Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Projekt modernizace přístrojového vybavení onkologického centra KNTB

Projekt modernizace přístrojového vybavení onkologického centra KNTBPřístroje pořízené z peněz EU na dovybavení onkologie v KNTB slouží už přes rok

Letos v listopadu uplynuly dva roky od doby, kdy zlínská Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB), pořídila za peníze z dotací Evropské unie .. přístrojů potřebných k dovybavení pracovišťsvého onkologického centra. Přístroji bylo nutné vybavit oddělení zobrazovacích metod (dříve radiodiagnostické), plicní, hematologicko-transfuzní, lékařské mikrobiologie, klinické biochemie, patologicko-anatomické, neurochirurgické a lékárnu. Evropský fond pro regionální rozvoj poskytl na nákup téměř 71 milionů korun. To je 85 % celkových nákladů, jež činily více než 83 milionů korun. Zbývajících 15 % poskytlo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Nákupem přístrojů, které už dva roky slouží ve zmíněných odděleních, byl naplněn projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče KNTB Zlín“, registrační číslo projektu: CZ.1.06/3.2.01/01.00059.

Ve většině zmíněných pracovišť jsou přístroje využívány maximálně, v některých je využitelnost zatím menší.

Plně využívá zakoupený ultrazvuk s možností peroperačního zobrazení B-K Medical 2202-7 Pro Focus Ultra View neurochirurgické oddělení. Meziročně (2010/2011) vzrostl počet pooperačních výkonů na něm, a to následovně: tumory 68krát/65krát, kavernomy 4krát/11krát, ingtracerebrální krvácení 4krát/8krát, stenoza ACI 29krát/46krát, expanze v páteřním kanále 6krát/10krát.
Lékaři oddělení se také snaží doplnit ultrazvuk fůzi MRI zobrazení, což je novinka.
Zmíněný ultrazvuk je na základě požadavků pro udělení akreditace onkocentra součástí povinného vybavení neurochirurgického oddělení. Jeho využití na neurochirurgickém operačním sále spočívá především v peroperační navigaci při operacích mozkových nádorů i nenádorových procesů. Vedle lokalizace ložiska se používá také k peroperační orientaci v operačním poli a při kontrole radikality resekce nádorů. Vedle onkologických operací je podobným způsobem využíván při operacích mozkových abscesů a cévních lézí CNS. Vedle výše zmíněných diagnóz je ultrazvukové vyšetření rutinně využíváno při operacích intra i extradurálních expanzí v kanále páteřním.
Kromě neurochirurgického využití je důležité zmínit také anesteziologické techniky, které přístroj využívají - periferní nervové blokády a kanylace centrálních žilních vstupů. 
Hlavním přínosem tohoto přístroje je možnost „real time“ zobrazení v oblasti operačního pole, což umožňuje operačnímu týmu lepší orientaci při operaci a zvyšuje radikalitu onkochirurgických operací, zvyšuje operační komfort a bezpečnost našich operačních zákroků.  Využití sonografu je trendem v mozkové onkochirurgii.obr. 17


Celkem šest přístrojů je umístěno v oddělení zobrazovacích metod. Detektorový CT přístroj
(obr.č.11) se využívá -  mimo všeobecné použití - také pro pacienty Komplexního onkologického centra. Jednotlivá vyšetření jsou technicky zvládnuta v časově kratším intervalu, pacient je zatížen menším objemem intravenózně aplikované kontrastní látky a pro zejména onkologické pacienty je výhodou provedení vyšetření i více orgánových systémů v rámci jednoho vyšetření (např. CT hrudníku a břicha).
Nově lze na tomto přístroji provádět v rámci alternativy invazivních či více zatěžujících metod taková vyšetření jako je např. CT enteroklýza, CT virtuální endoskopie, CT angiografie, CT srdce a další.
V roce 2011 se na tomto přístroji začaly provádět CT navigované diagnostické punkce orgánů dutiny břišní a retroperitonea u onkologické diagnostiky.obr. 11


Mamograf
(obr.č. 12) - nový přístroj vysoké kvality umožnil zpřesnit a zkvalitnit diagnostiku onemocnění prsou, v současné době statisticky nejčastějšího nádorového onemocnění žen v ČR. Přístroj slouží větším dílem pro pacienty Komplexního onkologického centra, a to pro ty, u kterých je karcinom prsu nově diagnostikován, dále pro pacienty, kteří jsou sledováni pro uvedené onemocnění či pro ženy s vysokým rizikem potencionálního onemocnění zhoubným nádorem prsu. Vzhledem k tomu, že pracoviště KNTB není nařazeno mezi akreditovaná centra pro mamární screening, provádí se zde pouze diagnostická mamografie.obr. 12


Ultrazvuk
(obr.č. 13) - přístroj vysoké třídy je pro onkologické pacienty využíván jak k diagnostice nádorových onemocnění, tak i ke sledování terapeutického efektu již diagnostikovaných malignit. Zároveň přístroj umožňuje provádění biopsií či tenkojehlových aspirací právě za kontroly ultrazvuku v reálném čase - jedná se o miniinvazivní výkony, díky nimž jsme schopni zpřesnit diagnózu či povahu onemocnění a nasměrovat indikujícího lékaře k cílené léčbě.
Nově se na konci roku 2011 začaly na tomto přístroji provádět kontrastní UZ studie pro potřeby onkologických pacientů, především v oblasti vyšetření jater a ledvin.obr. 13


Pojízdný rtg přístroj
(obr.č.16) - využíván pro urgentní rentgenovou diagnostiku u pacientů v akutním stavu, u kterých nelze právě pro závažnost jejich zdravotního stavu realizovat převoz na naše oddělení k provedení standardního rtg vyšetření.obr. 16


C rtg rameno
(obr.č.15) - přístroj využívaný na operačních sálech, především v rámci neurochirurgických operačních zákroků a intervencí právě bezprostředně během těchto výkonů.obr. 15


RTG skiaskopie digitální
(obr. č.14) – přístroj využívaný pro skiaskopická vyšetření např. trávícího traktu.obr. 14


Automaty barvící a lepící
(obr.č.9) a pro barvení imunohistochemických preparátů (obr.č.10) jsou umístěny a využívány v patologicko-anatomickém oddělení. Barvící a lepící automaty jsou bezproblémové a úspěšně kompletně nahradily předchozí vybavení.obr. 9obr. 10 

Hematologicko-transfuzní oddělení bylo před dvěma lety nově vybaveno koagulometrem  a hematologickým analyzátorem. Pomocí prvně uvedeného přístroje rozšířilo oddělení vyšetřování faktorů krevního srážení a trombofilních markerů.  Hematologický analyzátor používají v oddělení k automatickému roztírání vzorku na  vyšetření diferenciálního KO.
obr. 8obr. 6


Druhým rokem pracuje s biochemickým analyzátorem – spektrofotometrem (obr. č. 2) oddělení klinické biochemie.
Přístroj využívá ke stanovení specifických proteinů, např. ceruloplazmin, haptoglobin a další. Je to přínosem v diferenciální diagnostice onemocnění jater a dalších onemocnění.obr. 2


Do oddělení lékařské mikrobiologie byly dodány následující přístroje: analyzátor PCR systém
(obr. č. 3) a Real-time PCX termocycler (obr. č. 4) a termocycler (obr. č.4). Vybavení PCR laboratoře je moderní zařízení a laboratoř je koncipována tak, aby její provoz umožňoval rutinní diagnostiku nukleových kyselin (DNA, RNA) jak humánního genomu (genetika, farmakogenomika a onkogenetika), tak i extrahumánního genomu (molekulární biologie). Jednotlivé kroky jsou postupně zaváděny na základě potřeb žadatele. Molekulárně biologický servis detekce patogenů jako jsou TBC, HSV 1, 2, VZV, CMP, CP, CT HBV včetně virové nálože, HCV včetně virové nálože, parvovirus B19 už je pravidelně poskytován a postupně připravujeme hepetitidy, detekci K-ras, detekce BRR/ABL translokací, stanovení dávky warfarinu na základě analýzy polymorfismu CyP2C9 atd.obr. 03obr. 04


Tři přístroje pořízené z dotace EU využívá plicní oddělení, a to CT navigovanou bronchoskopii
(obr.č. 18),  endobronchiální ultrazvuk (obr.č. 19), autofluoresenční bronchoskopii a elektrokauter (obr. č. 20). Zaškoleni na práci s přístroji jeou dva lékaři, kteří jsou na pracovišti denně. Vyšetřují pacienty z celého Zlínského kraje. Vyšetření usnadňují především diagnostiku bronchogenního karcinomu a metastatických procesů v plicích.obr. 18obr. 19obr. 20


Lékárna byla vybavena robotem na ředění cytostatik
a od pořízení se snaží robota využívat v maximální možné míře. Robot ulehčuje práci, je přesný. Zvyšuje bezpečnost a efektivitu práce, snižuje riziko záměny cytostatika nebo přípravy jiné dávky, než je zadané. Pokud se tak stane, příprava je vyhodnocena jako neúspěšná, na což robot důrazně upozorní, a tento roztok je zlikvidován - riziko je absolutně minimální. Při přípravě tedy odpadá lidský faktor, ovšem to neplatí při zadávání příprav. Každá příprava je řádně zaznamenána do databáze a je i dohledatelná.obr. 1
 


 

Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče KNTB Zlín“Aktuální stav realizace projektu:

Zahájení projektu: 1.4.2009
Tisková konference - představení projektu veřejnosti: 23.9.2009
Tisková konference - ukončení projektu: 19.11.2009
Ukončení projektu: 30.11.2009

Cíl projektu:

  • Zvýšení standardu vybavenosti Komplexního onkologického centra.
  • Zrychlení a především zpřesnění diagnostiky nádorových onemocnění a zkvalitnění péče o onkologické pacienty.

Popis projektu:
V rámci projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče KNTB Zlín“ byly pořízeny přístroje v celkové hodnotě 83,45 milionů korun. Evropská unie poskytla dotaci ve výši 70,9 milionů korun (85%) prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Zbylých 15% bylo uhrazeno Ministerstvem zdravotnictví ČR ze státního rozpočtu.

Novými přístroji bylo vybaveno radiodiagnostické, plicní a hematologicko-transfuzní oddělení, oddělení lékařské mikrobiologie a oddělení patologické anatomie. Pro všechna oddělení pak slouží automat na ředění cytostatik umístěný v lékárně.

Radiodiagnostickému oddělení získalo další přístroj CT, který zpřesní diagnostiku nádorových onemocnění a umožní dosud neprováděná vyšetření. Obnoven byl i mammograf. Nově bylo pořízeno digitální „C rameno“ sloužící ke kontrole operačních výkonů na sále, nový přístroj RTG skiaskopie umožňující např. skiaskopická vyšetření zažívacího traktu. Důležitým přístrojem je nový ultrazvuk, který na tomto oddělení doposud chyběl. Obnoven byl pojízdný RTG sloužící ke snímkování pacientů na jednotce intenzivní péče.

Plicní oddělení dostalo endobronchiální ultrazvuk, autofluorescenční soupravu s videobronchoskopem a navigovanou bronchoskopii. Všechny přístroje umožní zkvalitnění diagnostiky plicních nádorů.

Hematologicko-transfuzní oddělení, oddělení lékařské mikrobiologie a oddělení patologické anatomie získalo osm laboratorních přístrojů, sloužících k zpřesnění laboratorní diagnostiky.

V lékárně byl připraven speciální prostor pro umístění robota na ředění cytostatik, který nahradil z velké části dosud manuální přípravu cytostatik v nemocnici a zvýšil tím přesnost a bezpečnost celého procesu.


Představení projektu 23.9.2009

Tisková zpráva ke stažení
Prezentace projektu ke stažení


Ukončení projektu 19.11.2009

Tisková zpráva ke stažení
Prezentace projektu ke stažení – shrnutí

 Strukturální fondy EU – Integrovaný operační program


Fotogalerie


  

Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče KNTB Zlín“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


Dotace pomohla doplnit vzdělání lékařce a splnit tak podmínku k udržení KOC 

Jednou z podmínek pro udržení statutu Komplexního onkologického centra (KOC) v Krajské nemocnici T. Bati, a. s. (KNTB), ve Zlíně je potřebné personální obsazení. Patří sem také profese plně atestovaného pneumoonkologa. Ke splnění této podmínky připravuje nemocnice lékařku onkologického centra a plicního oddělení KNTB MUDr. Lenku Šiškovou, která si doplňuje vzdělání z klinické onkologie.
V rámci projektu „Vzdělávání lékařů onkologického centra“ získala KNTB neinvestiční dotaci 40.000 Kč z Fondu zdraví statutárního města Zlína. Celá částka byla použita na přípravu MUDr. Lenky Šiškové.
MUDr. Šišková absolvovala všechny předepsané kurzy IPVZ a stáže na příslušných akreditovaných pracovištích. V prosinci 2010 úspěšně složila atestační zkoušku z klinické onkologie. Tím KNTB splnila shora uvedenou nezbytnou podmínku, tj. obsazení pozice atestovaného pneumoonkologa v KOC.


18.12.2010
Karla Havlíková
tisková mluvčí KNTB

 

 

Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn