Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Členění oddělení - ARIM

Členění oddělení - ARIM

ARIM KNTB, a.s., Zlín je tvořeno šesti úseky – anesteziologie, jednotka intenzivní resuscitační péče (ARIM I.), jednotky intenzivní péče chirurgických oborů (ARIM II. a III.), jednotka následné intenzivní péče (ARIM NIP), jednotka dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (ARIM DIOP) a ambulantní částí.


Anesteziologická část

V roce 2016 jsme zajistili anestezii či analgosedaci u 13 000 pacientů.

Poskytujeme anesteziologickou péči všem operačním oborům vyjma kardiochirurgie. Jedná se o komplikované operace břišní a hrudní chirurgie, urologické, gynekologické, neurochirurgické, ortopedické a traumatologické operace, výkony plastické chirurgie, oční operace, operace v oblasti tváře, krku a dutiny ústní, nebo epidurální analgezii v průběhu porodu. Podáváme anestezii nebo analgosedaci k bezbolestnému provádění malých operačních, diagnostických a léčebných výkonů i v nechirurgických oborech, např. při léčebných procedurách na interní klinice, endoskopiích, bronchoskopiích, na onkologii, při CT, MR nebo jiných diagnostických vyšetřeních.
       
Kromě celkové anestézie poskytujeme i různé typy svodné anestezie, od centrálních blokád v míšním kanále až po blokády periferních nervů za asistence ultrazvukové navigace při vyhledávání místa aplikace. Některé typy periferních blokád jsou již běžným standardem nabízeným u některých chirurgických výkonů. V denní praxi jsou rutinně využívány moderní metody vedení anestezie jako relaxometrie, BIS, hemodynamické monitorování nebo sledování spotřeby anestetik. Vytvoření doporučených postupů pro vedení anestezie u specifických, rizikových operací nebo vážně nemocných pacientů umožnilo zvýšit bezpečnost a kvalitu práce anesteziologů.
       
Nedílnou součástí anesteziologické péče je pooperační intenzivní sledování pacientů na dospávacím pokoji. Zde je zajišťována pooperační analgetizace a kontrola životních funkcí i případných pooperačních komplikací po dobu 2 hodin po operaci. Tato služba významně zvyšuje bezpečnost a komfort pacientů po operacích. V případě nekomplikovaného průběhu pobytu na dospávacím pokoji je pacient převezen zpět na standardní oddělení. Pacienti vyžadující pooperační péči na jednotkách intenzivní péče jsou z operačního sálu překládáni přímo na příslušná pracoviště.
        
V roce 2015 byla založena trvalá služba léčby akutní a pooperační bolesti (APS), která je nejvhodnějším prostředkem k zajištění kvalitní organizace analgetické terapie v KNTB. Nabízí nepřetržitý konzultační servis pro zdravotníky všech oborů a stará se o pacienty se zvláštními analgetickými metodami. Lékař APS je zván jako konziliář APS ke složitějším případům nebo komplikacím léčby. Po dohodě s ošetřujícím lékařem navrhuje strategii léčby pooperační bolesti. Výsledkem je vyšší spokojenost pacientů, nižší četnost komplikací vyplývající z neléčené pooperační bolesti.
 
Jednotka intenzivní resuscitační péče (ARIM I.)
        
Poskytuje vysoce specializovanou komplexní resuscitační péči. Na lůžkové oddělení přijímáme pacienty po těžkých (nejčastěji dopravních) nehodách, nemocné s dechovou nedostatečností způsobenou zápalem plic, chronickou bronchitidou, astmatem, nemocné po úrazech hlavy, po cévních mozkových příhodách s bezvědomím, nemocné se srdečním selháváním, po srdečním infarktu, po kardiopulmonální resuscitaci, v septickém šoku a v neposlední řadě i po náročných a komplikovaných operačních výkonech.
        
Materiální a přístrojové zázemí ARIM I. je v evropském měřítku na vysoké úrovni. Odborné kvality personálu (lékařů i NLZP) splňují přísná měřítka a nároky na práci na resuscitačním oddělení vyššího typu, které plní mimo jiné úlohu konzultačního pracoviště pro oddělení ARO jiných zdravotnických zařízení a řeší komplikované případy selhávání vitálních funkcí pacientů. ARIM I. je vybaveno speciálními resuscitačními lůžky a dýchacími přístroji s možností invazivní i neinvazivní umělé a podpůrné plicní ventilace. Mimo standardní monitorování jsme schopni monitorovat také nitrolební a nitrobřišní tlak, krevní oběh a srdeční funkce přístroji pro invazivní i neinvazivní monitoraci hemodynamiky nebo mozkové funkce elektroencefalograficky. Při selhání ledvin nahrazujeme jejich funkci kontinuální hemodiafiltrací nebo intermitentní dialýzou. Rutinním postupem je komplexní ultrazvuková diagnostika v intenzivní péči. Ve spolupráci s Interní klinikou provádíme mechanickou podporu oběhu intraaortální balonkovou kontrapulzací. Oddělení je vybaveno přístroji pro bronchoskopii, analýzu krve (POCT - point-of-care testing), pro vyšetření krevní srážlivosti metodou trombelastografie, přístrojově je zabezpečeno dávkování léků a tekutin. Ve spolupráci s fyzioterapeuty je zajištěna rehabilitační péče o kriticky nemocné pacienty.
O nemocné se stará tým lékařů - intenzivistů a zvláště vyškolených zdravotních sester. Péče je tak náročná, že téměř každý pacient vyžaduje plnou pozornost jedné sestry po celých 24 hodin. Mimo léčebné postupy, rehabilitaci a umělou výživu je součástí léčby analgosedace, kdy si nemocný neuvědomuje plně tíži svého stavu, nevnímá bolest, ale přesto dokáže s ošetřujícím personálem spolupracovat. V nejlepším případě nemá pacient ani po dlouhodobém pobytu v resuscitační péči žádné negativní vzpomínky nebo si pobyt nepamatuje. Na oddělení probíhá ošetřovatelská péče podle konceptu bazální stimulace, kdy jsou částečně do péče o pacienty zainteresováni příbuzní.
        
Velkou výzvou pro lékaře ARIM je práce v rámci Traumatologického centra, což přináší nutnost zajištění nových léčebných postupů a přístrojového vybavení. Vysoká erudice a zkušenosti lékařů vedou k rychle rostoucí vědecké a publikační aktivitě. Personál oddělení se podílí na postgraduální výuce lékařů i NLZP formou ústavních seminářů. Personál ARIM zajišťuje kardiopulmonální resuscitaci pro celou nemocnici a také periodické školení v resuscitaci pro zaměstnance KNTB.
        
Návštěvy jsou po předchozí domluvě s ošetřujícím lékařem možné kdykoliv mimo noční hodiny. Prosíme však o dodržování návštěvní doby denně od 14.00 do 16.00 hodin.
 
Jednotky intenzivní péče chirurgických oborů (ARIM II., ARIM III.)

ARIM II. a ARIM III. jsou oddělení intenzivní péče určené pro pacienty všech operačních oborů v KNTB, kteří vyžadují podporu a stabilizaci orgánových funkcí v souvislosti s operačním výkonem, těžkými úrazy, komplikovanými porody apod. Staráme se o pacienty z chirurgie, traumatologie, urologie, ortopedie, neurochirurgie, gynekologie, stomatochirurgie a ORL. Oddělení poskytují nejen intenzivní monitoraci životních funkcí, ale také podporu činnosti srdce a oběhu, umělou plicní ventilaci, intenzivní výživu, péči o rány nebo rehabilitaci kriticky nemocných. Centralizovaná intenzivní péče představuje celosvětový trend, umožňuje nepřetržitou intenzivní péči o kritické pacienty, kdy vyškolený personál je v neustálém kontaktu s nemocnými.
 
Jednotky mají podobu boxového systému, což znamená, že každý pacient je podle své diagnózy umístěn buď do samostatného proskleného boxu, nebo do 2-3 lůžkového boxu. Toto rozdělení má velký význam pro soukromí pacientů a hlavně pro minimalizaci rizika přenosu infekce mezi pacienty. Tomu přispívá i systém klimatizace, kdy je vzduch z každého boxu automaticky filtrován a čištěn. Součástí vybavení oddělení jsou čtyři přístroje pro umělou plicní ventilaci, defibrilátory, přístroj pro měření funkce srdce a další množství pomůcek pro dechovou rehabilitaci, podávání výživy apod. Lůžka jsou vybavena monitory životních funkcí, jsou elektricky nastavitelná, jejich samozřejmou součástí jsou antidekubitní a polohovací pomůcky. K dalšímu vybavení patří elektronické pumpy pro přesné dávkování infuzních roztoků a výživy a 2 až 3 dávkovače pro kontinuální podávání nezbytných léků.
 
Návštěvní hodiny: 14.00 - 16.00, po dohodě s ošetřujícím lékařem i v jiný čas. ARIM II. - tel.: 577 552 579, ARIM III. - tel.: 577 552 379.
 
Jednotky následné a dlouhodobé intenzivní péče (ARIM NIP, ARIM DIOP)

ARIM NIP zajišťuje vysoce specializovanou intenzivní lékařskou a ošetřovatelskou péči pacientům, u kterých došlo ke stabilizaci stavu po kritickém onemocnění. Oddělení je vybaveno přístroji pro kontinuální monitoraci vitálních funkcí, ventilačními přístroji, elektrickými polohovacími lůžky, antidekubitními matracemi, polohovacími pomůckami a přístroji pro přesné dávkování léků a infuzních roztoků. O nemocné se stará tým lékařů - intenzivistů a zvláště vyškolených zdravotních sester, každý pacient vyžaduje plnou pozornost personálu po celých 24 hodin. Mimo léčebné postupy, ošetřovatelskou péči a výživu je součástí péče intenzivní rehabilitace. Na oddělení probíhá ošetřovatelská péče podle konceptu bazální stimulace, jejímž cílem je pomoci pacientovi zvládnout co nejlépe složité období hospitalizace a podporovat jeho individuální vývoj, přičemž se snažíme do péče zapojit i nebližší příbuzné našich pacientů. Podrobnější informace o metodě Vám ochotně sdělí ošetřující lékaři a sestry.
 
Návštěvy na ARIM NIP jsou povoleny s ohledem na provoz oddělení, doporučená doba návštěv
je 14.00 – 16.00 nebo po dohodě s ošetřujícím lékařem i v jiný čas.
Tel. 577 552 081, 577 552 091, 577 552 093.
       
ARIM DIOP je určeno pro pacienty, kteří vyžadují dlouhodobější léčbu a rehabilitaci po stabilizaci kritického stavu a jejichž stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, ale stále je nutná intenzivní ošetřovatelská péče o dýchací cesty. Naše oddělení je vybaveno přístroji pro kontinuální monitoraci vitálních funkcí, elektrickými polohovacími lůžky, antidekubitními matracemi, polohovacími pomůckami a přístroji pro přesné dávkování léků a infuzních roztoků. Cílem poskytované péče je zajištění přechodu pacientů z resuscitačn a intenzivní péče do zařízení následné péče (LDN) či domácí péče. Odborné kvality personálu (lékařů i NLZP) jsou na vysoké úrovni, kvalita péče na NIP a DIOP snese ta nejpřísnější měřítka.
       
Návštěvy na ARIM DIOP jsou povoleny s ohledem na provoz oddělení, doporučená doba návštěv
je 14.00 – 16.00 nebo po dohodě s ošetřujícím lékařem i v jiný čas.
Tel. 577 552 066
 

Ambulantní úsek ARIM

Součástí ambulantní složky ARIM jsou dvě anesteziologické ambulance a ambulance pro léčbu bolesti.     
                               
Ve dvou anesteziologických ambulancích je zajišťováno předanestetické vyšetření, které je součástí komplexní péče před anestezií a operací. Úlohou anesteziologické ambulance je zhodnotit předoperační stav pacienta, posoudit rizika anestezie, doporučit doplnění vyšetřovacích metod a stanovit anesteziologický postup. Nedílnou součástí je podrobné informování pacienta o anestézii a jejích rizicích a zajištění podpisu informovaného souhlasu s anestezií. Základní podmínkou kvalitní a bezpečné anestezie je informovaný pacient, který prošel nejen předoperační přípravou na chirurgickém oddělení či ambulanci, ale i vyšetřením na anesteziologické ambulanci. Předanestetické vyšetření s podepsáním informovaného souhlasu je nezbytné i z právního hlediska.
Předoperační vyšetření provádí praktický lékař nebo internista, mohou se na něm podílet i specialisté jiných oborů. Po kompletaci všech vyšetření je nutné jejich posouzení anesteziologem, který zhodnotí anesteziologické a perioperační riziko a případně doporučí další doplňující vyšetření a opatření k minimalizaci anesteziologických a perioperačních komplikací. Lékař navrhne vhodný druh anestezie a poučí o průběhu anestezie, což pacient stvrdí svým podpisem v informovaném souhlasu s anestezií a podpisem anesteziologického dotazníku, který si pacient přinese již vyplněný – viz odkaz Dokumenty ke stažení.
Ambulance zajišťuje rovněž konziliární službu u lůžka pacienta.

Jak se objednat

Do anesteziologické ambulance Vás objedná sestra nebo lékař oddělení, které Vás objednává nebo přijímá k operačnímu či diagnostickému výkonu. Ambulanci je možno navštívit až po provedení předoperačního vyšetření - přijímajícím lékařem, praktickým lékařem, internistou či dalšími specialisty podle doporučení lékaře indikujícího operační či diagnostický výkon.
Prosíme o dochvilnost v určený čas, aby nedocházelo k prodlužování čekací doby.

Ambulance jsou ve 3. etáži budovy 23 a v budově očního oddělení.
Ordinační doba je Pondělí – Pátek 7.45 – 15.00 hodin. Pacienti anesteziologické ambulance jsou vyšetřeni podle pořadí elektronického vyvolávacího zařízení. Pro pacienty anesteziologické ambulance je vyhrazena možnost osobně nebo telefonicky dohodnout přesný čas ošetření v odpoledních hodinách bez čekací lhůty. Kontakt: 577 552 619, 577 552 542, email: anesteziologickaamb@bnzlin.cz
 
Ambulance pro léčbu chronické bolesti zajišťuje diagnostiku a léčbu chronických bolestivých stavů, která trvá déle než 3 měsíce a je primárně již ošetřena příslušným specialistou, kdy v popředí převládá stálá nebo opakovaná silná bolest nedostatečně reagující na zavedenou základní léčbu. Je poskytována především symptomatická léčba bolesti pomocí farmakoterapie, invazivních metod, akupunktury a psychoterapie. Realistickým cílem léčby je celkový útlum především klidových bolestí, zlepšení pohyblivosti a umožnění denních aktivit, ideálně s návratem k běžnému režimu a zlepšení kvality spánku, který je rušen bolestí. Spektrum pacientů tvoří především bolestivá degenerativní onemocnění pohybového aparátu (80%), neuropatické bolesti, bolesti hlavy, nádorová bolest a paliativní léčba. Stavy naopak nepatřící do působnosti našeho pracoviště jsou akutní bolest bez základního ošetření příslušným specialistou. Léčba je multioborová, konzultována s dalšími specialisty KNTB. Ambulance léčby bolesti ARIM KNTB patří mezi pracoviště II. typu. Pracuje zde pět anesteziologů s atestací v oboru algeziologie. Pracoviště disponuje dvěma ambulancemi pro ordinace, stacionářem s šesti lůžky, je intenzivně rozvíjena multioborová spolupráce s onkology, psychiatry, neurology a fyzioterapeuty. Ambulance poskytuje i konziliární služby v rámci KNTB.

Intervenční techniky v léčbě chronické bolesti prováděné na našem pracovišti:
  • aplikace do trigger pointů
  • blokády somatických nervů (regionální)
  • neuroaxiální blokády - epidurální aplikace lokálních anestetik a kortikoidů
  • blokády sympatiku (dočasné i trvalé RF sympatektomie)
  • intervenční postupy pro nádorovou bolest (blok ggl. coeliacum, ggl. impar)
  • topická aplikace některých specializovaných preparátů (kapsaicin)

Unikátní metodou jsou prováděné radiofrekvenční techniky:
  • RF facetové denervace (indikací jsou axiální bolesti zad u spondylartóz)
  • PRF dorzálních kořenových ganglií (kořenové neuropatické bolesti)
  • RF sympatektomie (ICHDKK, Raynaudův sy)
  • PRF periferních nervů (periferní neuropatická bolest)

Zajišťujeme infuzní terapii při akutních i chronických stavech.

Jak se objednat
Do ambulance léčby bolesti je nutno se předem objednat na telefonním čísle 577 552 484, ambulance je umístěna v přízemí 21. budovy.  

Ordinační doba
Pondělí
MUDr. Jaroslav Minařík
7:00 - 15:30
Úterý
MUDr. Barbara  Melicharová
7:00 - 15:30
Středa
MUDr. Jaroslav Minařík
7:00 - 15:30
Čtvrtek
MUDr. Alena Malíková
7:00 - 15:30
pátek
MUDr. Miroslav Šopík
7:00 - 15:30
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn