Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Zásady správného odběru a transportu vzorků

Zásady správného odběru a transportu vzorků

Obecné zásady bezpečnosti práce s biologickým materiálem
jsou obsaženy ve Vyhlášce MZ 195/2005, kterou se upravují podmínky předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

 • Každý biologický materiál je nutno považovat za potenciálně infekční.
 • Žádanky ani vnější strana zkumavky (odběrového systému) nesmí být  kontaminovány biologickým materiálem.
 • Vzorky od pacientů s přenosnými virovými onemocněními nebo multirezistentní nozokomiální nákazou mají být viditelně označeny.
 • Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorků do laboratoře nemohlo dojít k rozlití vzorku, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku.
 • Vnitřní prostor tranportních boxů musí být pravidelně dezinfikován.
 • Materiály použité při oběru se likvidují podle předpisů jako infekční materiál.

Hlavní zásady odběru biologického materiálu pro mikrobiologická vyšetření

 
 • Odběr musí být proveden ve správnou dobu, pokud možno před začátkem ATB léčby.
 • Odběr musí být proveden ze správného místa.
 • Biologický materiál musí být odebrán do sterilních nádobek vyráběných komerčně.
 • Odběrové nádobky, zkumavky musí být zřetelně označeny.
 • Některé odběry je třeba opakovat.
 • Vzorky je třeba co nejrychleji dopravit do laboratoře a zpracovat.
 • Výtěry na tamponech je nutno zasílat v transportních půdách.

Obecné podmínky transportu biologického materiálu


 • Transport biologického materiálu k mikrobiologickému vyšetření má být co nejrychlejší.
 • Svoz biologického materiálu od externích žadatelů má být prováděn tak, aby byly dodrženy časové limity pro stabilitu vzorků.
 • Každé zdržení zmenšuje možnost úspěšné diagnostiky, zejména v případě růstově náročných bakterií.
 • Relativně nejlépe vydrží bakterie podmínky a dobu transportu v tekutém materiálu a v hemokulturách.
 • Tuhý materiál a tkáně, které mohou zaschnout, je vhodné transportovat ve sterilním fyziologickém roztoku nebo v bujonu.
 • Nejvhodnější pro déletrvaící transport je použití vatového tamponu s transportní půdou AMIES.
 • Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit transport vzorků v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vložka v létě, vytemperování boxu na pokojovou teplotu v zimě).


Skladování biologického materiálu před transportem do laboratoře

Po odebrání vzorků a jejich řádném označení jsou odběrové nádobky skladovány tak, aby byly dodrženy podmínky preanalytické fáze, které jsou určeny typem požadovaných vyšetření.

Uchování vzorku v době, kdy laboratoř není dostupná, nejdéle však do 24 hodin:
Pokojová teplota  +18°C až +22°C
bakterie na tamponu v transportním půdě AMIES
hemokultivační lahvičky + 22 °C nebo + 37°C
likvor 

Chladničková teplota +4°C až +8°C

cizorodý materiál, tekutý materiál
sputum, BAL, aspirát
moč
stolice
krev venozní - sražená krev

Chyby při odběru, skladování a transportu biologického materiálu

 
 • Nevhodné odběrové nádobky, zkumavky.
 • Zkumavky s biologickým materiálem nebyly dostatečně označeny.
 • Zkumavky s biologickým materiálem byly tímto materiálem potřísněny.
 • Prodloužení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře.
 • Biologický materiál byl vystaven přímímu slunečnímu světlu, teplu nebo mrazu.
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn