Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Poučení dárce krve

Poučení dárce krve

I. OHROŽENÍ PŘÍJEMCE KREVNÍ TRANSFUZE

Léčba krví a krevními složkami přináší příjemci transfuze riziko přenosu infekční choroby od dárce krve. Krví přenosných infekcí je celá řada, z praktického hlediska jsou však nejvýznamnější infekční žloutenka typu B, infekční žloutenka typu C a AIDS.

 

Riziko přenosu infekce se snažíme snížit:
1. výběrem vhodného dárce
2. vyšetřením odebrané krve

 
VÝBĚR DÁRCE

Riziko výskytu nemoci přenosné krví trvale nebo dočasně zvyšuje například:
 • rizikové sexuální chování
 • pohlavní styk s osobou infikovanou HIV nebo nemocnou AIDS
 • střídání náhodných sexuálních partnerů
 • pohlavní styk mezi muži (platí i pro sexuální partnerku tohoto muže)
 • pohlavní styk provozovaný pro peníze nebo drogy (prostituce)
 • pohlavní styk s osobou provozující prostituci
 • pohlavní styk s osobou, která užívá injekční drogy
 • úzký kontakt s nemocným s infekční žloutenkou (společná domácnost, sexuální kontakt)
 • výskyt Creutzfeldt-Jacobovy nemoci a jejích variant (vCJD = BSE, TSE) v rodině
 • pobyt ve Velké Británii a Francii (nad šest měsíců) v letech 1980-1996 (pro teoretické riziko variantní Creutzfeldt-Jacobovy nemoci); podání transfuze ve Velké Británii po roce 1980
 • tetování, propichování uší, body piercing, akupunktura apod
 • potřísnění sliznice nebo poraněné kůže infekčním materiálem
 • endoskopické vyšetření (např. žaludku, střev, močových a dýchacích cest)
 • transfuze (podání transfuzního přípravku)
 • léčba přípravky lidského původu, např. pro růstové a vývojové poruchy (lidský růstový hormon)
 • operace
 • neurochirurgický výkon s použitím štěpu tvrdé mozkové pleny, transplantace rohovkytransplantace s použitím štěpu zvířecího původu, transplantace s použitím tkáně nebo buněk lidského původu
 • pobyt v nápravném zařízení (vězení)
 • léčba nebo sledování pro pohlavní chorobu
 • toxikomanie a alkoholismus
 • užívání injekčních drog, steroidů nebo hormonů nepředepsaných lékařem (i v minulosti)

Máte právo klást otázky týkající se odběru a právo kdykoliv od odběru ustoupit.
V případě pochybností se poraďte s lékařem transfuzního oddělení nebo přistupte k samovyloučení.
Pokud si uvědomíte, že by Vaše krev mohla ohrozit příjemce transfuze, od odběru odstupte nebo o této skutečnosti informujte pracovníky transfuzního oddělení či odběrového střediska.DALŠÍ RIZIKA


Příjemce transfuze může být ohrožen i některými léky, které dárce užívá nebo užíval. Dlouhodobě jsou z dárcovství vyřazeni lidé, kteří užívají některé léky (tablety, injekce) na léčbu akné, lupénky, vypadávání vlasů, zbytnění prostaty apod. - isotretinoin (např. Accutane, Roaccutane), etretinat (např. Tegison, Tigason), acitretin (např. Neotigason), finasterid (např. Finex, Penester, Propecia, Proscar).
Riziko přenosu infekce zvyšuje pobyt v některých zemích. Za rizikový se považuje dlouhodobý pobyt v tropických zemích, v zemích s výskytem malárie, Chagasovy choroby, horečky Q, pobyt v zemích se zvýšeným výskytem infekčních nemocí (např. infekční žloutenky aj.).

Rizika pro příjemce snižuje:


1. neplacené dárcovství - riziko přenosu infekčních nemocí je nižší, pokud není dárce motivován přímým finančním prospěchem.
Proto dáváme přednost neplacenému dárcovství

2. pravidelné dárcovství - riziko přenosu infekčních nemocí na příjemce je nižší, pokud je dárce vyšetřován opakovaně. Proto se obracíme na dárce krve s výzvou, aby krev darovali pravidelně

VYŠETŘENÍ ODEBRANÉ KRVE


Kromě vyplnění předodběrového dotazníku, laboratorní kontroly a vyšetření zdravotnickým pracovníkem (pohovor) vyšetřujeme každou krev (plazmu, krevní destičky) odebranou k výrobě transfuzních přípravků na přítomnost známek infekce:
• HBV (žloutenka B)        • HIV (původce AIDS)
• HCV (žloutenka C)        • syfilis (lues, příjice)

I přes uvedený způsob vyšetření nejsme schopni zaručit příjemci krve naprostou bezpečnost (např. proto, že test může být založen na průkazu protilátek a dárci může „trvat“ několik týdnů, než protilátku po „nakažení“ vytvoří). Spolupráce s dárcem a naprostá důvěra má tedy zásadní význam. V případě nevyhovujících výsledků laboratorních vyšetření budete o nich informováni.
Průkaz infekce dárce HIV, HBV, HCV nebo jiných závažných krví přenosných infekcí jsou důvodem vyloučení dárce z dalšího dárcovství.
Údaje o zdravotním stavu dárce uchováváme v jeho dokumentaci a při zachovávání zásad lékařského tajemství poskytujeme část z nich do Národního registru transfuzní služby.
Vám odebraná krev a její složky budou použity pouze v případě, že budou vyhovovat požadavkům na jejich bezpečnost a jakost.

II. RIZIKO PRO DÁRCE KRVE

ODBĚR KRVE ČI KREVNÍCH SLOŽEK NE ZCELA ZDRAVÉMU DÁRCI

Odběr krve či krevních složek může poškodit ne zcela zdravého dárce, proto děláme základní vyšetření, která slouží ke všeobecnému posouzení zdravotního stavu dárce.
Všechny abnormální nálezy jsou dárci oznámeny. Za dočasné nebo trvalé vyřazení z dárcovství odpovídá lékař transfuzního zařízení. O důvodech dočasného nebo trvalého vyřazení z dárcovství je dárce informován.

NEŽÁDOUCÍ REAKCE NA ODBĚR

Jako nežádoucí reakce na odběr (komplikace) se může objevit:

 • krevní výron, modřina (špatný vpich, krvácení do podkoží po vpichu), riziko této komplikace lze snížit řádným stlačením místa vpichu po odběru
 • celková reakce, mdloby, které jsou způsobeny ne dost rychlým přizpůsobením krevního oběhu změnám při odběru nebo nepřiměřenou psychickou reakcí. Ke mdlobě dochází nejčastěji u dárců hladovějících, „uhoněných“ a při příliš rychlém opuštění odběrového křesla
 • u přístrojových odběrů (např. plazmaferéze), kde je krev mimotělně míchána s protisrážlivým roztokem, může dojít vlivem kolísání hladiny vápníku k drobným svalovým záškubům (obvykle trnutí jazyka, mravenčení rtů apod.), pokud by nebyl vápník podán nebo rychlost odběru upravena, mohlo by dojít i k větším křečím; důležité je, aby dárce byl řádně poučen a hlásil již první příznaky (zcela výjimečně by mohlo dojít k podobným komplikacím i z jiných příčin, zásady jejich prevence i průběh jsou obdobné)
Všechen materiál používaný k vlastnímu odběru krve i k odběru krve k laboratornímu vyšetření je zásadně k jednorázovému použití.
Žádné riziko přenosu jakékoliv krví přenosné infekce na dárce nehrozí!


III. PRÁVA DÁRCE
Dárce má právo:

 • kdykoliv změnit své rozhodnutí o darování krve a odstoupit od odběru
 • klást dotazy ohledně dárcovství krve a okolností odběru
 • na informace o významu dobrovolného a neplaceného dárcovství
 • na podrobné vysvětlení metody a typu odběru krve nebo jejích složek včetně možných rizik spojených s odběrem
 • na podrobné vysvětlení důvodů, které brání darování krve či krevní složky pro možné ohrožení zdravotního stavu dárce nebo možné ohrožení zdraví příjemce transfuzního přípravku z nich vyrobeného
 • vědět o způsobech předodběrového vyšetření (laboratorního a klinického) a o povinných vyšetřeních, kterým je podrobena darovaná krev
 • vědět, jaké jsou možnosti dalšího zpracování a využití krve a krevních složek
 • na informaci o tom, že odebraná krev a její složky budou použity uvedeným způsobem, jen pokud splní kritéria bezpečnosti a jakosti
 • na informace o svém zdravotním stavu a výsledku povinných laboratorních vyšetření
 • na soukromí při pohovoru s lékařem a během klinického vyšetření
 • na ochranu před zneužitím jakýchkoliv informací týkajících se darování jeho krve a jeho zdravotního stavu
 • na informaci o uchovávání osobních dat a dalších údajů o zdravotním stavu a o jejich ochraně před zneužitím dle platných zákonů

Doplněk transfuzního oddělení Zlín k poučení dárce krve

Informace k vyšetření odebrané krve
K vyšetření Vámi darované krve používáme metody – tzv. screeningové testy, které mají co největší záchytnost některých infekcí přenosných krví (HIV, žloutenky typu B a C, Syphilis = lues). V případě reakce v záchytovém testu označujeme standardně vzorek za „reaktivní“ a vydání transfuzních přípravků vyrobených z Vaší krve pozastavujeme a odesíláme k likvidaci.

Vzorek označený jako „reaktivní“ dále vyšetřujeme k potvrzení (tzv. „ konfirmace“), případně zveme dárce ke kontrolnímu odběru. Při potvrzení „skutečné pozitivity“ vyšetření dárce informujeme a je-li zapotřebí, zajišťujeme další sledování a případnou léčbu. V případě opakovaně „ reaktivního“ nálezu a negativního závěru při konfirmačním vyšetření dárce informujeme, že jde o „ falešnou pozitivitu“, která nevyžaduje žádnou další péči (sledování či léčbu). Takového dárce jsme nuceni trvale vyřadit z dárcovství a pokud transfuzní lékař rozhodne, můžeme ověřit falešnou pozitivitu ještě jednou s šesti měsíčním odstupem.
Při každém odběru vyšetřujeme také hladinu jaterního enzymu ALT, k jehož zvýšení v krvi může dojít při jaterním poškození – např. při infekční žloutence, dále u řady dalších onemocnění, ale např. i po větší fyzické námaze, po dietní chybě apod.
Všechen materiál používaný k vlastnímu odběru i k odběru za účelem laboratorního vyšetření je zásadně na jedno použití. Nehrozí tedy riziko přenosu jakékoli infekce na dárce.

Informace k dotazníku
V dotazníku dárce se Vás ptáme na další důležité podmínky pro darování krve. Jde nám hlavně o to, abychom Vám odběrem nezpůsobili nějaké fyzické obtíže a zabránili přenosu infekce (třeba i pro Vás banální virózy) na pozdější příjemce přípravků vyrobených z Vámi darované krve.
Pokud Vám některé otázky v dotazníku nebo v poučení dárce nebudou zcela jasné, neváhejte a zeptejte se vyšetřujícího lékaře.

Mezi zaměstnání a koníčky se zvýšenými nároky na pozornost patří: piloti, řidiči hromadné dopravy, pracovníci ve výškách, dále horolezectví, potápění, paragliding apod. Zde je po odběru krve nebo plazmy třeba počítat s delší dobou odpočinku.

Mezi tropické a „exotické“ oblasti patří např. Afrika, Střední a Jižní Amerika, Dálný východ, Indonézie a Tichomoří. Pokud jste tyto oblasti navštívili, nezapomeňte to uvést v dotazníku. Děkujeme.

Ochrana a bezpečnost dat
Vážení dárci, jsme si vědomi, že v dnešní době jsou některá soukromá a citlivá data snadno zneužitelná. Máme velký zájem na tom, abyste nám zachovali i nadále přízeň a měli jistotu, že všechny informace, data (ať v elektronické či tištěné podobě) – včetně výsledků Vašich vyšetření, jsou evidovány při dodržování povinné mlčenlivosti dle platného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a při dodržování zásad lékařského tajemství budou používány v rámci transfuzní služby (např. referenční laboratoře pro infekční choroby, registr vyřazených dárců krve, registr dárců krve se vzácnou krevní skupinou aj.). Některé Vaše osobní údaje budou sděleny subjektům ČČK pro potřeby odměňování dárců.

Možnost informovat transfuzní stanici o následující události

Některé krví přenosné infekce mají delší tzv. inkubační dobu (to je doba od nakažení do propuknutí infekce) a v této době, ač nemáte příznaky onemocnění, může být přenesena krví dárce na pozdějšího příjemce.
Pokud by se u Vás někdy později po odběru krve objevily příznaky infekčního onemocnění, co nejdříve nás informujte o této následující události, ať můžeme včas provést preventivní opatření a předejít postižení pozdějších příjemců.

Co v případě, že zjistíme abnormální výsledky krevních testů?
V případě, že po odběru výsledky krevních testů vykazují některé abnormality s významem pro dárcovo zdraví, informujeme písemně (dopisem) dárce domů, na adresu bydliště a současně i jeho praktického lékaře. Pokud je to nutné, zveme si pak sami dárce ke kontrolnímu odběru. 
Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn