispozici ke stažení na oficiálních webových stránkách Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně ZDE.

SÍŤ DOBROVOLNICKÝCH CENTER
Právě se podílíme na novém konceptu sítě dobrovolnických center pro neurologická oddělení/kliniky ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Ústavem zdravotnických a statistických informací ČR. Cílem je vytvořit systém, kdy školení odborníci pomohou ulehčit zdravotnickému personálu a v roli case manažerů budou pomocí digitálních nástrojů dohlížet nad tím, že pacient plní svůj léčebný nebo rehabilitační plán, a budou mu nápomocni ve věcech nasměrování na správné zařízení následné péče. Zdravotníkům pomohou také s monitorováním pacienta.

MOBILE STROKE UNIT neboli Sanitka a iktová jednotka v jednom
Naše neurologické oddělení ve spolupráci s oddělením radiologie a se Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje spustilo v listopadu 2023 pilotní provoz první Mobilní iktové jednotky (MSU) v České republice a celé východní Evropě. Tato průkopnická iniciativa byla výsledkem iniciativy Dr. Líčeníka, který působí ve Velké Británii a prof. Mikulíka, primáře Neurologického oddělení KNTB.
Mobilní iktová jednotka je v podstatě plně vybavená sanitka s pokročilou zdravotnickou technologií včetně CT skeneru pro rychlou a přesnou diagnostiku CMP. Tato vysoce technická sanitka je obsazena vyškoleným týmem zdravotnických profesionálů připravených okamžitě poskytnout záchranou léčbu ihned po příjezdu, což významně snižuje kritický čas od nástupu příznaků CMP do zahájení léčby.
Mobilní iktová jednotka byla nasazena do oblasti Vsetínska, kde je dlouhá dojezdová vzdálenost do iktového centra. Pilotní projekt Mobilní iktové jednotky trval od listopadu do prosince 2023 a nyní jsou výsledky jejího provozu vyhodnocovány.

HRDINOVÉ FAST
Hrdinové FAST jsou celosvětovou kampaní, jejíž misí je naučit jeden milion dětí po celém světě, jak zachránit své prarodiče před cévní mozkovou příhodou. Hlavními hrdiny kampaně jsou animované postavičky Ručoun, Mluvilka a Tvářil, které ztělesňují příznaky mrtvice, a jejich vnuk, který se naučí zachránit jejich životy. Tento zábavný, poutavý a interaktivní vzdělávací program je primárně zaměřený na děti ve věku 5 až 10 let. Poskytuje jim praktické dovednosti zachraňující život. Děti své rodiny učí, jak poznat cévní mozkovou příhodu a jak na ni správně reagovat. Na online portálu tak najdou řadu her, videí i výzev, do kterých se mohou zapojit. Učitelé zase mají k dispozici e-booky, které provádějí malé hrdiny interaktivní dobrodružnou cestou za záchranou života.

Do projektu Hrdinové FAST se krom 170 škol v ČR již zapojila řada neurologů, pedagogů a institucí, které s osvětou pomáhají. Naše oddělení ji podporuje také a chceme pomoci zapojit co nejvíce škol ve zlínském kraji. Více o projektu www.fastheroes.com.

V závěru bychom si dovolili shrnout benefity práce na Neurologickém oddělení KNTB:

 • Máme na pracovišti dobrý, přátelský tým, který se podporuje navzájem.
 • Poskytujeme maximální podporu pro vzdělávání včetně naších nejmladších lékařů.
 • Mladí lékaři pracují pod dohledem zkušenějšího lékaře, který je pro ně dostupný po naprostou většinu času. Kromě toho probíhají každý týden velké visity a primáře nebo jeho zástupcem.
 • Vzdělávání jako např. před-atestační kolečka jsou zdarma.
 • Nemocnice neuplatňuje žádnou formu stabilizačních smluv.
 • Klademe důraz na kvalitu poskytované péče a na jejím společném zlepšování. Používáme k tomu mezinárodně uznávaný registr, který nám poskytuje zpětnou vazbu, co máme zlepšit.
 • Poskytujeme simulační trénink, který novým kolegům pomůže se rychleji zapojit do klinické praxe a adaptovat se na specifika provozu KNTB.
 • Podporujeme, aby mladí lékaři porozuměli výzkumu a naučili se jej vnímat jako zdroj pro své sebevzdělávání.
 • Podpora zapojení do výzkumných aktivit a pochopení této práce jako spolutvorby budoucích léčebných standardů.
 • Možnost zapojení se do různých projektů dle svých preferencí (zlepšování kvality, stát se simulačním lektorem a trénovat tak mladé kolegy, zapojit se do osvětové činnosti směrem k veřejnosti a k dětské populaci, zapojení do procesu digitalizace, propojení současné klinické praxe s novými e-health nástroji a další).
 • Velmi kladně hodnotíme podporu vedení nemocnice, které naslouchá potřebám svých oddělení (nyní budování nové JIP, v loňském roce pořízení nových přístrojů, jako např. mobilního EEG).
 • Samotná nemocnice je jedna z nejhezčích v ČR, díky svému konceptu „baťovského“ urbanismu.
 • Bydlení ve Zlíně si jistě oblíbíte – je to krásné město, kde je vše dostupné.

Věříme, že Vás šíře našich aktivit zaujala a vyberete si naše Neurologické oddělení jako místo, kde budete rozvíjet svoji klinickou či ošetřovatelskou praxi a kde najdete další možnosti, jak se profesně rozvíjet, ať už v oblasti kvality péče, vzdělávání, výzkumu, další podpory pacientů a podobně.

Těšíme se na Vás!
Primář oddělení prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., FESO
Zástupce primáře MUDr. Petr Procházka
Bývalý primář oddělení MUDr. Jan Bartoník
Vedoucí centra pro roztroušenou sklerózu MUDr. Eva Recmanová
Vrchní sestra Ing. Mgr. Bohumila Pavlátová
Manažer provozu (od října 2023) Ing. Bc. Simona Skuhravá, MBA
a ostatní kolegové lékařského, nelékařského zdravotnického personálu i ostatních profesí.

 

 

Neurologické oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně vede nově prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., FESO. Mezinárodně uznávaný odborník má s oddělením velké plány, ze kterých mohou do budoucna těžit pacienti i zdravotníci.
Profesor Robert Mikulík se v oblasti neurologie dlouhodobě zaměřuje na cévní mozkové příhody. Většinu své profesní kariéry strávil ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, kde i nadále zůstává vedoucím cerebrovaskulárního výzkumného týmu v Mezinárodním centru klinického výzkumu. Je mimo jiné zakladatelem a předsedou Národní výzkumné iktové sítě Stroczech, zakladatelem a koordinátorem RES-Q (Registr kvality iktové péče Evropské iktové organizace, užívaný 2 000 nemocnicemi v 95 zemích světa) nebo spoluautorem strategie Evropského akčního plánu v oblasti cévních mozkových příhod 2018–2030. Je rovněž členem mnoha mezinárodních a národních organizací, například Evropské iktové organizace, kde vede program pro zlepšení iktové péče ve východní Evropě, Rady pro osvětovou kampaň Světové iktové organizace nebo členem výboru Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP.

„Rád bych ve Zlíně navázal na snahu předchozího vedení neurologie a zaměřil se na zlepšení personální situace, která by umožnila zlepšit lékařskou péči pacientů na neurologickém oddělení. Myslím si, že také mohu zvýšit atraktivitu pracoviště a případně pomoci získat prostředky z grantů, s čímž mám ze své výzkumné činnosti velké zkušenosti,“ zmínil prof. Robert Mikulík, primář Neurologického oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně a dodal: „Chtěl bych se jako primář také zaměřit na zlepšování kvality poskytované péče i na potřeby pacientů včetně jejich vzdělávání. Rád bych například využil příručku pro pacienty po cévní mozkové příhodě, kterou jsme již vytvořili pro Brno, a nabídl ji zdejším pacientům a jejich rodinám jako vodítko při rekonvalescenci.“

Plánů do budoucna má Robert Mikulík opravdu mnoho. „V budoucnu by naší společnou ambicí ve zlínské krajské nemocnici mohlo být vytvoření Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče. Výhod by bylo mnoho: odstranění dlouhých transportů pacientů do jiných nemocnic, a tím více vyléčených pacientů, také ekonomický přínos, a zvýšení erudice a motivace personálu.“

Nový primář by také chtěl neurologické oddělení aktivně zapojit do Národní iktové výzkumné sítě StroCzech, což by pro KNTB mohlo mimo jiné znamenat zvýšení počtu vědeckých výsledků nebo v rámci realizace projektů této sítě také možnost karierního posunu lékařského i ošetřovatelského personálu. „Moc se mi líbí, že tady na neurologii panuje vzájemný respekt mezi lékaři, sestrami a dalšími pracovníky, a rovněž vůle ke spolupráci. Mají také neskutečné nasazení, za což jim moc děkuji. Zaznamenal jsem, a to i z dalších oddělení nemocnice, zájem o rozvoj výzkumné činnost. I to je benefit, který bych mohl nabídnout,“ uvedl profesor Robert Mikulík.

„Před nástupem jsem studoval historii Baťovy nemocnice a dočetl jsem se, že se dr. Albert, její první ředitel, v řízení péče inspiroval americkou Mayo Clinic. Sám jsem na Mayo Clinic absolvoval několik pobytů a již přes 10 let spolupracujeme s prof. Brownem, přednostou tamní neurologické kliniky, na společném výzkumu. Prof. Brown výraznou měrou přispěl k tomu, že jsme v České republice založili neuroepidemiologický program, díky kterému dnes máme mnohem přesnější data o výskytu cévních mozkových příhod i o rozdílnosti v jednotlivých regionech. Rád bych sem prof. Browna pozval, myslím že by to bylo pro obě strany velmi obohacující a emotivní. A ještě jedna poznámka – Zlín je kolébkou novodobé cévní neurologie, a to díky doc. Zbyňku Kalitovi, který zde dříve působil a byl pro moji generaci učitelem i velkou inspirací. Mám tedy k jeho bývalému pracovišti úctu – rád bych na něj navázal a vrátil do Zlína jeho tradiční vzdělávací akce pro cévní neurology. Věřím, že se mi to podaří. Již v září plánujeme první národní akci pro iktová centra právě ve Zlíně,“ dodal prof. Robert Mikulík, Ph.D., FESO, primář Neurologického oddělení KNTB.

Publikováno na webu KNTB dne 28. 6. 2023

 

 

 

Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

KNTB logo Budoucnost Baťovky

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.