Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací
Souhlasím

Aktuality OKBF

Aktuality OKBF

Vyšetření troponinu I

POMĚR ALDOSTERON : RENIN


Měření sérových hladin amikacinu

Vyšetření I-FABP

Odhad glomerulární filtrace ze sérového kreatininu


Stanovení podtříd imunoglobulinu IgG – IgG1, IgG2, IgG3, IgG4

Stanovení hydrogenuhličitanového aniontu

Kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici


Cílený screening céliakie

Diagnostika antifosfolipidového syndromu

Stanovení calprotectinu ve stolici

Markery kostního metabolismu

Vitamín B12-transkobalamin

25-OH vitamín D3

Proteiny v moči

Algoritmus laboratorní diagnostiky mnohočetného myelomu, AL amyloidózy a dalších monoklonálních gamapatií  

Vyšetření troponinu I

Oddělení klinické biochemie (OKB) začíná vyšetřovat troponin I novou generací testu (výrobce Abbott, analytický systém Architect ), který již splňuje požadavky třetí mezinárodní definice infarktu myokardu. Nepřesnost měření je do 10% na cut off, kterým je 99 percentil zdravé populace.
Metoda je analyticky citlivější = dovede měřit nižší koncentrace. Většina pacientů bude mít nízké měřitelné koncentrace pod hladinou 99 percentilu.

prim. MUDr. Zdeněk Coufal
prim. MUDr. Tomáš Šálek

Ve Zlíně dne 20. 3. 2013
POMĚR ALDOSTERON : RENIN

Od ledna 2013 OKB zavádí kvalitnější metodiku na stanovení aldosteronu, současně dochází ke změně jednotky aldosteronu na pmol/l ( SI jednotky), čímž se mění referenční meze pro poměr aldosteron/renin

Fyziologie :

Systém Renin – angiotensin – aldosteron je pro člověka životně nezbytný systém, který ho chrání před ztrátami vody a iontů.
 
Indikace vyšetření:
1. Diagnostika primárního hyperaldosteronismu. Je to nejčastější příčina endokrinní  sekundární hypertenze.Dochází k autonomní produkci aldosteronu nadledvinou.

Příčinou je nejčastěji adenom, hyperplazie eventuálně karcinom. V krvi se postupně zvyšuje hladina aldosteronu. Aldosteron zadržuje vodu a NaCl. Sekundárně se zvýší tlak a dojde k snížení hladiny reninu. Poměr Aldosteron : renin se ještě více zvýší

2. Upřesnění volby dalšího antihypertenziva v kombinační terapii hypertenze.

Odběr
:
Dvě zkumavky: jedna zkumavka na krevní obraz ( K3 EDTA) – stanovení reninu, druhá zkumavka – 3-5 ml srážlivé krve – stanovení aldosteronu. Vše za pokojové teploty – nechladit

Imunoanalytické provedení laboratorního testu:

Z důvodu fyziologického propojení aldosteronu a reninu nelze pro diagnostiku primárního hyperaldosteronismu použít jeden marker ( aldosteron nebo renin ), ale je nutné vždy stanovit jejich vzájemný poměr.

Interpretace:

Poměr aldosteron:renin ( pmol/ng)
Zdraví lidé 22,2 (průměr)
Hypertonici 41,6 (průměr)
Pacienti s primárním hyperaldosteronismem 432,9 (průměr)
Referenční meze poměru Aldosteron – renin: 6-83 pmol/ng

Ve Zlíně dne 23. 1. 2013

Měření sérových hladin amikacinu

Amikacin je aminoglykosid s účinkem i toxicitou (nefrotoxicita, ototoxicita, neurotoxicita) závislou na koncentraci léčiva. Má úzké terapeutické spektrum.

Vedle sledování klinických a biochemických parametrů je součástí terapie amikacinem také měření sérových hladin, zejména pak u pacientů kriticky nemocných, se závažnou infekcí nebo stavem. Pro farmakokinetiku amikacinu je zásadní funkce ledvin a změny objemu tělních tekutin. Vyžaduje se proto současné sledování glomerulární filtrace (dle kreatininu, u některých pacientů cystatinu). Doporučené lékové hladiny se řídí metodickým pokynem Terapeutické monitorování antibiotik. Interpretaci lékových hladin je možno vyžádat prostřednictvím žádanky v KIS LEK- Farmakoterapeutické doporučení.

Vyšetřovaný materiál: srážlivá krev (sérum)

Mgr. Martin Vodička
Klinický farmaceut KNTB a.s.

Ve Zlíně dne 28.11.2012

Vyšetření I-FABP

Oddělení klinické biochemie (OKB) informuje, že po dohodě s oddělením gastroenterologie zavádí vyšetření I-FABP (intestinal fatty acid binding proteins, intestinální mastné kyseliny vázající bílkovina) – marker poškození epitelových buněk střeva. Dále rozšiřujeme spektrum vyšetřovaných autoprotilátek o stanovení protilátek proti parietálním buňkám žaludku (APCA, antigenní terč H+K+ATPázová pumpa) a autoprotilátek proti vnitřnímu faktoru (AIFA) – doplnění diagnostiky autoimunitní gatritidy a permiciózní anémie.

I-FABP je obsažen v cytoplazmě buněk epitelu střevní sliznice, kde zajišťuje nitrobuněčný transport mastných kyselin s dlouhým řetězcem. Intesticiální frakce FABP je histospecifická pro zralé enterocyty a kolocyty, ale koncentrace v kolonocytech tlustého střeva jsou minimální oproti koncentraci v tenkém střevě a duodenu. Ze studií, které se zabývaly distribucí FABP ve střevě, vyplývá, že I-FABP je bílkovina specifická pro tenké střevo a vhodná k diagnostice jeho poškození. Tento marker vzrůstá při postižení tenkého střeva ischemií ještě v časném stádiu poškození (vzestup hladiny už po 15 min.) a nekrózou, nárůst rovněž u syndromu systémové zánětové odpovědi.

Preanalytická fáze: odběr krve do zkumavky s citrátem, ihned transport do laboratoře – plazmu nutné oddělit od krvinek do 30 min.

Analytická fáze: kvantitativní stanovení I-FABP metodou ELISA

Meze: u zdravého jedince I-FABP nedetekovatelné

Zdroj: World J Gastrointest Surg 2010 March 27;2(3):61-69

Protilátky proti parietálním buňkám žaludku (APCA), protilátky proti vnitřnímu faktoru (AIFA)
odběr do zkumavek s akcelerátorem srážení
stanovení se provádí metodou nepřímé imunofluorescence.

Ve Zlíně 5.11.2012

Odhad glomerulární filtrace ze sérového kreatininu

Odhad GF CKD EPI. Pro vznik rovnice byla použita data 10 studií s porovnáním odhadů glomerulární filtrace s měřenou glomerulární filtrací.
Je to vylepšený odhad glomerulární filtrace, oproti MDRD rovnici má 2 výhody :
 
  1. Nepodhodnocuje glomerulární filtraci v oblasti 1,0 – 1,5 ml/s/1,73m2 a u fyziologických hodnot ( Fyziologická glomerulární filtrace je 1,5 – 2,5 ml/s/1,73m2 )
  2. Není horní věkové omezení 60 let.

Nevýhody ( stejně jako u MDRD ) :
 
  • Neplatí pro těhotné ženy
  • Neplatí pro osoby do 18 let

Odkazy :
http://www.uptodate.com/contents/assessment-of-kidney-function?source=search_result&search=CKD+EPI+estimated+GFR&selectedTitle=2%7E150#H20659804

Levey et al. A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Intern Med (2009) vol. 150 (9) pp. 604-12

U pacientů s nízkou svalovou hmotou je lepší odhad GF ze sérového cystatinu C nebo v obzvlášť sporných případech DTPA izotopové vyšetření ledvin.

Ve Zlíně 24.7.2012
prim.MUDr. Tomáš Šálek 

Stanovení podtříd imunoglobulinu IgG – IgG1, IgG2, IgG3, IgG4

OKB informuje, že provádí vyšetření podtříd imunoglobulinu IgG (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4).
Vyšetření lze zadat elektronicky a to v bloku SPECIFICKÉ BÍLKOVINY. Stanovení se bude provádět cca 2-3x za měsíčně. K vyšetření je nutné zaslat srážlivou krev.

IgG protilátky se vyskytují ve čtyřech podtřídách IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. V rámci třídy IgG je pořadí koncentrací podtříd následující IgG1 > IgG2 > IgG3 > IgG4. Deficience jedné nebo více podtříd znamená pro postiženého jedince zvýšenou náchylnost k infekcím. Protilátková odpověď proti bakteriálním a virovým proteinům je zajišťována podtřídami IgG1, někdy v kombinaci s IgG3. Protilátky proti polysacharidovým antigenům, které jsou převážně T-dependentní, jsou tvořeny hlavně IgG2. Opakovaná dlouhodobá stimulace T-dependentním antigenem vede k výrazné tvorbě IgG4 protilátkové odpovědi.
Vyšetření podtříd může odhalit defekty imunity i při normálním nebo zvýšené hladině celkového IgG. Abnormální hladiny jedné nebo více podtříd se mohou pojit s určitými chorobami, jako je např. anafylaxe, autoimunitní a střevní onemocnění, hypo- i hypergamaglobulinémie. Snížená tvorba IgG2 u dětí může být spojena s opakujícími se infekcemi.
Referenční meze sérových Ig se liší dle věkových kategorií. Nedoporučuje se vyšetřovat děti mladší 2 let (v prvních měsících života je tvorba imunoglobulinů nedostatečná).

Varovné symptomy imunodeficience

1. Opakované infekce
 
  • Osm a více zánětů středouší během 12 měsíců
  • Dvě a více těžkých sinusitid během 12 měsíců
  • Dvou a více měsíční léčba ATB bez nebo s malým efektem
  • Dvě a více pneumonií během 12 měsíc


2. Poruchy vývoje dítěte

3. Opakující se hluboké kožní infekty

4. Přetrvávající soor nebo jiné kvasinkové infekce

5. Potřeba podání ATB i.v.

6. Dvě a více těžkých infekcí v anamnéze (sepse, meningitida)

7. Výskyt primárních imunodeficiencí v rodině


Ve Zlíně 6.6.2012
Mgr. Ščuglíková
OKB

Stanovení hydrogenuhličitanového aniontu

Po domluvě s prim. Lattou Oddělení klinické biochemie začíná stanovovat hydrogenuhličitanový aniont HCO3  v séru. Je to ukazatel metabolické komponenty acidobazické rovnováhy. Vyšetření lze vzácně provést také v moči k diagnostice renální tubulární acidózy II. typu ( proximální typ ). Stanovení je náhrada za tzv. metabolický ASTRUP, kdy se z v žilní krvi stanovoval CO2 a pH a z nich se vypočítávala koncentrace HCO3- . Výhodou přímého měření je pohodlnější odběr, ušetří se jedna odběrová nádobka – stříkačka nebo kapilára. Vyšetření se provede společně s dalšími testy: glukóza, jaterní testy apod. Na vyzkoušení máme od výrobce soupravu zdarma, takže je nyní vyšetření součástí příjmového a metabolického souboru.
 

Ve Zlíně 2.6.2012                                                                                                      
Prim. MUDr. Tomáš Šálek

Kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici

Oddělení klinické biochemie upozorňuje, že od května r. 2012 dle doporučení ČSKB (http://www.cskb.cz/res/file/zapisy-vyboru-cskb/2011/15/Z15-P2.pdf), přestává používat dosavadní Guajakové testy na okultní krvácení a přechází na kvantitativní imunochemický automatizovaný test.

Nejsou nutná žádná dietní opatření.
Odběr vzorku musí být proveden v čistém a suchém prostředí (stolice nesmí přijít do kontaktu s vodou) do speciálních zkumavek. Informační odběrový a firemní leták ke stažení viz. příloha.
Odběrové zkumavky na kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici lze objednat přes sklad SZM.

Oddělení klinické biochemie jako jedniné ve Zlínském kraji nabízí kompletní sestavu testů k cílenému screeningu céliakie, který byl schválen 15 odbornými společnostmi České republiky. Celé doporučení je na www.cskb.cz v sekci doporučení.

Algoritmus:

1. krok: Stanovení celkového IgA v séru, protilátek proti endomyziu třídy   IgA a protilátek proti tkáňové transglutamináze třídy IgA
2. krok: při poklesu celkového IgA (deficit IgA) se provádí stanovení protilátek proti tkáňové transglutamináze třídy IgG

Při pozitivitě některé z autoprotilátek se provádí biopsie tenkého střeva, která definitivně potvrdí diagnózu. Při výrazném klinickém podezření má být biopsie provedena vždy (nezávisle na výsledku vyšetření autoprotilátek).

Z doporučení citujeme cílové skupiny cíleného screeningu:

Tab. 1. Cílové skupiny screeningu
Rizikové choroby a skupiny
Příbuzní nemocných s CS 1. (rodiče, sourozenci, děti) a 2. stupně (prarodiče, strýcové, tety)
Kožní onemocnění s podezřením na Duhringovu dermatitidu
Metabolická osteopatie
Nejasná anémie
Izolovaný IgA deficit
Vaskulitida při Henoch-Schönleinově chorobě a sekundární vaskulitidy
Kolagenní a mikroskopická kolitida
Nevysvětlený únavový syndrom
Terapeuticky rezistentní syndrom dráždivého střeva
Downův a Turnerův syndrom
Ataxie nejasné etiologie
Polyneuropatie a myopatie neznámé etiologie
Epilepsie s okcipitálnímí kalcifikacemi
Podezřelé symptomy
Opožděný růst
Nevysvětlený úbytek tělesné hmotnosti
Hypoplazie zubní skloviny
Nízké sérové železo
Recidivující aftózní stomatitida
Alopecie
Izolované zvýšení ALT a AST
Infertilita a poruchy reprodukce
Autoimunitní choroby asociované s CS
Diabetes mellitus I. typu
Autoimunitní thyreoditida a jiné autoimunitní afekce endokrinních žláz
Autoimunitní hepatitida
Primární biliární cirhóza
Primární sklerozující cholangitida
Systémový lupus erythematodes
Sjögrenův syndrom a choroby pojiva
Myasthenia gravis
IgA nefropatie
Polymyozitida
Intersticiální plicní fibróza
Idiopatická plicní hemosideróza
Sarkoidóza
Lymfocytární enterokolitida
Juvenilní idiopatická artritida
Žádanka: Imunologická žádanka oddělení klinické biochemie
Odběr: srážlivá krev (základní odběr) pro všechny testy

Ve Zlíně 4.1.2010
prim. MUDr. Tomáš Šálek
Oddělení klinické biochemie

 
Diagnostika ANTIFOSFOLIPIDOVÉHO SYNDROMU

Oddělení klinické biochemie, po předchozí domluvě s Hematologicko-transfúzním oddělením, začíná stanovovat protilátky proti beta-2-glykoproteinu 1 třídy IgG a IgM. Test je součástí diagnostiky antifosfolipidového syndromu. Třída IgA nemá pro diagnostiku význam.

Kritéria antifosfolipidového syndromu Sydney 2004:

Pro diagnózu je nutné splnit alespoň jedno klinické a jedno laboratorní kritérium:
Klinická kritéria:

Trombóza: arteriální nebo venózní trombóza

Porucha těhotenství:
a) úmrtí morfologicky normálního plodu po 10. týdnu těhotenství
b) předčasné narození novorozence před 34. týdnem těhotenství z důvodu eklampsie či těžké preeklampsie
c) 3 a více nevysvětlitelných následných spontánních potratů před 10. týdnem těhotenství
Laboratorní kritéria:

Lupus antikoagulans - Test musí být pozitivní dvakrát s odstupem nejméně 12 týdnů.

ACLA (antikardiolipinové protilátky) v séru třídy IgG a/nebo IgM
Kritériem antifosfolipidového syndromu je hodnota nad 40 kU/L (GPL, resp. MPL) alespoň v jedné třídě.
Test musí být pozitivní dvakrát s odstupem nejméně 12 týdnů.

Anti beta-2-glykoprotein 1 v séru třídy IgG a/nebo IgM
Kritériem antifosfolipidového syndromu je hodnota nad 40 kU/L (GPL, resp. MPL) alespoň v jedné třídě .
Test musí být pozitivní dvakrát s odstupem nejméně 12 týdnů.

Odběr na anti beta-2-glykoprotein 1, ACLA:
Žilní krev bez protisrážlivých přípravků – srážlivá krev. 1 zkumavka stačí na stanovení anti beta-2-glykoproteinu 1 i testu ACLA, který se provádí vždy současně a je také stanovován na OKB.

Odběr na lupus antikoagulans:
Test na lupus antikoagulans se provádí na Hematologicko-transfúzním oddělení, odebírají se dvě zkumavky citrátové plazmy o objemu 4,0 ml.
Ve Zlíně 1.11.2009
prim. MUDr. Tomáš Šálek
Odd. klinické biochemie 
 


Stanovení calprotectinu ve stolici

Během května 2009 oddělení klinické biochemie po domluvě s gastroenterologií zavede stanovení Calprotectinu ve stolici.

Calprotectin je leukocytární cytosolový protein. Hraje roli v antibakteriální činnosti leukocytů. Calprotectin se z leukocytů uvolňuje po jejich aktivaci nebo lýze. Protein je resistentní vůči enzymatické degradaci, je proto možné stanovování jeho koncentrace v sekretu.
Obsah calprotectinu ve stolici koreluje s množstvím leukocytů vyloučených do střevního lumen. Umožňuje tak odhadovat stupeň leukocytární infiltrace střevní sliznice. Typicky je obsah calprotectinu zvýšen u střevních zánětů různé příčiny, akutních i chronických.

Indikace vyšetření:
Diferenciální diagnóza chronického průjmu (funkční, střevní zánět).
Monitorování aktivity střevního zánětu, vyloučení exacerbace.

Sensitivita a specifičnost vyšetření kolísá podle výše zvolené prahové hodnoty od 60 do 90%. Obsah calprotectinu u nespecifických střevních zánětů koreluje s endoskopicky zjištěnou lokální aktivitou, imunoscintigrafií a částečně i s FW a CRP.

Jiné příčiny elevace calprotectinu ve stolici – užívání salicylátů a nesteroidních antiflogistik, cirhosa jater, tumory střeva.

Odběr stolice: Množství 1-5 gramů (velikost fazole), odběrová nádobka stejná jako na elastázu ve stolici.

Ve Zlíně 30.4.2009
MUDr. V. Kojecký, PhD.
Prim. MUDr. T. Šálek 

 
Markery kostního metabolismu

Oddělení klinické biochemie rozšiřuje stanovení markerů kostního metabolismu.
Nyní jsou k dispozici tyto testy:
Propeptid kolagenu 1 NP – marker kostní novotvorby.
N MID Osteokalcin - marker kostního obratu – uvolňuje se především při novotvorbě, ale i při resorpci kosti.
Beta crosslaps (= část C-telopeptidu) – marker kostní resorpce.


Kostní izoenzym alkalické fosfatázy – marker kostní novotvorby.
Kostní markery lze využít:

K monitorování metabolických onemocnění skeletu (především primární a sekundární osteoporózy) a monitorování metastatického postižení skeletu. Při podání antiresorpční terapie (nejčastěji bisfosfonáty nebo selektivní modulátory estrogenových receptorů) by mělo dojít k poklesu všech tří markerů (Propeptid kolagenu 1, Osteokalcin, Crosslaps) asi o 40% (nejmenší prokazatelná změna stavu z hlediska nejistoty měření a intraindividuální biologické variability).
Při podání anabolické terapie (PTH nebo Stroncium ranelát) osteokalcin a beta crosslaps poklesnou, ale propeptid kolagenu 1 stoupne o 40%. Nejpodstatnější je porovnání hodnot před léčbou a 3-6 měsíců po nasazení terapie (denzitometrie má pomalejší dynamiku změn – ukáže změnu za 1-2 roky).
Lze odhalit non-compliance pacienta.


Kostní markery se nepoužívají: 
K diagnostice osteoporózy.
K diagnostice metastáz do skeletu.
Problematické je vyšetřování u dětí – děti rostou a mají několikanásobně vyšší hodnoty, záleží jaká je zrovna dynamika růstu.


K diagnostice m. Paget je vhodné ještě vyšetřit celkovou alkalickou fosfatázu a její kostní izoenzym. K monitorování tohoto onemocnění je dostačující stanovení celkové ALP, nemá-li pacient onemocnění jater.

Při vyšetření kostních markerů je nutné brát v úvahu:
Stav zásob 25-OH vitamínu D v těle, příjem kalcia (při nedostatku vápníku nebo 25-OH vitamínu D dochází k sekundární hyperparathyreóze a osteoresorpci).
Hormonální stav – menopauza, andropauza, adrenopauza, PTH, TSH, Kortizol.
Farmakoterapie – např. kortikoidy – i lokální.


Zadání: Všechny testy jsou na nové žádance OKB.
Odběr: Základní odběr – sérum, ihned po odběru poslat na OKB
Výsledky: 1-2 x týdně (Kromě kostní ALP – ta je 1x měsíčně)
Ve Zlíně 18.11.2008
Prim. MUDr. T. Šálek

 
Vitamín B12-transkobalamin

Oddělení klinické biochemie začalo provádět stanovení
vitamín B12-transkobalamin.
Doposud stanovovaný test na celkový vitamín B12 se ruší.

Vitamín B12 se v séru váže na dva proteiny: transkobalamin (20%) a haptokorin (80%).

Za biologicky dostupný je považovaný vitamín B12 navázaný na transkobalamin, protože jen pro něj mají buňky celého těla receptory.

Indikace:
Anémie – především megaloblastové.
Neurologické potíže – polyneuropatie.
Psychiatrické potíže – deprese…
Rizikové skupiny: vegetariáni a vegani

Referenční meze: 35 – 120 pmol/l

Zadání na žádanku – jako doposud
Odběr: sérum
Výsledky: denně v pracovní dny

 
25-OH vitamín D3

Oddělení klinické biochemie začalo vyšetřovat 25-OH vitamín D3.
Stanovení lze provést v séru, lze požít i plazmu (EDTA, heparin lithný).

Je to zásobní forma vitamínu D v lidském organismu.
Jeho koncentrace v séru je asi 1000 x vyšší než aktivní formy vitamínu D – 1,25-OH kalcitriolu, který vzniká působením alfa-1-hydroxylázy v ledvinách.


Pokud chce lékař vyšetřit vitamín D, je stanovení 25-OH vitamínu D3 testem 1. volby. (Stanovení 1,25-OH kalcitriolu až testem 2. volby. Důvodem je o 3 řády nižší koncentrace 1,25-OH kalcitriolu a tudíž i větší problémy analytické. Navíc má velmi krátký poločas).

D3 je označení vitamínu D, který vzniká v kůži působením ultrafialového záření. Tvoří 95% vitamínu D v organismu. (Vitamín D2 získáváme z potravy)

Indikace:

1. Nefrologie – pacienti s chronickým onemocněním ledvin 3. a 4. stadia = Glomerulární filtrace 1,0 – 0,3 ml/s/173m2 (dle Cystatinu C, clearance kreatininu nebo DTPA), obvzlášť je-li zvýšený parathormon jako známka sekundární hyperparathyreózy. U těchto pacientů se nejspíše tvoří méně vitamínu D v kůži a nejsou-li poté dostatečně substituováni, rozvíjí se u nich rychleji renální kostní nemoc. (Doporučení National kidney foundation www.kidney.org)

2. Osteologie - klinické nebo RTG podezření na křivici (osteomalacii) = velmi nízké hodnoty 25- OH vit.D3 - osteopenie dle denzitometrie – mírně a středně snížené hodnoty 25-OH vit. D3.

3. Neurologie – bolest zad a kostí, svalová slabost.

Role vitamínu D v organismu je mnohem širší. Nukleární receptor vitamínu D je ve většině tkání. Epidemiologické studie ukazují na zvýšený výskyt nádorů u pacientů se sníženou koncentrací vitamínu D. Na nedostatek vitamínu D se například svádí výrazně vyšší výskyt karcinomu prostaty v severských zemích.
I dnešní lékař chodí tam, kde nechodí slunce. Nicméně nic se nesmí přehánět, protože je tu zase riziko maligního melanomu.
Referenční mez je přísná – je cílem jakýchsi ideálních hodnot: 
75 – 200 nmol/l.
Nicméně stejnou referenční mez používá Mayo clinic, US National kidney foundation i doporučení výrobce reagenční soupravy Roche.


Stanovení se provádí denně pondělí až pátek od 6.30 do 14.30 hodin.
Výsledky budou k dispozici v den odběru.
Ve Zlíně 4.8.2008
Prim. MUDr. T. Šálek
Oddělení klinické biochemie

 
Proteiny v moči

Proteiny v moči podle Hoffmana – Gudera:
Z jednorázové, nejlépe druhé ranní moče, se vyšetří:

Celková bílkovina

Albumin – dominuje u glomerulopatií (součást všech proteinurií)

Alfa1-mikroglobulin – dominuje u tubulopatií
(nebo je ho stejná koncentrace jako albuminu)

IgG - u glomerulopatií ukazuje míru neselektivity
- u tubulopatií ukazuje na přechod zánětu do renálního intersticia,
IgG je produkovaný v renálním intersticiu

Alfa2-makroglobulin – jeho zvýšení ukazuje na postrenální proteinurii (součást diferenciální diagnostiky hematurie)

Kreatinin

Referenční meze:
Jednotky: mg/mmol

Celková bílkovina/Kreatinin: 0 – 11,3 (odpovídá proteinurii 150mg/24h)
Albumin/Kreatinin: 0 - 2,8 (opovídá mikroalbuminurii 30mg/24h)
Alfa1-mikroglobulin/Kreatinin: 0 - 1,58
IgG/Kreatinin: 0 - 1,13
Alfa2-makroglobulin/Kreatinin: 0 - 0,79

U glomerulárních selektivních proteinurií je poměr Albumin: IgG nad 30
U glomerulárních neselektivních proteinurií je poměr Albumin: IgG 6 : 1

Součet Albumin + Alfa1-mikroglobulin + IgG by měl tvořit při zvýšené celkové bílkovině alespoň 60% celkové bílkoviny.
Je-li menší – jedná se o proteinový gap. Může být tvořen například volnými lehkými řetězci u myelomu, myoglobinem, degradačními proteiny při katabolismu .

Zadání na žádanku:
V nové žádance (která není ještě vytištěná), bude soubor proteiny v moči.
Zatím všechny položky vypište: moč-celk. bílkovina, albumin, A1M, IgG, A2M.
Ve Zlíně 15.6.2008
Prim. MUDr. T. Šálek

 
Algoritmus laboratorní diagnostiky mnohočetného myelomu, AL amyloidózy a dalších monoklonálních gamapatií

Test 1. volby: ELFO proteinů séra + poměr Free Kappa - Free Lambda v séru
ELFO proteinů séra:
Jedinou indikací je dnes diagnostika paraproteinu, chceme-li znát koncentraci jednotlivých proteinů (alfa-1-antitrypsin, haptoglobin, C3 komplement. IgG ...), indikujeme metodu, která přímo stanoví koncentraci požadovaného proteinu.
 
Zachytí paraprotein tvořený celou molekulou imunoglobulinu – IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. To je 85 % nemocných.

Nezachytí paraprotein tvořený Bence-Jonesovou bílkovinou = Free kappa nebo lambda (mez detekce ELFO je 500 – 2000 mg/l podle polohy paraproteinu).

Poměr Free Kappa - Lambda v séru
Volné monoklonální lehké řetězce nejprve stoupají v séru, poté poškodí ledviny a do moče se dostanou až při pokročilé devastaci ledvin.

Pro interpretaci výsledku je rozhodující poměr Free kappa - Free lambda (Oba – Free kappa i lambda stoupají při poklesu glomerulární filtrace a při chronickém zánětu, jejich poměr ale zůstává v normě). Poměr je vždy součástí výsledku.

Referenční meze:
poměr Free kappa - Free lambda v séru: 0,26 – 1,65 

U pacientů s myelomem z lehkých řetězců a AL amyloidózou vychází poměr často v desítkách až stovkách nebo obráceně velmi nízký, dominují-li free lambda. Hraniční poměry (do 4) doporučujeme spíše zopakovat.

Test zachytí 15 % nemocných – Free light chain myeloma, AL amyloidóza. ELFO séra u nich bývá v normě. Koncentrace monoklonálních lehkých řetězců jsou většinou pod mez detekce elektroforézy. Tato skupina pacientů, není-li léčena, má nejrychlejší progresi onemocnění s devastací ledvin.

Je testem 1. volby při podezření na AL amyloidózu – je pozitivní u 99%  případů. Není tedy nutné jako prvovyšetření provádět invazivní biopsii.

Metoda stanovení : Imunoturbidinetrie, mez detekce 2mg/l – až 1000x citlivější než ELFO proteinů séra.
Free kappa, lambda v moči (Bence-Jonesova bílkovina v moči):

Klesá na významu, je až testem další volby u pacientů s patologickým poměrem Free kappa - lambda v séru.
 
Pro komplexní posouzení a monitoraci progrese renálního onemocnění se provede sběr moče za 24 hodin, kde se stanoví:
celková bílkovina, albumin, alfa1-mikroglobulin, free kappa, free lambda.

Odběr lze provést i z jednorázové moče – stanoví se poměry:
celková bílkovina, albumin, alfa-1-mikroglobulin, free kappa, lambda ke kreatininu.

Indikace ELFO proteinů séra + poměr Free kappa - lambda:

1. Bolest páteře a kostí nádorového charakteru (nádorové buňky jsou schovány v kostech).
2. Patologická fraktura nejasné příčiny.
3. Změny v krevním obrazu nejasné příčiny – anémie, trombocytopenie, leukopenie – nádorové buňky utlačují ostatní krvetvorbu. U naprosté většiny pacientů s myelomem nejsou maligní myelomové buňky v periferní krvi!!!
4. Polyneuropatie nejasné příčiny (postižení vyvolané volnými lehkými řetězci při AL amyloidóze nebo Bence-Jonesově myelomu).
5. Těžké recidivující infekce. Plazmocyty produkující paraprotein nebojují s infekcí .
6. Proteinurie nejasné příčiny.
7. Monitorování pacientů s myelomem, AL-amyloidózou, MGUS.
Odběr: 1 zkumavka srážlivé krve 10 ml –
postačí na ELFO, kappa, lambda + 10 testů


Žádanka:
ELFO proteinů séra, propiskou dopsat
Free kappa/Lambda
* Ruší se test na kvalitativní stanovení BJB v moči
Podrobnější informace konzultujte
tel.: 577 552 770
e-mail:  t.salek@bnzlin.cz


Ve Zlíně 5.5.2008
Prim. MUDr. T. Šálek
Facebook Twitter Instagram LinkedIn