KNTB logo

Vyšetření

VYŠETŘENÍ

VYŠETŘENÍ LEDVIN A VYLUČOVACÍHO SYSTÉMU

Dynamická scintigrafie ledvin

Princip
Po podání radiofarmaka, které se vylučuje glomerulární filtrací (DTPA) nebo tubulární sekrecí (MAG 3), dojde k zobrazení perfúze, funkce ledvin a exkrece do vývodných cest močových.

Provedení
Aplikace radiofarmaka 99m Tc- DTPA,99m Tc- MAG3 i.v. do předem zavedeného periferního žilního katetru, detektor scintilační kamery je nastaven na oblast ledvin. Dynamická studie je v délce 20 minut. Současně s aplikací radiofarmaka aplikujeme Furosemid i.v. k odlišení ev. retence v dutém systému ledvin. Následně po vyšetření se pacient vymočí a probíhá minutová statická scintigrafie k posouzení případné retence. Hodnotí se globální funkce ledvin, podíl jednotlivých ledvin na funkci, stav drenáže ledvin.

Indikace:

 • Zhodnocení funkce a drenáže ledvin
 • Posouzení morfologie ledvin a vývodných cest močových (vhodnější scinti DMSA)
 • Separované posouzení funkční zdatnosti pravé a levé ledviny (relativní funkce ledvin)
 • Možnost provedení furosemidového testu při poruchách drenáže k odlišení obstrukce úplné a neúplné od poruch funkčních (dilatace bez obstrukce)
 • Současné stanovení globální funkce ledvin, přibližné stanovení GF
 • Kontrolní vyšetření k posouzení vývoje ledvinného onemocnění

Kontraindikace
Relativní gravidita a laktace, v graviditě lze vyšetření provést z vitální indikace. Při laktaci nutno přerušit kojení dítěte na dobu 12 hodin.

Příprava
Nutná dostatečná hydratace před vyšetřením (500 - 1000ml tekutin 1 – 2 hod před vyšetřením).
U malých dětí je vhodné zklidnění před vyšetřením.
Na žádance je nutné uvádět klinický účel vyšetření (co vyšetřující lékař od vyšetření očekává), případné výsledky dalších vyšetření. Pokud je pacient po operacích, které ovlivňují funkci nebo drenáž ledvin, měla by být tato skutečnost uvedena na žádance.

Doba trvání vyšetření: 30–45 minut

Radiační zátěž
nízká – radiofarmakon se rychle vylučuje ledvinami

Dynamická scintigrafie ledvin k detekci renovaskulární hypertenze

Princip
Dynamická scintigrafie ledvin provedená po premedikaci ACE inhibitorem. V případě přítomnosti stenózy renálních tepen dojde k poklesu filtračního tlaku, čímž dojde k poklesu funkce a zpomalení tranzitu radiofarmaka postiženou ledvinou.
To se projeví při dynamické scintigrafii oploštěním funkčního segmentu a opožděním vrcholu křivky postižené ledviny a prodloužením transitu parenchymem ve srovnání se studií provedenou za normálních podmínek. ACEI tímto způsobem neovlivní ledvinu bez stenozy a.renalis.

Provedení
Stejné jako při dynamické scintigrafii ledvin, 1 hodinu před dynamickou studií podáme po kontrole TK Captopril 25-50 mg p.os.

Radiofarmakon: 99mTc DTPA

Indikace

 • Podezření na renovaskulární hypertenzi při stenoze renální tepny
 • Náhle vzniklá nebo zvláště těžká hypertenze
 • Zhoršení ledvinné funkce po podání ACEinhibitorů
 • Hypertenze ve věku do 30 let
 • Diastola vyšší než 130 torrů
 • Hypertenze rezistentní na terapii
 • Systolicko-diastolický šelest nad epigastriem
 • Vznik diastolické hypertenze ve věku nad 55 let
 • Hypertenzní retinopatie III. - IV. st.

Kontraindikace
Relativní kontraindikací je gravidita a laktace, v graviditě lze vyšetření provést pouze z vitální indikace. Při laktaci je třeba přerušit kojení na dobu 12 hodin.

Příprava
Pacient přichází k vyšetření po čtyřhodinovém lačnění, aby nedošlo k poruše resorpce p. os. podaného ACE inhibitoru. ACE I podáváme 1 hodinu před dynamickou scintigrafií, před podáním ACE inhibitoru změřímeTK a poté ho měříme každých 15 minut až do doby zahájení dynamické scintigrafie ledvin.
Nutná je dostatečná hydratace pacienta před vyšetřením. Před odchodem pacienta domů změříme krevní tlak.
Pokud je to ze zdravotních důvodů možné, vysadit diuretika a ACEI 3 dny před vyšetřením!!! V případě, že inhibitory nelze vysadit, možno domluvit postup s lékařem ONM.
Vlastní vyšetření je nejlépe začít vyšetřením po podání Captoprilu a v případě patologického nálezu pacienta objednat k vyšetření za normálních podmínek za 2–3 dny. Pokud je nález normální, další vyšetření již neprovádíme.

Na žádance je nutné uvádět klinický účel vyšetření (co vyšetřující lékař od vyšetření očekává), případné výsledky dalších vyšetření. Pokud je pacient po operacích, které ovlivňují funkci nebo drenáž ledvin, měla by být tato skutečnost uvedena na žádance. Rovněž by měla být zmíněná medikace hypertenze, co a jak dlouho pacient užívá.

Trvání vyšetření
cca 30–45 minut

Radiační zátěž
nízká - radiofarmakon se vylučuje ledvinami

Statická scintigrafie ledvin (planární či SPECT)

Princip
Po podání radiofarmaka, které se vychytává v tubulárních buňkách (a zůstává v nich fixováno), dojde k zobrazení funkčního parenchymu ledvin.

Provedení
Aplikace radiofarmaka 99m Tc DMSA i.v., provedení planární (zadní, přední, zadní šikmé, boční projekce) a event. i tomografické scintigrafie SPECT za 2 hodiny po aplikaci radiofarmaka.
Hodnotí se změny v parenchymu ledvin, velikost, tvar, uložení ledvin, poměr ledvin na globální funkci.

Radiofarmakon
99mTc-DMSA

Indikace

 • Diagnostika vrozených vývojových vad
 • Tvarové anomálie ledvin jako např. ren arcuatus či koláčovitá ledvina
 • Abnormní uložení ledvin včetně ren migrans
 • Diagnostika traumatu ledviny
 • Diagnostika funkčního postižení
 • Monitorování reparace a redukce parenchymu
 • Průkaz funkčního residua svraštělé ledviny, ageneze ledviny, hypoplasie či ověření rtg němé ledviny
 • Určení podílu jednotlivé ledviny na celkové funkci
 • Průkaz korové léze u akutní a chromické pyelonefritidy a chronické refluxové nefropatie (zejména v praxi dětské nefrologie a urologie)
 • Detekce pozánětlivých ložiskových lézí ledvinného parenchymu (včetně průkazu a funkce)
 • Identifikace nejasných resistencí v dutině břišní
 • dg. collumnae renales Bertini

Kontraindikace
Relativní kontraindikací je gravidita a laktace, v graviditě lze vyšetření provést pouze z vitální indikace. Při laktaci je třeba přerušit kojení na dobu 12 hodin.

Příprava
Dostatečná hydratace pacienta (u dosp. 500–750 ml), u malých dětí je vhodné zklidnění před vyšetřením, zavedení periferního žilního katétru v dětském oddělení.

Trvání vyšetření
Od aplikace radiofarmaka cca 2 hodiny, vlastní vyšetření 15 minut (planární), 30 minut (SPECT).

Radiační zátěž
srovnatelná s klasickým rtg vyšetřením

Scintigrafie varlat a scrota

Princip
Radionuklidová angiografie - po i.v. aplikaci radiofarmaka sledujeme perfúzi v oblasti skrota, následně pozorujeme rozložení aktivity v této oblasti.

Provedení
Po i.v. aplikaci radiofarmaka následuje dynamická scintigrafie následována několika statickými snímky.

Radiofarmakon
99mTc - technecistan

Indikace

 • Diferenciální diagnostika zánětů
 • Diagnostika torze varlete
 • Diferenciální diagnostika akutní bolesti scrota

Kontraindikace
nejsou

Příprava
žádná, pacient se před snímkováním vymočí

Trvání vyšetření: 30–45 minut

Poznámka
K žádance přiložte výsledky jiných vyšetření UZ, CT, NMR nebo dalších pomocných vyšetření.

VYŠETŘENÍ

VYŠETŘENÍ SRDCE A CÉV

Radionuklidová ventrikulografie

Princip
Aplikace značených erytrocytů umožňuje kontrastní zobrazení krve v dutinách srdce a následné hodnocení ejekční frakce komor a posouzení motility stěn, orientačně lze určit i volum komor - end diastola a end systola, rychlostní parametry srdečního cyklu.

Provedení
Standardně se provádí metodou gated SPECT (tomografická scintigrafie) umožňující trojrozměrné zobrazení a poměrně přesné stanovení ejekční frakce LK a zhodnocení motility stěn.

Radiofarmakon
99mTc-ery

Indikace

 • Všechny formy ICHS, zjišťování klidové a zátěžové funkce levé komory srdeční u pacientů se suspektní nebo známou ICHS
 • Kardiomyopatie
 • Sledování funkce levé komory při terapii kardiotoxickými radiofarmaky
 • Stratifikace rizika u pacientů po infarktu myokardu


Kontraindikace
relativní - gravidita (možno pouze z vitální indikace), laktace
CAVE: Vyšetření nelze provést u pacientů s těžší poruchou rytmu.

Příprava
Není nutná, 12 hodin před vyšetřením vynechat mastná jídla.

Vlastní vyšetření
Po aplikaci radiofarmaka pacient leží pod detektorem scintilační kamery, kde se snímá několik set srdečních cyklů (za současné synchronizace ekg), následně je studie vyhodnocena pomocí vyhodnocovacího počítačového programu (lze provést i metodou SPECT, resp. gatovaný SPECT).

Trvání vyšetření
Příprava asi 20 minut, vlastní vyšetření cca 15–45 minut.

Poznámka
Vyšetření většinou provádíme v přední šikmé projekci, kdy není hodnotitelná motilita spodní stěny levé komory. Pokud si přejete zjistit motilitu v této oblasti, je nutno údaj uvést na žádance (poté doplníme vyšetření v levé boční projekci). U srdečních arytmií většinou vyšetření nelze provést - je značně nepřesné pro špatnou synchronizaci záznamu s ekg křivkou.

Radionuklidová ventrikulografie je alternativou vyšetření v případech, že pacient není dobře vyšetřitelný pomocí ultrazvuku (špatná echogenita), nebo je nutná dlouhodobá stabilita v hodnocení ejekční frakce - trend poklesu EF u pacientů s kardiotoxickou chemoterapií nebo kardiomyopatií.

Zátěž zářením
Srovnatelná s RTG vyšetřením, ale podstatně nižší než u angiografie nebo CT vyšetření.

Radionuklidová angiokardiografie

Princip
Sledování průtoku bolusu radiofarmaka postupně dutinami pravého srdce, plícemi a
dutinami levého srdce po i.v. aplikaci radiofarmaka.

Provedení
Aplikace radiofarmaka se provede formou bolusu pod detektorem scintilační kamery do kubitální žíly, snímá se dynamická studie v krátkých intervalech průtoku radioindikátoru malým oběhem, následně se studie vyhodnocuje pomocí počítačového programu, lze spojit s následnou ventrikulografií.

Radiofarmakon
99mTc-DTPA

Indikace

 • Verifikace a kvantifikace intrakardiálních zkratů, stanovení minutového volumu

Kontraindikace
gravidita (vyšetření možné pouze z vitální indikace), laktace – relativní

Příprava
není nutná

Trvání vyšetření
 cca 3 minuty

Radiační zátěž
Nepatrná – vzhledem k tomu, že se používá radiofarmakon, který se během velmi krátké doby vylučuje ledvinami.

Poznámka
V současnosti jsou všichni pacienti s podezřením na zkratovou vadu srdce vyšetřováni pomocí ultrazvuku. Radionuklidová angiografie je alternativou v těch případech, kdy nelze pacienta spolehlivě hodnotit (špatná echogenita) nebo při ultrazvukovém vyšetření je nález nejednoznačný. Pokud se provede aplikace bolusu, výsledek má téměř 100 % validitu ve smyslu vyloučení nebo potvrzení zkratu.

Perfúzní scintigrafie myokardu

Princip
Vychytávání radiofarmaka v myokardu je přímo úměrné perfúzi v dané oblasti myokardu v době i.v. aplikace. Na rozdíl od koronarografie (anatomická verifikace stenózy koronární artérie - makroperfúze) ukazuje perfúzi ve tkáních (mikroperfúze), výhradně SPECT metoda, provádí se v klidu i po zátěži (ergometrie, farmakologická zátěž - dobutamin), dobutaminový test provádíme ve spolupráci s IK IPVZ.

Provedení
Na vrcholu ergometrické nebo farmakologické zátěže aplikujeme intravenózně radiofarmakon 99m Tc MYOVIEW, který se během 1 - 2 minut vychytá v monocytech a dojde k zobrazení distribuce perfúze v myokardu v době maximální zátěže. Dnes je standardem provedení gated (hradlovaného) SPECT myokardu umožňující hodnocení perfúze a funkce (pohyblivost stěny levé komory srdeční). Vyšetření po aplikaci radiofarmaka v klidu se provádí stejným způsobem a umožňuje hodnocení perfúze a funkce za klidových podmínek.
Na našem pracovišti z hlediska validity vyšetření dodržujeme pokyn, že zátěž má trvat minimálně 4 minuty a má být při ní dosaženo tepové frekvence odpovídající 85 % maxima pro danou věkovou kategorii.
Hodnotí se rozsah, závažnost a lokalizace poruchy perfúze, její reverzibilita, EF levé komory, regionální motilita stěn. Zátěžové vyšetření se provádí zpravidla jako první. Při jeho negativitě se již vyšetření v klidu nemusí provádět. Při patologickém či nejasném nálezu je pacient objednán následující den ke klidovému vyšetření. Výjimečně lze klidové i zátěžové vyšetření provést v jeden den (u pacientů z velké vzdálenosti).

Radiofarmakon
99Tc-tetrofosmin (MYOVIEW)

Indikace

1. podezření na ischemickou chorobu srdce

 • diferenciální diagnostika bolestí na hrudi
 • nejasné nálezy na klidových a zátěžových EKG
 • předoperačně při vyšším riziku srdečních příhod

2. známá diagnóza ischemické choroby srdce

 • určení rozsahu jizvy a možné residuální ischemie po IM
 • určení rozsahu a lokalizace ischemie myokardu
 • zhodnocení efektu léčby – trombolytické, PTCA.CABG
 • posouzení viability myokardu
 • hodnocení rizika vzniku akutní koronární příhody
 • dg. ichemické a neischemické kardiomyopatie

Kontraindikace
relativní - gravidita a laktace
Kontraindikace provedení zátěžových testů: První 4 dny po akutním IM, nestabilní angina pectoris, stenóza kmene levé koronární tepny, akutní zánětlivé srdeční onemocnění, akutní plicní embolie, systolický TK nad 200, diastolický TK nad 115 mmHg, závažné arytmie, nedostatečně kompenzované srdeční selhání, extrakardiální příčiny.
Kontraindikace farmakologické zátěže: U zátěže dipyridamolem systolický TK 90 mmHg, aktivní astma bronchiale, plicní hyprtenze, AV blok II-III st., nepřerušená léčba teofyllinovými preparáty.

Příprava
Nalačno, diabetici však dodrží svůj režim, svačina (čokoláda a kola) - pacienti si vezmou s sebou (usnadňuje vyprázdnění radiofarmaka ze žlučníku a žlučových cest a zlepší podmínky pro vyhodnocení studie), sportovní oděv a obuv, ručník.
Ergometrie: V případě zátěžového testu pomocí ergometrie nutno vysadit nitráty a antagonisty vápníku nejméně 24 hod. před vyšetřením dovolí-li to zdravotní stav, betablokátory vhodné vysadit v den vyšetření, léky nutno vzít s sebou.

Vlastní vyšetření
Na našem pracovišti provádíme především tzv. dvoudenní protokol, tj. začínáme obvykle vyšetřením po aplikaci 99mTc-tetrofosminu při zátěži, pokud je při tomto vyšetření zjištěn patologický nález, zveme pacienta na opakované vyšetření druhý den (obvykle středa a čtvrtek ráno).

Trvání vyšetření:
V každém vyšetřovacím dni cca 2 hodiny, při jednodenním protokolu trvá vyšetření 4 hodiny.
V současnosti provádíme gatovaný SPECT, který probíhá současně s normálním SPECTem. Gatovaný SPECT nám umožňuje určit

 • end diastolické volume
 • end systolické volume
 • ejekční frakci v klidu a po zátěži
 • SS skóre sumární stress skóre)
 • SR skóre (sumární rest skóre)
 • stress total sumarity skóre

SSS = 0 – 3 % negativní nález
SSS = 4 – 8 % nejasný nález
SSS = 9 – 13 % pravděpodobnost nálezu 25 %
SSS > než 13 % pravděpodobnost nálezu 50 %

Gatovaný SPECT nám umožňuje určit, kromě poruchy perfuze

 • poruchy kinetiky v klidu a po zátěži
 • poruchu ztluštění stěny levé komory v klidu a po zátěži

Radiační zátěž
Srovnatelná s RTG vyšetřením, podstatně nižší než u angiografie či CT vyšetření.

Radionuklidová flebografie DKK (HKK)

Princip
Po i.v. aplikaci radiofarmaka do periferní žíly vyšetřované končetiny sledujeme průtok radioindikátoru žilním systémem (hlubokým žilním systémem při zatažených škrtidlech a po uvolnění škrtidel sledujeme průtok povrchovým žilním systémem). Radiofarmakum 99m Tc makroagregát albuminu proteče žilním systémem do plic, kde se mikroembolizací zachytí.
Vzhledem k tomu, že používaný radiofarmakon je totožný jako při vyšetření plicní perfúze, doplňujeme ihned po vyšetření perfúzní plicní scintigrafii. Obdobně možno provést i vyšetření HKK.

Provedení
DKK - aplikace radiofarmaka 99m Tc MAA do žíly na dorzu nohy při zatažených škrtidlech (pod kolenem a nad kotníkem), záznam průtoku radioindikátoru žilním systémem až do dolní duté žíly, následně uvolnění škrtidel a opakování postupu - záznam průtoku povrchovým žilním systémem.
HKK - aplikace radiofarmaka do žíly na dorzu ruky, záznam průtoku žilním systémem až do úrovně horní duté žíly.
Následně provedeme vyšetření perfúzní scintigrafie plic, k vyloučení trombembolické nemoci.

Radiofarmakum
 99mTc-makroagregát albuminu

Indikace

 • Vyšetření průchodnosti hlubokého žilního systému DKK s omezenou výpovědní hodnotou pro oblast bérce a naopak s významnou výpovědní hodnotou v ileofemorální oblasti a průchodnosti dolní duté žíly k ověření přítomnosti tromboflebitického uzávěru
 • Vyšetření funkčního stavu žilního systému DKK
 • Vyšetření funkčního stavu žilního systému horních končetin včetně brachiální oblasti a horní duté žíly
 • Průkaz insuficience perforátorů

Vyšetření lze s výhodou použít u pacientů s alergií na kontrastní látku, u kterých nelze stanovit poměry v žilním systému pomocí dopplerovského ultrazvuku.

Kontraindikace
 gravidita (vyšetření možné pouze z vitální indikace), laktace - relativní

Příprava
Teplá lázeň vyšetřované končetiny těsně před vyšetřením.

Trvání vyšetření
Při vyšetření jedné končetiny cca 30 minut.

Pozn.: Při nemožnosti aplikace radiofarmaka do žíly na dorsu DKK (otok, lymfedém, sádra) možno provést vyšetření žil pomocí krevního poolu.

Radiační zátěž:
srovnatelná s RTG vyšetřením

VYŠETŘENÍ

VYŠETŘENÍ PLIC

Perfúzní plicní scintigrafie

Princip
Po i.v. aplikaci značených makroagregátů albuminu, které se dočasně zachytí v kapilárním řečišti plicního parenchymu (kapilára průměru okolo 8 um), zobrazuje se kapilární perfúze plic.
Způsobená mikroembolizace je klinicky bezvýznamná - pod 1 % kapilár (je kontrolován počet aplikovaných částic), v krátké době po vyšetření dojde k mechanickému, příp. enzymatickému štěpení mikroembolů albuminu a zprůchodnění kapilárního řečiště.

Provedení
99 mTc MAA aplikujeme i.v. vleže do periferní žíly, následně provedeme planární scintigrafii v 3 - 6 projekcích (přední, zadní, zadních šikmých, bočních projekcích), případně lze doplnit SPECT. Vypočteme relativní poměr perfúze.

Radiofarmakon
99mTc-MAA (makroagregát albuminu)

Indikace

 • plicní embolizace v kombinaci s ventilačním plicním scanem (vysoká – senzitivita do 6 hodin, max. do 24 hodin)
 • stav po plicní embolizaci pro posouzení reperfúze po adekvátní terapii
 • posouzení stavu plicní perfúze u bronchopulmonálních chorob
 • podíl jednotlivých plicních křídel na celkové perfúzi před ev. operačním výkonem
 • (ca plic)

Kontraindikace
Nejsou, gravidita a laktace jsou pouze relativní kontraindikace vyšetření, při nutnosti vyšetření minimalizujeme aplikovanou aktivitu radiofarmaka, při laktaci nutno přerušit kojení na 12 hodin.

Příprava
není nutná

Poznámka: Při podezření na plicní embolizaci provádíme nejdříve perfúzní vyšetření, pokud je nález pozitivní, nutno doplnit ventilační plicní scan. Vzhledem k odlišné energii záření 99mTc a 81 Kr lze udělat kombinované vyšetření najednou.

K vyšetření nutno znát čerstvý RTG plic a základní kardiologickou anamnézu!!!

Trvání vyšetření
cca 10–20 minut

Radiační zátěž
srovnatelná s klasickým RTG vyšetřením

Ventilační plicní scintigrafie

Princip
Pacient vdechuje radioaktivní plyn z generátoru po celou dobu snímání jednotlivých projekcí (totožných jako u perfúzní scintigrafie) scintilační kamerou, možno provést ve stejný den jako perfúzní plicní scintigrafii (po domluvě).
Vzhledem k odlišné energii záření 99mTc a 81 Kr lze udělat kombinované vyšetření najednou.

Radiofarmakon
81mKr

Indikace

 • doplnění pozitivní perfúzní scintigrafie plic k potvrzení nebo vyloučení plicní embolizace

Kontraindikace
nejsou

Příprava
žádná

Trvání vyšetření
několik minut

Poznámka: nutná dobrá spolupráce pacienta

VYŠETŘENÍ

VYŠETŘENÍ GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU

Scintigrafie slinných žláz

Princip
Vyšetření je založeno na schopnosti slinných žláz vychytávat z krevního oběhu pertechnetát 99m Tc. Po jeho podání dojde k zobrazení slinných žláz, po podání podnětu ke slinění můžeme zhodnotit vylučování radiofarmaka.

Provedení
Aplikujeme 99m Tc pertechnetát a v dynamickém režimu studie snímkujeme oblast slinných žláz po dobu 40 minut. Ve 20. minutě dynamické studie podáme podnět ke slinění (citonová šťáva). Po ukončení dynamické studie se provede statická scintigrafie (v přední a bočních projekcích) v případě, že přetrvává retence radioaktivity v některé ze slinných žláz.

Radiofarmakon99mTc-pertechnetát

Indikace

 • Sjogrenův syndrom
 • Lymfatická infiltrace
 • Nádory
 • abscesy a cysty


Kontraindikace
Pouze relativní - gravidita a laktace, v graviditě lze vyšetření provést pouze z vitální indikace, při laktaci nutno kojení přerušit na 24 hodin.

Trvání vyšetření:
1 hodinu

Poznámka: Vyšetření lze s výhodou použít u pacientů alergických na kontrast.

Radiační zátěž:
srovnatelná s RTG vyšetřením

Dynamická scintigrafie žlučových cest

Princip
Radiofarmakon se po i.v. aplikaci váže v plazmě na albumin, následně se vychytává v játrech, vstupuje do hepatocytu a na žlučovém pólu je vylučován do žlučových cest, dále před ductus choledochus do duodena. Vyšetření umožňuje neinvazivním způsobem hodnotit především hepatocelulární funkci, průchodnost žlučových cest, funkci žlučníku a orientačně se vyjádřit k morfologii jater.

Provedení
Po i.v. aplikaci radiofarmaka pod detektorem scintilační kamery je snímkována oblast jater a břicha po dobu asi 45 minut. Následně (dle retence v žlučových cestách, nevyprázdněném žlučníku) provádíme s odstupem 1 hodiny statické snímky, při podezření na obstrukční ikterus i za delší dobu. Hodnotíme funkci jater, průchodnost žlučových cest, plnící a evakuační schopnost žlučníku. Pacientovi se podává evakuační podnět (rohlík s máslem) a hodnotíme vyprazdňování žlučníku.

Radiofarmakon
99mTc-EHIDA

Indikace

 • dg. obstrukčního a hepatocelulárního ikteru
 • akutní cholecystitis
 • chronická cholecystopatie
 • posouzení funkce jater a žlučových cest, včetně stanovení kvantitativních parametrů (např. clearance radioindikátoru, ejekční frakce žlučníku, tranzitní časy)
 • podezření na biliární dysplasii, dyskinesu žlučových cest, dysfunkci Oddiho svěrače, postcholecystektomický syndrom
 • u novorozeneckých ikterů při podezření na atresii žlučových cest

Kontraindikace
relativní – gravidita, laktace

Příprava
Vyšetření se provádí nalačno, s sebou si pacient přinese rohlík s máslem (evakuační podnět)
- dle domluvy s odesílajícím lékařem je možno ponechat či vysadit medikaci ovlivňující motilitu žlučových cest (např. Prepulsid)

Trvání vyšetření
obvykle 2–2,5 hodiny (výjimečně snímkování ještě za 24 hodin)

Poznámka.: Uvést doplňující výsledky laboratorních vyšetření (bilirubin, transferázy) či dalších souvisejících vyšetření.

Těžká porucha funkce jater s vysokou hladinou bilirubinu snižuje kvalitu a tím i validitu vyšetření.

Radiační zátěž
nízká

Scintigrafická lokalizace krvácení do GIT

Princip
In vitro označené autologní erytrocyty aplikujeme i.v. pacientovi, případné krvácení se projeví na scintigrafii dutiny břišní jako ložisko zvýšené koncentrace aktivity radiofarmaka.

Provedení
I.v. aplikujeme pyrofosfát a následně po 20 minutách aplikujeme technecistan, snímkujeme v dynamickém režimu, který je následován sérií statických scintigramů lokalizovaných na oblast břicha. Snímkování možno doplnit i SPECT projekcí. S časovým odstupem snímkujme opět k ověření ev. lokalizace krvácení do GIT.

Radiofarmakon
99mTc+ pyrofosfát

Indikace

 • enterorhagie či meléna u probíhajícího krvácení ve střední a dolní části GITu (předpokládaná intenzita krvácení větší než 0,05 ml/min)

Kontraindikace:
pouze relativní - gravidita a laktace, v graviditě lze vyšetření provést pouze z vitální indikace, při laktaci nutno kojení přerušit na 24 hodin

Příprava
pokud možno nalačno

Trvání vyšetření:
vlastní dynamická studie 60 minut, následně snímkování za 1 hodinu, za 24 hodin po aplikaci

Radiační zátěž:
srovnatelná s RTG vyšetřením

Scintigrafie Meckelova divertiklu

Princip
Žaludeční sliznice vychytává radiofarmakon 99m Tc. Je to bez ohledu na to, zda je tato žaludeční sliznice v normálním žaludku nebo zda se jedná o sliznici ektopickou – Meckelův divertikl.

Provedení
Aplikace radiofarmaka i.v. pod detektorem scintilační kamery, následně snímkujeme dynamickou studii na oblast břicha a pánve, následně provedeme statické snímky a SPECT.

Radiofarmakum
99mTc-pertechnetát

Indikace

 • krvácení do distální části GIT s podezřením na přítomnost ektopické sliznice žaludku především u dětí (atypické bolesti po jídle)

Kontraindikace
Pouze relativní - gravidita a laktace, v graviditě lze vyšetření provést pouze z vitální indikace, při laktaci nutno kojení přerušit na 12 hodin.

Příprava
Dle možnosti alespoň 24 hodin před vyšetřením aplikace H2 antagonistů - rozděleně ve 4 dávkách po 6 hodinách.

Při vyšetření nespolupracujícího dítěte ev. podání sedativ.

Trvání vyšetření
cca 1–2 hodiny

Radiační zátěž
nízká – podává se minimální množství radiofarmaka

Poznámka: Vyšetření nelze provést u pacientů vyšetřených pomocí báryového kontrastu, před vyšetřením nesmí být podán florigen.

Vyšetření polykacího aktu

Princip
Vleže pod detektorem scintilační kamery snímkujeme polknutí radiofarmaka, přičemž hodnotíme přítomnost antiperistaltiky, retenci a transit time jícnem.

Provedení
Pacientovi ležícímu pod detektorem scintilační kamery pomocí hadičky na inj. stříkačce podáme do úst tekutinu obsahující radiofarmakum, pacient na vyzvání radiofarmakum polkne, následně sledujeme pohyb sousta jícnem do žaludku, v polovině studie si pacient propláchne ústa vodou. Studii vyhodnotíme komplexně.

Radiofarmakon
99mTc-DMSA(MDP)

Indikace

 • achalázie
 • systémové choroby (SLE, sklerodermie, dermatomyositis, CREST syndrom)
 • ezofagitida
 • poruchy průchodnosti jícnu (nádory, zevní útlak, striktura po poleptání)
 • stavy po operačních výkonech na jícnu

Kontraindikace
nejsou

Příprava
6 hodin lačnění, vysazení léků ovlivňující peristaltiku horních partií GIT dle možností

Trvání vyšetření
cca 10 minut

Radiační zátěž
nízká

Vyšetření gastroesofageálního refluxu

Princip
U pacienta ležícího pod detektorem scintilační kamery pozorujeme polknutí radiofarmaka a za patologických okolností jeho návrat ze žaludku do jícnu a event. za 24 hodin plicní aspiraci.

Provedení
Vyšetření u spolupracujících pacientů zahajujeme polykacím aktem, po pěti minutách snímkování dáváme dospělým vypít 200 ml vody, dětem přiměřený objem vody či mléka.

Radiofarmakum
99mTc-DMSA(MDP)

Indikace

 • detekce gastroesofageálního refluxu
 • refluxní choroba jícnu
 • asthma bronchiale
 • recidivující respirační infekty dolních cest dýchacích (zvl. u dětí)
 • operačních výkonech na jícnu

Kontraindikace
nejsou

Příprava:
6 hodin lačnění, vysazení léků ovlivňujících peristaltiku horních partií GIT ponecháváme na klinikovi

Trvání vyšetření
20 minut vlastní studie, za 24 hod. příp. statický snímek hrudníku v AP projekci k vyloučení plicní aspirace

Radiační zátěž
nízká

Scintigrafie jater a sleziny

Princip
Po i.v. aplikaci radiofarmaka dochází k jeho rychlé akumulaci Kupferovými buňkami jater a retikuloendoteliálními buňkami ve slezině a jejich následné dočasné fixaci, což dovoluje statické zobrazení jater a sleziny.

Provedení
Po i.v. aplikaci radiofarmaka se provádí snímkování s časovým odstupem asi 1 hodiny v přední, zadní a bočních projekcích (k hodnocení sleziny i levé boční projekci). Při podezření na lézi v parenchymu se doplňuje i SPECT. Při podezření na ektopickou slezinu či stenózu se udělá celotělová scintigrafie.

Radiofarmakon
99mTc-sulfurkoloid (fyton)

Indikace

 • detekce ložiskových jaterních lézí (abscesy, nádory, cysty)
 • detekce difúzního jaterního postižení
 • identifikace etiologicky nejasných resistencí v dutině břišní
 • průkaz astenie, přítomnosti akcesorní sleziny a potraumatické splenózy

Kontraindikace
Pouze relativní - gravidita a laktace, v graviditě lze vyšetření provést pouze z vitální indikace, při laktaci nutno kojení přerušit na 12 hodin.

Příprava
není nutná

Trvání vyšetření

1–2 hod.

Radiační zátěž
srovnatelná s RTG vyšetřením

Poznámka: Při detekci ektopické sleziny nebo při podezření na stenózu by měla být scintigrafie sleziny metodou první volby.

Scintigrafie jater pomocí krevního poolu

Princip
I.v. aplikace in vitro značených erytrocytů a poté provedení tomografické scintigrafie jater, hemangiom jako nádor obsahující převážně krev se zobrazí jako ložisko s akumulací radiofarmaka.

Provedení
Snímkujeme oblast jater jak planárně, tak metodou SPECT/CT.

Radiofarmakon
99mTc-+ pyrofosfát

Indikace

 • ložiskové léze jater, u kterých je potřeba provést diagnostiku a diferenciální diagnostiku kavernozního hemangiomu jater
 • jaterní ložisko nejasné povahy o velikosti 1 cm a více
 • dg. metastatického postižení jater

Kontraindikace
Pouze relativní – gravidita a laktace, v graviditě lze vyšetření provést pouze z vitální indikace, při laktaci nutno kojení přerušit na 12 hodin.

Příprava:
po lehčí netučné snídani

Trvání vyšetření
cca 3 hodiny

Poznámka: Výhodné provést v kombinaci se SPECT jater. Problematické je hodnocení ložisek uložených v jaterním hilu a ložisek menších než 1–1,5cm – je tedy nutné uvedení přesné lokalizace ložiska na žádance.

Radiační zátěž:
srovnatelná se standardním RTG vyšetřením

VYŠETŘENÍ

VYŠETŘENÍ CNS

SPECT mozku – vyšetření regionální mozkové perfúze

Princip
Lipofilní radiofarmakum po i.v. aplikaci prochází intaktní hematoencefalickou bariérou, vstupuje do mozkových buněk a zde zůstává nějakou dobu fixováno – je tedy odrazem regionální perfúze mozku v čase aplikace.

Provedení
I.v. aplikace radiofarmaka v klidovém režimu, fixace hlavy proti pohybu, snímání detektorem scintilační kamery metodou SPECT.

Radiofarmakon
99mTc-HMPAO

Indikace

 • cerebrovaskulární onemocnění (CMP, TIA)
 • AV malformace, subarachnoidální krvácení
 • vazospasmy, vaskulární demence
 • Alzheimerova choroba
 • epilepsie
 • psychiatrické choroby (demence, schizofrenie, obsedantní neurózy)
 • průkaz traumatické léze mozku a monitorování její úpravy

Kontraindikace
gravidita (vyšetření možné pouze z vitální indikace), laktace - relativní

Příprava
U neklidných pacientů nutné farmakologické zklidnění, jinak není nutná.

Trvání vyšetření
cca 30 minut

Poznámka: Bezpodmínečně nutný včasný příchod pacienta k vyšetření dle hodiny objednání!

U CMP a TIA uvádět na žádance čas příhody, u transitorní ataky je nutné včasné vyšetření ještě před odezněním klinické symptomatologie.

SPECT mozku s acetazolamidovým testem (Diamox)

Princip
Podání acetazolamidu jako inhibitoru karboanhydrázy před opakovaným vyšetřením 99mTc-HMPAO zvýší průtok nepostiženým periferním arteriálním řečištěm mozku, zatímco aterosklerotickým procesem změněné cévy nejsou schopny reagovat dilatací.

Provedení
20 minut před aplikací 99mTc HMPAO podání acetazolamidu 1g i.v., i.v. aplikace radiofarmaka v klidovém režimu, fixace hlavy proti pohybu, snímání detektorem scintilační kamery metodou SPECT.

Radiofarmakum
99mTc HMPAO

Indikace

 • vyšetření cerebrovaskulární rezervy před event. chirurgickým zákrokem při stenoze některé z hlavních větví a. carotis. interna

Kontraindikace:
viz. KI podání acetazolamidu, jinak nejsou

Příprava
není nutná

Trvání vyšetření:
cca 60 minut

Radionuklidová cisternografie

Princip
Radiofarmakum po aplikaci do subarachnoidálního prostoru v lumbální krajině volně difunduje páteřním kanálem do basálních cisteren a cisteren mozkového kmene, odkud se pak dostává do subarachnoidálního prostoru nad konvexitami hemisfér a po jejich mediální ploše až do oblasti šípového splavu. Za patologických okolností dochází k jeho refluxu do komorového systému nebo úniku píštělí. Ke zvýšení senzitivity průkazu likvorey měříme radioaktivitu tamponů (uši a nos).

Provedení
Ráno aplikace radiofarmaka lumbálně (provádí neurolog), scintigrafie se provádí za 4 - 5 hod., pak příp. hospitalizace k observaci, další scintigrafie se provádějí za 24, popř. 48 hodin po aplikaci.

Radiofarmakum
111In-DTPA

Indikace

 • komunikujícího hydrocefalu
 • podezření na nasální likvoreu či otolikvoreu
 • průchodnost shuntů po drenážní operaci

Kontraindikace
Pouze relativní - gravidita a laktace, v graviditě lze vyšetření provést pouze z vitální indikace, při laktaci nutno kojení přerušit na 24 hodin.

Příprava
Obdobně jako před lumbální punkcí, při podezření na likvoreu vhodné ORL vyšetření (vyloučení cizího tělesa, stav bubínku při susp. otorey).

Trvání vyšetření:
Doba snímkování v jednotlivých dnech cca 30–45 minut

Poznámka: Při podezření na likvoreu se odpoledne po aplikaci zavádějí tampony do nosních průduchů, event. do zevního zvukovodu (při perforovaném bubínku), v obou případech nejlépe ve spolupráci s ORL oddělením,tampony se vyjímají následující den a měří se jejich radioaktivita .

SPECT zobrazení dopaminových transportéru ve striatu pomocí ligandů značených 123 I -DaTSCAN

Princip
Zobrazení presynaptických D2 receptoru ve striatu

Provedení
Po i.v. aplikaci 123 I Ioflupanu DATSCAN provádíme za 3 hodiny snímkování.

Radiofarmakon: 123 I - DaTSCAN

Indikace

 • diff. dg. extrapyramidalni symptomatologie - Parkinsonova choroba od onemocnění ze skupiny Parkinson +

Kontraindikace
Absolutní kontraindikací je gravidita a nemožnost spolupráce s nemocným, dále alergie na jod!!!

Relativní kontraindikací je laktace - kojení je nutno přerušit na 3 dny.

Příprava
1 hod před aplikací radiofarmaka možná blokáda štítnice p.o. podáním Chlorigenu

Trvání vyšetření
asi 45–50 minut po aplikaci (SPECT)

Radiační zátěž
Radiační zátěž je srovnatelná se standardním RTG vyšetřením, ze scintigrafických metod je zátěž přibližně stejná jako při vyšetření skeletu.

Hodnotí se
- vychytávání basálními ganglii
- symetrie
- semikvantitaivní hodnocení- pomocí indexů – poměr aktivity struktur striga k aktivitě referenčního pozadí

VYŠETŘENÍ

VYŠETŘENÍ ENDOKRINNÍHO SYSTÉMU

Scintigrafie štítné žlázy

Princip
I.v. podané radiofarmakon se akumuluje v buňkách štítné žlázy v závislosti na distribuci funkční tkáně.
Provedení: Po aplikaci radiofarmaka s odstupem asi 30 minut provedeme snímkování oblasti štítné žlázy, následně možno doplnit SPECT.

Radiofarmakum
99mTc – pertechnetát

Indikace

 • posouzení rozložení funkční aktivity ve štítné žláze
 • hyperthyreosa
 • funkční autonomie štítné žlázy
 • thyreoiditis
 • karcinom štítné žlázy
 • ektopie štítné žlázy
 • STE k ověření reziduí parenchymu štítnice
 • určení velikosti, tvaru a polohy štítnice, průkaz retrosternální strumy

Kontraindikace
Pouze relativní - gravidita a laktace, v graviditě lze vyšetření provést pouze z vitální indikace, při laktaci nutno kojení přerušit na 24 hodin.

Příprava
Dle možnosti vysadit minimálně 3 dny thyreostatika, minimálně 1 měsíc thyreoidální hormony, minimálně 3 měsíce jodové preparáty a Cordarone tbl.

Trvání vyšetření
Snímkuje se asi 30 minut po aplikaci, vlastní snímání pak trvá několik minut.

Poznámka: V případě suspicia na autonomní adenom možno doplnit supresní test pro potvrzení event.vyloučení autonomie.

Radiační zátěž
Srovnatelná se standardním rtg vyšetřením

Scintigrafie příštitných tělísek

Princip
Jde vlastně o tzv. subtrakční scintigrafii, která je založena na principu počítačového odečtení scintigrafického obrazu štítné žlázy po aplikaci 99mTc-pertechnetátu od sumačního obrazu štítné žlázy a příštitných tělísek po podání 99mTc–tetrofosminu.

Provedení
Zahajujeme podáním 99mTc-tetrofosminu a za 10 minut snímkujeme oblast krku, následně provádíme snímkování za 60 minut, následně aplikujeme pertechnetát a provedeme scintigrafii štítnice, obraz uložíme do paměti, následně pomocí počítače odečteme příslušené obrazy, možno doplnit i vyšetření SPECT/CT.

Radiofarmakon: 99mTc-pertechnetát + 99mTc- tetrofosmin

Indikace

 • podezření na adenom či hyperplasii příštitného tělíska
 • podezření na ektopické uložení tělíska
 • radiačně navigovaná parathyreoidektomie

Kontraindikace: relativní gravidita a laktace

Příprava: není nutná

Trvání vyšetření: cca 3 hodiny

Poznámka: Nutná spolupráce pacienta (identická poloha krku při obou snímáních), nutno sundat před snímkováním SPECT/CT náušnice a řetízky.

Radiační zátěž
Srovnatelná se standardním rtg vyšetřením

Scintigrafie dřeně nadledvin (scintigrafie MIBG)

Princip
Radiofarmakon jako analog noradrenalinu a guanetidinu se po i.v. podání dostává do buněk dřeně nadledvin, kde se hromadí v sekrečních granulech.

Provedení
Po i.v. aplikaci radiofarmaka provádíme planární snímky (příp. SPECT, SPECT/CT) na oblast hrudníku a břicha, a to za 2 a 24 hodin, doplňujeme i celotělové zobrazení WB (metastázy).

Radiofarmakon: 123 I – metajodbenzylguanidin (MIBG)

Indikace

 • feochromocytomu
 • u dětí též dg. neuroblastomu
 • detekce endokrinně funkční ektopické tkáně nadledvin

Kontraindikace
Těhotenství a laktace – laktace, v graviditě lze vyšetření provést pouze z vitální indikace, při laktaci je nutné kojení přerušit. Vzhledem k radiační zátěži je nutno pečlivě zvážit indikaci vyšetření u osob mladších 18 let.

Příprava
Je-li to možné, je nutné vysadit 48 hodin před vyšetřením perorální kontraceptiva, inhibitory syntézy steroidů kůry nadledvin, kortikosteroidy.
Před vyšetřením 1 den podat 2 tbl Chlorigenu k blokaci štítné žlázy, následně v den vyšetření a den po vyšetření.

Trvání vyšetření: 30–90 minut v každý vyšetřovací den

Radiační zátěž
Vzhledem k vyšší radiační zátěži nutno vyšetření u každého pacienta konzultovat individuálně a provést přípravu k vyšetření v součinnosti s indikujícím lékařem.

VYŠETŘENÍ

SCINTIGRAFIE SKELETU A KOSTNÍ DŘENĚ

Scintigrafie skeletu

Princip
Po i.v. aplikaci radiofarmaka se nám zobrazují místa čerstvé kostní přestavby ve skeletu nejrůznější etiologie. Osteotropní radiofarmakum se vychytává v kostech (vazba na anorganickou kostní matrix) a zobrazuje míru kostní přestavby (osteoblastické aktivity).

Provedení
Po i.v. aplikaci radiofarmaka se s odstupem 2–4 hodin provede celotělová scintigrafie skeletu, v případě potřeby se doplňuje SPECT, ev. SPECT/CT. Variantou je třífázová scintigrafie skeletu, kde kromě rozložení radiofarmaka ve skeletu za 2–4 hodiny se snímá perfúze ihned po aplikaci RF a krevního poolu – druhá fáze za 10 minut po aplikaci radiofarmaka. Třífázová scintigrafie skeletu se využívá u zánětlivých onemocnění.

Radiofarmakum
99mTc-metylendifosfonát (MDP), HDP (oxidronát)

Indikace

 • detekce nádorového postižení skeletu – primární kostní tumory
 • časný průkaz metastáz maligních onemocnění do skeletu (předchází RTG pozitivitu o 3–6 měsíců) a jejich sledování v časových intervalech
 • detekce traumatických kostních změn – potvrzení dg. fraktur při nejasném RTG nálezu, rozlišení starých a čerstvých lézí
 • včasná dg. osteomyelitid při nejasném RTG nálezu
 • včasná dg. a monitorování Perthes
 • degenerativní onemocnění kloubů
 • vertebrogenní algický syndrom („low back pain“)
 • u všech podezření na možné postižení skeletu

Kontraindikace
Relativní – gravidita a laktace, při laktaci je vhodné přerušit kojení dítěte na 12 hodin.

Příprava
Dobrá hydratace, před vlastním vyšetřením vyprázdnění močového měchýře.

Provádíme následná vyšetření skeletu:

 • celotělová scintigrafie skeletu („whole body“), event. statická scintigrafie axiálního skeletu
 • statická scintigrafie skeletu cílená – dle specifických požadavků lékařů
 • třífázová scintigrafie skeletu – u dg. chorob z povolání, u susp. chronických osteomyelitid
 • tomografické vyšetření metodou SPECT, SPECT/CT, toto vyšetření indikuje dle nálezu při planární scintigrafii lékař ONM

Trvání vyšetření: cca 3–4 hodiny

Poznámka: U čerstvého traumatu má scintigrafie smysl až po 3–5 dnech od úrazu.

Radiační zátěž: srovnatelná se standardním rtg vyšetřením

Scintigrafie kostní dřeně

Princip
Vyšetření provádíme pomocí monoklonálních protilátek proti granulocytům, využívá se skutečnosti, že granulocytů je v kostní dřeni 50 - 100x více než v periferní krvi.

Provedení
Stanovení HAMA protilátek před opakovaným vyšetřením touto metodou, vyšetření provádíme nalačno, u diabetiků nutno zachovat režim, hodinu před vyšetřením Dithiaden p. os. Intravenózní aplikace značených protilátek proti granulocytům (provádí lékař ONM), za 4 hodiny celotělové snímkování a následně cílené snímkování metodou SPECT ev. statické scintigramy.

Indikace

 • detekce metastatického postižení u onkologických onemocnění, při nejasných nálezech při scintigrafii skeletu
 • lokalizace fokálních postižení kostní dřeně u zánětů, fokální neoplasie, avaskulární nekrozy
 • stanovení rozsahu postižení kostní dřeně u difúzních hematologických onemocnění
 • zhodnocení rozložení kostní dřeně před event. biopsií
 • stanovení dřeňového útlumu po radio či chemoterapii

Kontraindikace
Relativní – gravidita a laktace, vyšetření nelze provést při přecitlivělosti na antigranulocytární protilátku (tato je vzácná a vyskytuje se při opakovaném vyšetření), nutno pečlivě zvažovat indikaci u osob mladších 18 let.

Příprava
1 hod před vyšetřením 1 tbl. Dithiadenu p. os.

Trvání vyšetření: cca 5 hodin

Poznámka: Indikaci vhodné konzultovat s lékařem ONM.

Radiační zátěžsrovnatelná s rtg vyšetřením

VYŠETŘENÍ

SCINTIGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA NÁDORŮ

Scintigrafie 111In – pentetreotidem OCTREOSCAN

Princip
Značený analog somatostatinu se vychytává na somatostatinových receptorech a umožňuje zobrazit tkáň, která tyto receptory obsahuje – především tumorů neuroendokrinního původu.

Provedení
Po aplikaci radiofarmaka 111In pentetreotid s odstupem 4, 24, ev. 48 hodin provádíme celotělovou scintigrafii a následně ev. SPECT nebo SPECT/CT na oblasti zájmu.

Radiofarmakum111In pentetreotid (OCTREOSCAN)

Indikace

 • detekce ložisek s expresí somatostatinových receptorů
 • tumory APUD systému:
 • gastroenteropankreatické nádory gastrinom, VIPom, Insulinom, glukagonom
 • paragangliom, feochromocytom, medulární ca štítnice, neuroblastom, ganglioneurom, meningeom
 • malobuněčný ca plic

Kontraindikace:
Relativní – gravidita a laktace (při laktaci nutno přerušit na dobu asi 10 dnů), rovněž renální insuficience, vzhledem k radiační zátěži je nutno zvážit indikaci u osob mladších 18 let.

Příprava:
U pacientů léčených octreotidem je nutné přerušit terapii na 3 dny.

Trvání vyšetření
60 minut každý vyšetřovací den (2–3 dny)

Poznámka: Vzhledem k ekonomické náročnosti indikaci vhodné konzultovat s lékařem ONM.

Radiační zátěž
Odpovídající CT vyšetření

VYŠETŘENÍ

VYŠETŘENÍ LYMFATICKÉHO SYSTÉMU

Lymfoscintigrafie

Princip
Po podání koloidu o velikosti částic v nanometrech intradermálně nebo subkutánně se provádí zobrazení lymfatického řečiště a posouzení odtoku lymfy ze sledované oblasti.

Provedení
Po aplikaci radiofarmaka 99m Tc nanokoloid intradermálně nebo subkutánně do požadované oblasti (DKK, HKK) sledujeme sérii scintigramů ve sledované oblasti, zobrazujeme spádové lymfatické cesty a uzliny.

Radiofarmakum: 99mTc nanocoll

Indikace: diferenciální diagnostika edémů - průkaz poruchy odtoku lymfy

Kontraindikace: relativní - gravidita a laktace

Příprava: není nutná

Trvání vyšetření: 1,5–2 hodiny

Radiační zátěž:
Odpovídající běžnému rtg vyšetření

Scintigrafie sentinelové uzliny

Princip
Po podání koloidu o velikosti částic v nanometrech intradermálně nebo subkutánně se provádí zobrazení sentinelových uzlin a zobrazení přívodního lymfatického řečiště.

Provedení
Po aplikaci radiofarmaka 99m Tc nanokoloid do blízkosti tumoru - intradermální aplikace u maigního melanomu, peritumorózní nebo subkutánní aplikace u karcinomu prsu . Následně za 1 hodinu je zaznamenána série statických scintigramů zobrazujících spádové odtokové lymfatické cesty a depozice radiofarmaka v sentinelové uzlině.
Vyznačí se umístění sentinelové uzliny na kůži pacienta před chirurgickou intervencí.

Radiofarmakum: 99m Tc nanocoloid

Indikace

 • maligní tumory (Ca mammy, ca recta, ca vaječníku, ca dělohy, maligní melanom)

KontraindikaceRelativní kontraindikací jsou gravidita a laktace, v graviditě lze vyšetření provést pouze z vitální indikace, při laktaci je vhodné přerušit kojení na 12 hodin.

Požadujeme uvedení a označení místa tumoru a požadovaného místa aplikace.

Trvání vyšetření: 1–2 hodiny

Radiační zátěž: odpovídající běžnému rtg vyšetření

Poznámka: Asi v 5–10 % nedojde k zobrazení sentinelové uzliny.

U Ca prsu existuje jednodenní nebo dvoudenní protokol.

Jednodenní protokol u Ca prsu
- chirurg vyznačí místo aplikace
-v oddělení NM v 8 hod. aplikováno 75 MBq značeného nanocolloidu peritumorálně a 75 MBq subcutánně
- provedena masáž, pacient poučen o masáži a pohybu ramenním kloubem
- za 1 hodinu snímkování na gamakameře v přední a boční projekci
- za 3 a 4 hodiny detekce a provedení radionavigovaného operačního výkonu na operačním sále

Dvoudenní protokol u Ca prsu a melanomu

 • aplikace se provádí mezi 11. a 13. hodinou
 • aplikuje se 75 MBq nanocollu peritumorálně na místo vyznačené chirurgem, u melanomu kolem něj - subcutánně
 • dále 75 MBq subcutánně
 • provedena masáž, pacienti poučeni o masáži mammy a pohybu ramenním kloubem
 • pacienti s melanomem poučeni o tom, že by měli mít ruku nahoře, event. provádět drobné cvičení
 • za 1 hodinu po aplikaci snímek s možným vyznačením v přední a boční projekci
 • druhý den ráno mezi 8. a 9. hodinou operace na operačním sále

Scintimammografie

Princip
I.v. aplikovaný radiofarmakon je aktivním transportním mechanismem vychytáván nádorovou buňkou, kde se ukládá v mitochondriích a cytoplasmě. Množství vychytaného radiofarmaka je závislé na přítomnosti MDR-1 genu a PG proteinu. Čím více mitochondrií nádorová buňka obsahuje, tím vyšší je koncentrace radiofarmaka v nádoru a je tak odrazem metabolické aktivity nádoru.

Provedení
Radiofarmakon se aplikuje i.v. do kontralaterální končetiny, než je vyšetřovaný prs, nebo raději do dorsa DKK, poté se provádí vyšetření scintilační kamerou vleže na zádech a na břiše s různými projekcemi.

Radiofarmakon99mTc-tetrofosmin

Indikace

 • resistence v prsu o velikosti 2 cm a více při nejednoznačném nálezu na rtg mammogramu
 • palpační či sonografický nález a mammogram typu „dense breast“
 • vícečetná ložiska v prsu
 • u prokázaného karcinomu k určení stagingu (zobrazení uzlin), odpověď na chemo
 • recidivy po zevní radioterapii

Kontraindikce: kojení a gravidita

Příprava: žádná

Trvání vyšetření: cca 45 min

Radiační zátěž: nízká

VYŠETŘENÍ

SCINTIGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA ZÁNĚTU - IMMUNOSCINTIGRAFIE

Princip 
Po i.v. aplikaci značených monoklonálních protilátek proti granulocytům dochází k jejich vazbě na antigenní strukturu na povrchu granulocytů, jež se v lokalitě probíhajícího zánětu vyskytují ve zvýšené míře. Při vlastní scintigrafii pak zánětu odpovídá ložisko zvýšené depozice radioaktivity.

Provedení
Stanovení HAMA protilátek před opakovaným vyšetřením, nalačno, u diabetiků ponechat zavedený režim, hodinu před vyšetřením podat Dithiadem p. o.

Vlastní vyšetření
Aplikace i.v. radiofarmaka (provádí lékař ONM), snímkování celotělové planární, event. SPECT za 4 a 24 hodin po aplikaci radiofarmaka.

Radiofarmakum99mTc-protilátky proti granulocytům

Indikace

 • detekce zánětlivého ložiska neznámé etiologie
 • septické stavy nejasné etiologie
 • průkaz rozsahu aktivity při exacerbaci chronických střevních chorob (m. Crohn, proctocolitis)
 • průkaz ortopedických infekcí – akutní osteomyelitis či zánět po implantovaných endoprotézách


Kontraindikace
Relativní kontraindikací jsou gravidita a laktace, nutno zvažovat i indikační kritéria u pacientů mladších 18 let

Trvání vyšetření: 2 dny, každý den cca 60 minut

Radiační zátěž: srovnatelná se standardním rtg vyšetřením

Poznámka: Vyšetření nelze provést při zjištěné přecitlivělosti na antigranulocytární protilátky (tato je vzácná, vyskytuje se při opakovaném vyšetření).

TERAPEUTICKÁ APLIKACE RADIOFARMAKA - RADIAČNÍ SYNOVEKTOMIE

Radiační synovektomie

Princip
Intrakavitární aplikace radiofarmaka do kloubů, následně dochází k tzv. radiační synovektomii.

Provedení
Aplikaci radiofarmaka beta zářič provádí ortoped za přísně aseptických podmínek.

Radiofarmakon: 90Y-yttrium

Indikace

 • zánětlivé kloubní afekce

Kontraindikace: nejsou

Příprava: žádná

Trvání zákrokucca 30 minut

CENÍK

SEZNAM PLACENÝCH VÝKONŮ A SLUŽEB

Seznam placených zákroků a služeb v KNTB a.s. ke stažení zde.

Zdá se, že používáte
nepodporovaný prohlížeč

Aby Vám tato webová stránka fungovala, potřebujete moderní podporovaný prohlížeč. Pokud používáte Windows 10, máte již nainstalovaný moderní prohlížeč Microsoft Edge, který můžete použít k zobrazení tohto webu.

Microsoft Edge Logo
Microsoft Edge

Moderní prohlížeč od společnosti Microsoft

Součást Windows 10
Mozilla Firefox Logo
Mozilla Firefox

Svobodný prohlížeč se zaměřením na soukromí

Google Chrome Logo
Google Chrome

Nejpoužívanější prohlížeč na světe od Googlu

KNTB logo Budoucnost Baťovky

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.