Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Nabídka NCH diagnoz, které ošetřuje NCH Zlín

Nabídka NCH diagnoz, které ošetřuje NCH Zlín

Současné přístrojové vybavení:

 

 
 
 

Výkony, které provádíme:

- Periferní nervová soustava:
Úžinové syndromy: Sy canalis carpi otevřeně, endoskopicky biportálně

                           
                                              
transpozice n. ulnaris v lokti atd.              sutury periferních nervů pod kontrolou mikroskopu v jakékoliv lokalizacitransplantace n. suralis do defektu periferních nervů

- Vertebrogenní problematika:

Kompletní operativa degenerativního onemocnění C, Th, L páteře dle zvyklých indikačních kriterií.
výhřezy meziobratlové krční, hrudní, bederní ploténky, stenosy,instability, listhesy (operace mikroskopicky, klasicky dle nálezu doplněny instrumentací zadním či předním přístupem ve všech etážích.)
Miniinvazivita všech operací pomocí operačního mikroskopu a nástrojů dle Caspara, MetrX, Sextant atd.


  1.
2. 
Extrakce výhřezu bederní ploténky pod mikroskopickou kontrolou pomocí 1. Casparovy instrumentace 2. MetrX techniky

                       
Výhřez krční ploténky                 Náhrada ploténky štěpem nebo implantátem


                           
                                                                     Funkční náhrada ploténky Mobi C

Některé typy fixace u degenerativního onemocnění bederní páteře prováděné na našem pracovišti

1. Otevřené - dekomprese nervových struktur, mezitělová fůze (PLIF, ALIF), transpedikulární fixace. 

2. Miniinvazivní - dekomprese nervových struktur, MiniPLIF, transkutánní fixace Sextant, Viper, MIDLIF

 
 
 
 

Nestabilita v bederní oblasti řešená miniinvazivní technikou stabilizace L4/5 (systém Sextant)


nahoře snímky před operací, dole snímky po stabilizaci L4/5


 


Minifixace facet - tubulární systém facet wedge
 

 

 

- Traumata lbi a mozku

epidurální, subdurální, intracerebrální hematom fraktury lebky a spodiny lebeční (liquorea nasalis, otoliquorea, meningitis, absces mozku) s provedením plastiky base lební, impressivní fraktury lebky, defekty kalvy po předchozích poraněních, zajištěn bude kompletní management kolem traumat (ARO a intensivní péče, monitorace ICP, příp. zevní komorová drenáž)


   
Epidurální krvácení                 Subdurální krvácení             Intracerebrální krvácení


- Traumata páteře a míchy s míšní lezí nebo bez leze

Instrumentace pro přední, zadní a kombinované fixace páteřního sloupce v celém rozsahu.


        
Zlomenina těla C7                     fixace náhradou a dlahou            Zlomenina L1 - fixace USS + biocement


Příklad pacienta operovaného pro nestabilní frakturu dentu C2, zároveň stav po fixaci C3-5


           
Porotická zlomenina L1                                            

Operace zlomenin v terénu osteoporózy(vertebroplastika,kyfoplastika, stenty,augmentované šrouby)

                                                                                                                        Systém VBS

Operace fraktury L1 – systém VBS
Systém Johnson Expedium a Johnson Confidence


Příklad komplexně řešené osteoporotické fraktury Th10,11, L1 a L3- Tu páteřního kanálu a míchy

- Hydrocephalus - VP shunty

Arachnoidální cysty - cystoperit. shunt, nebo přímo výkon na cystě (resekce membrány cysty)
Arnold - Chiariho malformace + syringomyelie


  
MRI                                   Peroperační sono


- Mozkové a míšní nádory

Naše oddělení se zabývá diagnostikou a léčbou kompletního spektra neuroonkologických onemocnění. Stejně jako v ostatních oblastech neurochirurgie zajišťujeme léčbu pacientů s tímto typem onemocnění i pro ostatní části Zlínského kraje (Uherské Hradiště, Vsetín, Kroměříž a Valašské Meziříčí).
Jsme součástí onkologického centra KNTB ve Zlíně. Řešíme problematiku primárních nádorů zhoubných i nezhoubných všech typů a lokalizací (mozek, baze lební, páteř a mícha) včetně komplikací spojených s tímto typem onemocnění jako je např. hydrocefalus, likvorea.
Dále se věnujeme terapii metastatického postižení mozku i páteře. Provádíme zároveň i operace nenádorových nitrolebních expanzí jako jsou abscesy, arachnoidální cysty, epidermoidy.
Při jejich diagnostice a léčbě spolupracujeme s celou řadou oddělení KNTB ve Zlíně (oddělení intenzivní péče, neurologie, onkologie, radiologie, rehabilitace, ORL oddělení při řešení adenomů hypofýzy transnazálně endoskopickou technikou a dalších oddělení).
Dále úzce spolupracujeme s oddělením stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce Praha a s Neurochirurgickou klinikou FN Ostrava při nutnosti neuroendoskopické intervence.
Indikace k léčbě jsou závislé na klinickém stavu pacienta a výsledku zobrazovacích vyšetření. Při indikacích postupujeme dle doporučení evropských a světových organizací zabývajících se touto problematikou. Cílem léčby je radikální odstranění nádoru s minimalizací neurologického postižení za využití všech pomocných v současnosti nám dostupných metod (funkční MR vyšetření mozku před operací ve spolupráci s oddělením radiologie, real time SONO navigace, elektrofyziologický monitoring, awake fáze operace). Délka hospitalizace pacientů je závislá na typu operace a pooperačním průběhu. Nemocný je na naší ambulanci nebo při hospitalizaci na oddělení před výkonem podrobně seznámen se všemi aspekty léčby. Po propuštění pacienty dlouhodobě sledujeme na naší ambulanci s pravidelným režimem grafických kontrol.
V rámci problematiky se podílíme na vzdělávání sester a lékařů jiných oborů zlínského kraje. Vybavení operačního sálu včetně kvalitního mikroskopu, CUSA, SONO navigace a elektrofyziologického monitoringu umožňuje provádění složitých výkonů včetně operací nádorů baze lební. Vybavení operačního sálu včetně kvalitního mikroskopu, CUSA, SONO navigace, přístroj SonoWand a elektrofyziologického monitoringu umožňuje provádění složitých výkonů včetně operací nádorů baze lební.
 

Obrazová dokumentace má informativní charakter zejména pro seznámení odborné veřejnosti s možnostmi našeho oddělení fungujícího v nových podmínkách KNTB ve Zlíně po dobu 3 let. Na příkladech je zde demonstrována onkologická problematika, kterou se zabývá naše oddělení. Kolektiv lékařů má nicméně bohaté zkušenosti s touto problematikou ze svých původních pracovišť (Neurochirurgická klinika FN Ostrava Poruba, Neurochirurgická klinika FNKV Praha, Neurochirurgická klinika FN Brno Bohunice). Informace budou průběžně aktualizovány.

 
 
Astrocytom gr.II operovaný na našem oddělení před operací (obr. vlevo) a pooperační kontrola MR (obr. vpravo)

 
 
 
snímky insulárního glioblastomu před operací (obr. nahoře), CT kontrola po operaci (obr. dole)

 
 
snímky glioblastomu F vlevo před operací (obr. vlevo) a kontrolní MR s odstupem po operaci (obr. vpravo)

 
 
typy meningiomů operovaných na našem oddělení meningiom falxu

 
 
konvexitární meningiom v centrální krajině vlevo (obr. vlevo) a meningiom v zadní jámě lební v úhlu přechodu sinus transversus v sinus sigmoideus (obr. vpravo)

 
 
MR obraz vestibulárního schwannomu před operací na našem oddělení - rovina axiální vlevo a frontální vpravo

 
 
MR obraz makroadenomu hypofýzy před operací (obr. vlevo) a kontrola po operaci s dekomprimovanou zrakovou dráhou (obr. vpravo)

 
 
MR obraz abscesu T vpravo před operaci (obr. vlevo) a CT kontrola po operaci (obr. vpravo)

 
 
MR obraz cholesteatomu v zadní jámě lební s propagací do IV. komory a kompresí mozkového kmene (předoperační snímky, rovina axiální vlevo a frontální vpravo)Pooperační MRI za 24 hodin (bez rezidua tumoru)

 
 
Peroperační SONO kontrola radikality resekce tumoru, obrázek vlevo - gliom vyššího stupně malignity před extirpací, vpravo kontrola radikality po částečné resekci s reziduem, které bylo doresekováno

                                                        Operace s využitím navigace SonoWand                                                   


Operační sál - Peroperační navigace tumoru mozku- Cerebrovaskulární problematika:

Naše oddělení se zabývá diagnostikou a léčbou širokého spektra cerebrovaskulárních onemocnění. Tuto problematiku řeší v rámci KNTB ve Zlíně ve spolupráci s celou řadou oddělení KNTB.
Poskytujeme komplexní péči o pacienty v širokém rozsahu. Diagnostika a léčba cévních onemocnění je zajištěna ve spolupráci s radiologem (CT, CTAg, MRAg, DSA) a neurologem (cerebrovaskulární jednotka) v nepřetržitém provozu KNTB, stejně tak jako léčba těžkých stavů na oddělení intenzivní péče v rámci ARO a JIP.
Pacient je rehabilitován pod odborným dohledem fyzioterapeuta na našem oddělení nebo později přeložen na oddělení rehabilitace KNTB ve Zlíně. V některých oblastech spolupracujeme s odborníky ve FN Brno Bohunice, FN České Budějovice a Oddělením stereotaktické a radiační neurochirurgie v Nemocnici Na Homolce Praha. Indikace k léčbě jsou závislé na klinickém stavu pacienta a výsledku zobrazovacích vyšetření.
Při indikacích postupujeme dle doporučení evropských a světových organizací zabývajících se touto problematikou. Délka hospitalizace pacientů je závislá na typu operace a pooperačním průběhu. Nemocný je na naší ambulanci nebo při hospitalizaci na našem oddělení před výkonem podrobně seznámen se všemi aspekty léčby. Po propuštění pacienty dlouhodobě sledujeme na naší ambulanci s pravidelným režimem grafických kontrol.
Spektrum výkonů se postupně rozšiřuje. V současné době zahrnuje péči o pacienty s CMP jak ischemického typu tak intracerebrálním krvácením. V rámci primární a sekundární prevence provádíme karotické mikroendarterektomie. Tyto výkony provádíme jak v blokové tak celkové anestezii. V případě celkové anestézie je nedílnou součástí monitoring pacientů.
U hemoragických CMP provádíme evakuace nitrolebních hematomů, komorové drénaže.
U pacientů se subarachnoidálním krvácením provádíme klipsace aneuryzmat. Diagnostikujeme a operujeme kavernomy ( nízkoprůtokové AVM) atd.
V rámci problematiky se podílíme na vzdělávání sester a lékařů jiných oborů zlínského kraje. Vybavení operačního sálu umožňuje provádění složitých výkonů včetně operací aneuryzmat.

Obrazová dokumentace má informativní charakter zejména pro seznámení odborné veřejnosti s možnostmi našeho oddělení fungujícího v nových podmínkách KNTB ve Zlíně po dobu 3 let.
Na příkladech je zde demonstrována cerebrovaskulární problematika, kterou se zabývá naše oddělení. Kolektiv lékařů má nicméně bohaté zkušenosti s touto problematikou ze svých původních pracovišť (Neurochirurgická klinika FN Ostrava Poruba, Neurochirurgická klinika FNKV Praha, Neurochirurgická klinika FN Brno Bohunice).
Informace budou průběžně aktualizovány.

 
 
peroperační nález u pacienta se stenózou vnitřní karotidy
(vlevo extirpace aterosklerotického plátu, vpravo po jeho odstranění)schéma karotické endarterektomie 

 
 
CT nález u pacienta s intracerebrálním krvácením
(vlevo před evakuací hematomu a vpravo kontrola po evakuaci hematomu)

   
 
obrázek techniky zasvorkování aneuryzmatu na intrakraniální cévě - obr. vlevo
těžké subarachnoidální krvácení při ruptuře aneuryzmatu na ACI - obr. vpravoCT Ag aneuryzmatu na ACI řešeného zasvorkováním na našem oddělení

 
 
MR obraz kavernomu před operací (obr. vlevo) a CT kontrola po jeho extirpaci (obr. vpravo)

 

Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn