Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Neurochirurgické oddělení

Neurochirurgické oddělení

Neurochirurgické oddělení se specializuje na diagnostiku a operativní léčení onemocnění centrálního a periferního nervového systému.


Současné přístrojové vybavení:

Operační mikroskop Zeiss NC4, kompletní instrumentace pro stabilizace páteře, mikroskopická instrumentace pro operativu mozku a míchy.
Ultrazvukový aspirátor-CUSA, navigační a peroperační ultrazvuk (2D, 3D, doppler, vysokoenergetický, barevný mod), kompletní moderní vybavení pro elektrofyziologický monitoring, telemedicina.
SonoWand pro předoperační navigaci a peroperační fůzi obrazu z MR a peroperačního ultrazvuku.

Výkony, které provádíme:

- Periferní nervová soustava

Úžinové syndromy: Sy canalis carpi otevřeně, endoskopicky biportálně
- Vertebrogenní problematika
Kompletní operativa degenerativního onemocnění C, Th, L páteře dle zvyklých indikačních kriterií.
Výhřezy meziobratlové krční, hrudní, bederní ploténky, stenosy,instability, listhesy (operace mikroskopicky, klasicky dle nálezu doplněny instrumentací zadním či předním přístupem ve všech etážích).
Miniinvazivita všech operací pomocí operačního mikroskopu a nástrojů dle Caspara, MetrX, Sextant atd.
Některé typy fixace u degenerativního onemocnění bederní páteře prováděné na našem pracovišti:
1. Otevřené - dekomprese nervových struktur, mezitělová fůze (PLIF, ALIF), transpedikulární fixace.
2. Miniinvazivní - transkutánní výkony pomocí systémů METRx, MiniPLIF, MiniTLIF (Sextant,Viper), MIDLIF, systém Facet Wedge (školící centrum pro střední a východní Evropu od roku 2007). APLD,chemonukleolysa-Discogel

- Traumata lbi a mozku
epidurální, subdurální, intracerebrální hematom fraktury lebky a spodiny lebeční (liquorea nasalis, otoliquorea, meningitis, absces mozku) s provedením plastiky base lební, impressivní fraktury lebky, defekty kalvy po předchozích poraněních, zajištěn bude kompletní management kolem traumat (ARO a intenzivní péče, monitorace ICP, příp. zevní komorová drenáž)

- Traumata páteře a míchy s míšní lezí nebo bez leze

Instrumentace pro přední, zadní a kombinované fixace páteřního sloupce v celém rozsahu. Operační léčba porotických zlomenin - transkutánní/otevřená.

- Tu páteřního kanálu a míchy

- Hydrocephalus - VP shunty

Arachnoidální cysty - cystoperit. shunt nebo přímo výkon na cystě (resekce membrány cysty)
Arnold - Chiariho malformace + syringomyelie

- Mozkové a míšní nádory
Naše oddělení se zabývá diagnostikou a léčbou kompletního spektra neuroonkologických onemocnění. Stejně jako v ostatních oblastech neurochirurgie zajišťujeme léčbu pacientů s tímto typem onemocnění i pro ostatní části Zlínského kraje (Uherské Hradiště, Vsetín, Kroměříž a Valašské Meziříčí). 

Jsme součástí onkologického centra KNTB ve Zlíně. Řešíme problematiku primárních nádorů zhoubných i nezhoubných všech typů a lokalizací (mozek, baze lební, páteř a mícha) včetně komplikací spojených s tímto typem onemocnění, jako je např. hydrocefalus, likvorea.
Dále se věnujeme terapii metastatického postižení mozku i páteře. Provádíme zároveň i operace nenádorových nitrolebních expanzí, jako jsou abscesy, arachnoidální cysty, epidermoidy.
Při jejich diagnostice a léčbě spolupracujeme s celou řadou oddělení KNTB (oddělení intenzivní péče, neurologie, onkologie, radiologie, rehabilitace, ORL oddělení při řešení adenomů hypofýzy transnazálně endoskopickou technikou a další oddělení).

Dále úzce spolupracujeme s oddělením stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce Praha a s Neurochirurgickou klinikou FN Ostrava při nutnosti neuroendoskopické intervence.

Indikace k léčbě jsou závislé na klinickém stavu pacienta a výsledku zobrazovacích vyšetření. Při indikacích postupujeme dle doporučení evropských a světových organizací zabývajících se touto problematikou. Cílem léčby je radikální odstranění nádoru s minimalizací neurologického postižení za využití všech pomocných v současnosti nám dostupných metod (funkční MR vyšetření mozku před operací ve spolupráci s oddělením radiologie, real time SONO navigace, elektrofyziologický monitoring, awake fáze operace). Délka hospitalizace pacientů je závislá na typu operace a pooperačním průběhu. Nemocný je v naší ambulanci nebo při hospitalizaci v oddělení před výkonem podrobně seznámen se všemi aspekty léčby. Po propuštění pacienty dlouhodobě sledujeme v naší ambulanci s pravidelným režimem grafických kontrol. 

V rámci problematiky se podílíme na vzdělávání sester a lékařů jiných oborů Zlínského kraje.  Vybavení operačního sálu včetně kvalitního mikroskopu, CUSA, SONO navigace, přístroj SonoWand a elektrofyziologického monitoringu umožňuje provádění složitých výkonů včetně operací nádorů baze lební.

- Cerebrovaskulární problematika:
Naše oddělení se zabývá diagnostikou a léčbou širokého spektra cerebrovaskulárních onemocnění. Tuto problematiku řeší v rámci KNTB ve spolupráci s celou řadou oddělení KNTB.
Poskytujeme komplexní péči o pacienty v širokém rozsahu. Diagnostika a léčba cévních onemocnění je zajištěna ve spolupráci s radiologem (CT, CTAg, MRAg, DSA) a neurologem (cerebrovaskulární jednotka) v nepřetržitém provozu KNTB, stejně tak jako léčba těžkých stavů v oddělení intenzivní péče v rámci ARO a JIP.
Pacient je rehabilitován pod odborným dohledem fyzioterapeuta v našem oddělení nebo později přeložen na oddělení rehabilitace KNTB. V některých oblastech spolupracujeme s odborníky ve FN Brno Bohunice, FN České Budějovice a Oddělením stereotaktické a radiační neurochirurgie v Nemocnici Na Homolce Praha. Indikace k léčbě jsou závislé na klinickém stavu pacienta a výsledku zobrazovacích vyšetření.
Při indikacích postupujeme dle doporučení evropských a světových organizací zabývajících se touto problematikou. Délka hospitalizace pacientů je závislá na typu operace a pooperačním průběhu. Nemocný je v naší ambulanci nebo při hospitalizaci v našem oddělení před výkonem podrobně seznámen se všemi aspekty léčby. Po propuštění pacienty dlouhodobě sledujeme v naší ambulanci s pravidelným režimem grafických kontrol.

Spektrum výkonů se postupně rozšiřuje. V současné době zahrnuje péči o pacienty s CMP jak ischemického typu, tak intracerebrálním krvácením. V rámci primární a sekundární prevence provádíme karotické mikroendarterektomie. Tyto výkony provádíme jak v blokové, tak celkové anestezii. V případě celkové anestézie je nedílnou součástí monitoring pacientů.
U hemoragických CMP provádíme evakuace nitrolebních hematomů, komorové drénaže.
U pacientů se subarachnoidálním krvácením provádíme klipsace aneuryzmat. Diagnostikujeme a operujeme kavernomy (nízkoprůtokové AVM) atd.
V rámci problematiky se podílíme na vzdělávání sester a lékařů jiných oborů Zlínského kraje. Vybavení operačního sálu umožňuje provádění složitých výkonů včetně operací aneuryzmat.
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn