Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Kardiologické oddělení

Kardiologické oddělení

Kardiovaskulární centrum

Kardiovaskulární centrum KNTB zahrnuje:
  • Kardiologické oddělení
  • Angiologickou ambulanci Interní kliniky KNTB
  • Cévní chirurgii v rámci chirurgického oddělení KNTB
  • Pracoviště intervenční radiologie v rámci oddělení zobrazovacích metod KNTB

Statut Kardiovaskulárního centra (KC) pro dospělé byl udělen v r. 2010. V r. 2011 bylo KC přístrojově dovybaveno v rámci dotačního titulu a byly zprovozněny dva nové angiosály – intervenční kardiologie a intervenční arytmologie. V r. 2016 proběhla úspěšná reakreditace Kardiovaskulárního centra KNTB.


KARDIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Standardní lůžkové kardiologické oddělení (51 lůžek)
Hospitalizace nemocných s kardiovaskulární problematikou nevyžadující intenzívní péči. Plánované příjmy pacientů k diagnostickým výkonům bez možnosti ambulantního provedení, akutní příjmy pacientů se srdečním selháním, arytmiemi (lůžková stanice ve 3. etáži má možnost telemonitorace EKG 12 pacientů a 1 bed-side telemonitoru), endokarditidami, bolestmi na hrudi podezřelými z kardiální etiologie, plicní embolií a dalšími kardiologickými chorobami.

Koronární jednotka (10 lůžek)
Hospitalizace nemocných s akutními kardiologickými onemocněními, ohrožením životních funkcí, nemocní s akutním infarktem myokardu, závažným srdečním selháním, život ohrožujícími poruchami rytmu, masivní plicní embolií a podobně. Všechna lůžka jsou monitorována s přenosem signálu na centrální monitor na pracovišti sester a do pracovny lékaře. Krátkou dobu jsou zde hospitalizováni i nemocní po první implantaci kardiostimulátoru.

Na koronární jednotce provádíme rovněž některé ambulantní výkony:
  • elektrická kardioverze fibrilace/flutteru síní - ke stažení aktuální verze informovaného souhlasu (výkon je možno objednat cestou příjmové ambulance na tel. 577 552 249)
  • vzestupná jícnová srdeční diagnostická stimulace – ke stažení aktuální verze informovaného souhlasu
Typickým rysem akutní kardiologické péče je intenzívní soustředění moderních léčebných prostředků, což vede k efektivnímu zkrácení pobytu klientů na jednotce intenzívní péče a jejich překlad na standardní lůžkové oddělení.

Neinvazívní kardiologie
Kardiologická ambulance a kardiostimulační ambulance zajišťují ambulantní kardiologickou péči o specifické kardiologické pacienty (chlopenní vady, srdeční selhání, závažná hypertenze, plicní hypertenze, arytmie, nositele kardiostimulátoru nebo kandidáty pro trvalou kardistimulaci), především v návaznosti na předcházející nebo následující lůžkovou či jinou specializovanou péči. Kardiostimulační ambulance zajišťuje rovněž kontroly implantovaných kardiostimulátorů i kardioverterů – defibrilátorů. Tato činnost je nasmlouvána pro pojištěnce všech pojišťoven jako jediná ambulance ve Zlínském kraji.
Ostatní laboratoře (echokardiografie, ergometrie, HUT, EKG-Holter, TK-Holter, epizodní záznamník, spirometrie) zajišťují péči jak pro ambulantní, tak pro hospitalizované pacienty.
Transesofageální echokardiografická vyšetření zajišťujeme pro nemocné z okresu Zlín a Vsetín.

Ke stažení:
 
Pracoviště intervenční kardiologie
Katetrizační laboratoře (tzv. CathLab) je vybavena moderním rtg angiografickým přístrojem Integris Allura Xper FD10 s plochým digitálním detektorem, s integrovanou hemodynamikou, přístroji pro intravaskulární ultrazvukové vyšetření (IVUS), měření frakční průtokové rezervy (FFR), optickou koherentní tomografii (OCT), které umožňují kvalitnější, resp. funkční zhodnocení postižení koronárních tepen. Dále jsou zde k dispozici dva přístroje pro intraaortální balonkovou kontrapulzaci (IABK) pro mechanickou srdeční podporu pacientů se selhávající činností srdeční pumpy.
Hlavní náplní je vyšetřování koronárních tepen – koronarografie – s návaznými případnými intervencemi (PCI – perkutánní koronární intervence). V mimopracovní době jsou na pracovišti intervenováni pacienti s akutními infarkty, lékaři a sestry drží tzv. příslužbu na telefonu. K péči o akutní infarkty je zajištěna velmi těsná spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje vč. možnosti GSM přenosu EKG z vozidla ZZS na pracoviště, resp. na „chytrý telefon“ sloužícího intervenčního kardiologa.
Přibližně 95 % výkonů se v současné době provádí transradiálním přístupem (přes a. radialis – vřetenní tepnu – na zápěstí ruky), což umožňuje plnou mobilitu a soběstačnost klientů již bezprostředně po katetrizaci. Část plánovaných pacientů (podrobnosti v dokumentu ke stažení) s diagnostickým výkonem či nekomplikovanou PCI může být vyšetřena ambulantně v rámci stacionáře (cca 6 hodinový pobyt).
Při koronárních intervencích používáme nejmodernější výrobky, více než 60 % použitých stentů jsou tzv. lékové stenty (DES), snižující riziko opětovaného zúžení (restenózy). Ve zvláštních případech používáme také vstřebatelné stenty (tzv. biorezorbovatelné scaffoldy).
Nemocní, jejichž nález vyžaduje operaci, by-pass, případně indikovaní k operaci srdečních chlopní nebo jiným srdečním operacím, jsou řešeni ve spolupráci s kardiochirurgickými pracovišti v Brně (Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie) a v Olomouci (Kardiochirurgická klinika Fakultní nemocnice v Olomouci). Během krátkého pobytu (2 - 3 dny) v lůžkovém oddělení zajistíme kompletní přípravu k operaci včetně předvedení na kardiochirurgickém indikačním semináři.
 
Počty výkonů v uplynulých letech shrnuje tabulka:
Rok
2011
2012
2013
2014
2015
Koronarografie
2053
2187
2093
2185
1956
PCI
719
765
728
795
727
dPCI u infarktu myokardu
249
312
278
306
284


Pacienty ke koronarografii (za hospitalizace i pro stacionář) je možno objednávat na tel. 577 553 188.

Ke stažení:
 Informace pro lékaře indikující pacienty k vyšetření na stacionáři
 Informace pro pacienty ke koronarografickému vyšetření
 Informovaný souhlas koronarografie a angioplastiky v aktuální verzi

Lékaři a sestry Cathlabu jsou od roku 2002 organizátory každoroční konference internistů a kardiologů Zlínského kraje „Valašské srdce“, kde se účastníci mohou seznámit s novinkami v kardiologii obecně i problematikou péče o kardiologicky nemocné v našem regionu.
 
Pracoviště intervenční arytmologie
Pracoviště je vybaveno shodným angiografickým přístrojem  jako na intervenční kardiologii – Integris Allura Xper FD10 s plochým digitálním detektorem, místo hemodynamiky má modul na 3D rekonstrukci, arytmologickou jednotku a radiofrekvenční ablační jednotku. Oba přístroje (intervenční kardiologie i arytmologie) mají shodné parametry a umožňují zastupitelnost v případě poruchy nebo servisu jednoho z nich, čímž odpadají případné převozy akutních pacientů s infarktem myokardu na jiné pracoviště z důvodů poruchy přístroje.
Na pracovišti intervenční arytmologie probíhají v režimu operačního sálu implantace kardiostimulátorů, jednodutinových, dvoudutinových, biventirkulárních – resynchronizačních. Implantujeme rovněž implantabilní dlouhodobé záznamníky srdečního rytmu – Reveal® - především u pacientů s nevysvětlitelnými opakovanými synkopami, u nichž dosavadní provedená vyšetření nenalezla příčinu.
Na pracovišti probíhají elektrofyzioloická vyšetření a radiofrekvenční ablace pravosíňových arytmií (flutter síní I. typu, SVT, AVRT, AVNRT, WPW syndrom).
Na arytmologickém sále probíhají pod rtg kontrolou také některé drobné invazivní výkony – punkce perikardu, dočasná kardiostimulace, zavádění tunelizovaných katétrů.

Počty implantací kardiostimulátorů:
Rok
2012
2013
2014
2015
implantace KS
204
234
247
201
reimplantace KS
40
26
49
56
CRT
0
0
10
15
 
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn