Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Pracoviště nukleární medicíny a PET/CT

Pracoviště nukleární medicíny a PET/CT

Pracoviště nukleární medicíny a PET/CT
Nukleární medicína je lékařský obor zabývající se diagnostikou a léčbou pomocí otevřených radioaktivních zářičů, tj. látek, které jsou ve formě léčiva (radiofarmaka) aplikovány do těla různým způsobem. Nejčastěji do žíly, méně často jsou polykány, vdechovány, ev. aplikovány do páteřního kanálu. Výhodou současných metod nukleární medicíny je jejich neinvazivnost, prakticky absence vedlejších účinků a většinou nízká radiační zátěž.

Diagnostické metody umožňují sledovat funkci orgánů, jejich metabolickou aktivitu i na molekulární úrovni, buněčnou aktivitu, zobrazovat různé patologické léze (včetně nádorů), zobrazovat distribuci nádorových antigenů, neuroreceptorů , aktivity zánětů. Jde tedy o tzv. funkční zobrazovací metodu.

Terapeutické metody umožňují úspěšně léčit nádorová i nenádorová onemocnění. Nejčastěji používanými radioizotopy jsou 99mTechnecium,111Indium, 123 Jód, 81 Krypton. Hlavním zobrazovacím přístrojem v oddělení nukleární medicíny je tzv. gamakamera. Je schopna zachytit záření vycházející z těla pacienta po aplikaci radiofarmaka nejčastěji do žilního systému pacienta a následně zobrazit ve formě snímku planárního či SPECT (řezy sagitální, koronární, transverzální).

Oddělení nukleární medicíny (ONM) KNTB ve Zlíně provádí v současné době většinu diagnostických výkonů nukleární medicíny. Jedná se o řadu přínosných metod pro onkologii, kardiologii, hematologii, pneumologii, nefrologii, gastroenterologii, neurologii a další medicínské obory.

K provádění scintigrafických vyšetření má ONM k dispozici tři gamakamery - dvoudetektorovou SPECT gamakameru FORTE Philips a dvoudetektorovou gamakameru SPECT firmy GE, umožňující celotělové zobrazení distribuce radiofarmak a jednofotonovou emisní počítačovou tomografii (SPECT).

Třetí, nejmodernější gamakamera SPECT/CT, umožňuje hybridní zobrazení, tj. současné zobrazení struktury i funkce. Anatomickému zobrazení chybí funkční rozměr, možnost rozpoznat biologickou povahu patologického ložiska. Funkčnímu zobrazení chybí možnost přesné lokalizace. Teprve kombinace obou snímků umožňuje rozpoznat charakter ložiska a jeho přesnou lokalizaci. Nejmodernějším přístrojem v našem oddělení, který spojuje výhody nukleárně medicínských a radiodiagnostických metod, je tedy hybridní kamera SPECT/CT BrightView XCT firmy Philips. Je vybavena i transmisním rentgenovým zařízením na principu CT. Dávka ionizujícího záření, které pacient při vyšetření tímto hybridním přístrojem obdrží, je velmi malá, protože se nejedná o diagnostické, ale lokalizační CT vyšetření.

Při vyšetření v oddělení nukleární medicíny nepoužíváme kontrastní látky, čímž odpadá riziko možných alergických reakcí.

Oddělení nukleární medicíny KNTB patří k předním pracovištím v republice, je referenčním centrem pro diagnostiku Parkinsonovy nemoci pomocí speciálního preparátu DATSCAN a má velké zkušenosti s diagnostikou neuroendokrinních tumorů – preparátem OCTREOSCAN.

Ve spolupráci s prim. MUDr. Jiřím Gaťkem, PhD., má oddělení prvenství ve vyšetření a následné operaci sentinelové uzliny při karcinomu prsu a maligním melanomu. Má vytvořenou celou řadu klinických programů ke zpracování obrazové informace v kardiologii, neurologii a onkologii.

Oddělení je akreditováno a slouží jako výukové. Pracovníci ONM se podílejí na přednáškové a publikační činnosti jak tuzemských, tak zahraničních konferencí, publikují v odborném tisku.

HISTORIE PRACOVIŠTĚ ONM a PET/CT KNTB, a.s. VE ZLÍNĚ

Historie Oddělení nukleární medicíny (ONM)  KNTB ve Zlíně sahá do počátku 70. let minulého století. Zakladatelem a prvním vedoucím oddělení byl od 11. 2. 1971 prim. MUDr. Václav Škrobal. V letech 1978 - 1980 postupně přešel na oddělení nukleární medicíny MUDr. Jiří Bakala, který pod vedením primáře Škrobala začal rozvíjet zvláště metody nukleární kardiologie. V roce 1986 pak ONM začíná pracovat pod vedením prim. MUDr. J. Bakaly. Diagnostika byla prováděna pomocí gamagrafů a kolimovaných scintilačních sond. V roce 1997 byla nainstalována první SPECT gamakamera, která v řadě vyšetření doplnila či nahradila planární  kameru z roku 1993. V roce 2001 proběhla rekonstrukce ONM a při ní byla nainstalována nová dvouhlavá SPECT gamakamera, která přinesla nové možnosti např. v diagnostice onkologických onemocnění. Rozšířila se i diagnostika kardiologická a neurologická. V roce 2001 ONM pořádalo první Mezinárodní kongres nukleární medicíny a telemedicíny. Od roku 2002 se oddělení stalo referenčním centrem pro diagnostiku Parkinsonovy nemoci a od r. 2004 referenčním pracovištěm v diagnostice srdeční inervace pomocí 123- I MIBG v rámci EU. V průběhu celé výše uvedené doby se zdokonaloval systém telemedicíny, zejména pak ve zpracování obrazové informace.
V roce 1996  z Interní kliniky Baťovy nemocnice na ONM přišel MUDr. Jaromír Bernátek, který brzy převzal veškerou praktickou činnost na oddělení, zavedl či spoluzavedl několik nových metod a metodik a formou řady  přednášek zpopularizoval nukleární medicínu v širokém odborném i laickém okolí.

Od 1. 5. 2011 až doposud je primářem oddělení MUDr. Jaromír Bernátek. Pod jeho vedením oddělení prodělává velkou modernizaci a obnovu přístrojového vybavení. V březnu roku 2013 byla instalována nová hybridní SPECT/CT, která spojuje výhody nukleárně medicínských a radiodiagnostických metod. Rozšiřuje tím spektrum vyšetření a přispívá k větší diagnostické přesnosti. Dochází k nárůstu vyšetření scintigrafie příštitných tělísek či diagnostiky neuroendokrinních tumorů, dále se rozvíjí diagnostika Parkinsonovy nemoci preparátem DATSCAN, diferenciální diagnostika demencí či diagnostika zánětů atd.. V listopadu 2014 proběhla instalace nové dvouhlavé SPECT gamakamery, která plně nahradila dvouhlavou gamakameru z roku 2001.
Velkou vizí ONM od přelomu tisíciletí  bylo dobudování a modernizace oddělení s instalací hybridního PET/CT scanneru. Dobudování a rekonstrukce prostor ONM se realizovaly v rekordně krátkém období 10-12/2015, kdy proběhly stavební úpravy s následnou instalací přístroje PET/CT v nových prostorách ONM.
Provoz tohoto hybridního přístroje byl pak spuštěn v březnu 2016. Tím se výrazně zvýšila dostupnost tohoto vyšetření zejména pro onkologické pacienty z oblasti Zlínského kraje a okolí.  V témže roce se oddělení spolupodílí na organizací Dnů nukleární medicíny v Luhačovicích. V červnu r.2016 přichází na oddělení MUDr. Adéla Beneda, která se záhy  stává významnou posilou, např. při zavádění nové metody pro detekci amyloidních plaků při diagnostice Alzheimerovy choroby.

Oddělení nukleární medicíny a PET/CT ve Zlíně vždy spektrem a počtem vyšetření i svým nadregionálním působením patřilo  ve svém oboru v rámci ČR k významným pracovištím a drželo krok s nejnovějším vývojem nukleárně medicínských poznatků. Jeho pracovníci doufají, že tomu tak bude i nadále.

 

Youtube Facebook Twitter Instagram LinkedIn